نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تهران. ایران.

چکیده

کتاب اتوپیای تامس­مور از مهم­ترین و تأثیرگذارترین آثار در حوزه آرمان­شهراندیشی است که در عین حال بستری برای نگارش آرمانشهرهای پسین بوده است. برای همین تحلیل و نقد این کتاب از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. با این توضیح، هدف پژوهش حاضر بسترسازی برای معرفی آرمانشهری مطلوب - به کمک نقد آرمانشهر نامطلوب- است. این پژوهش در گام نخست به اهمیت نقد کتاب اتوپیا و خاستگاه نگارش آن می­پردازد. سپس مؤلفه­ها و محتوای آن سامان می­یابد و در نهایت نقدهای شکلی و محتوائی کتاب اتوپیا بیان می­شود. نتیجه پژوهش نشان می­دهد که اتوپیای توماس­مور نمی­تواند تمامی ابعاد زندگی انسان را در نظر گرفته و الگوئی مطلوب برای جوامع بشری در جهت سامان­دهی حیث­های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of Thomas Moore's utopia book

نویسنده [English]

  • Behruoz Muhammadimunfared

Assistant Professor, University of Tehran, ,Iran

چکیده [English]

The utopia in a general sense includes general writing about a variety of thoughts or dreams to describe or focus on creating a better society. In fact, the notion of an ideal society has always been the source of the minds of intellectuals, As the description of such a society is seen in many ancient Greek writings. In this regard, the review of the contents of the Thomas More's Utopia is of particular importance. Because 1) is the first utopian traced after the Renaissance. 2) A school like communism has paid attention to this kind of utopia. 3) Exemplary is a complete utopia, so that any that is expected in an utopia is included in the Thomas 's Uotopia. Therefore the analysis and critique of this book is of special importance. The aim of the present study is to lay the groundwork for the introduction of the ideal utopia - with the help of the critique of the undesirable utopia.This research, in the first step, presents a descriptive report of Thomas 's Uotopia and the conditions affecting the writing of this book. In the second step, he will review his content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uotopia
  • Tomas more
  • Justice
  • The Low

افلاطون، ( 1368)، جمهور، ترجمه فؤاد روحانی ، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی ج5.

امرسون، راجرال، ( 1387)، فرهنگ اندیشه­های سیاسی (اتوپیا)، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، نشر نی.

برلین، آیزایا، ( 1387)، سرنوشت تلخ بشر (جستارهایی در تاریخ اندیشه‌ها)، ترجمه لیلاسازگار، تهران: انتشارات ققنوس.

پوپر، کارل، ( 1379)، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه جلال­الدین اعلم، تهران: انتشارات سروش، ج اول.

پوپر، کارل، ( 1375)، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت­الله فولادوند، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ج اول.

داوری­اردکانی، رضا، ( 1377)، فارابی، تهران: موسسه فلسفه­اسلامی، پژوهشگاه علوم اسلامی، چ4.

دلی،  لئو، ( 1383)، آگوستین قدیس،  ترجمه محمد بقائی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات اقبال.

راسل، براتراندر، ( 1373)، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری،  تهران، انتشارات کتاب پرواز، ج 2.

روویون، فردریک، ( 1385)، آرمان­شهر در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه عباس باقری،  تهران: نشر نی.

زرین کوب، عبدالحسین، ( 1381)، تاریخ در ترازوی نقد، تهران: انتشارات امیر کبیر.

شی یرمر، جرمی، ( 1386)، اندیشه سیاسی کارل پوپر، ترجمه عزت­الله فولادوند، تهران، نشر ماهی..

کاسیرر، ارنست،  ( 1364)، "فلسفه و سیاست"، ترجمه مهدی واجد سمیعی، مجله سیاست خارجی، شماره 3.

کنی، آنتونی، ( 1374)،  تامس مور، ترجمه عبدالله کوثری، تهران: طرح نو.

گودن، کریستیان، ( 1383)، آیا باید از اتوپیا اعاده حیثیت کرد؟، ترجمه سوسن شریعتی، تهران: قصیده سرا.

مور، تامس، ( 1361)، آرمان­شهر (اتوپیا)، ترجمه داریوش آشوری و نادر افشاری، تهران: انتشارات خوارزمی.

 

Beer, Max, ( 2002), A History Of British Socialism, London: Routlege.

Ben Arfi, Ikram, (2016), "The Hermeneutic Dilemma in Thomas More’s Utopia", Nternational Journal of Humanities and cultural Studies, Carthage University, Tunisia, Volume 2. 12012-1227.

Bird, Jon, ( 1993), Mapping the futures: local cultures, global change, Futures, new perspectives for cultural analysis, Futures Series,Edition: illustrated, London: Routledge.

Cayley, Arthur, ( 2007), Memoirs Of Sir Thomas More, V.1, London: Kessinger Publishing.

 Dominic, Baker-Smith, ( 2014), "Thomas More." The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edition , Edward N Zalta ( ed), Url: plato. Stanford. Edu/ archives/spr2014/entries/thomas-more/.

Duhamel, P. Albert, ( 1955), « Medievalism of More’s Utopia », Studies in Philology, Volume II, N° 2, April.

Gueguen, John A. (1978),  "Reading More's "Utopia" as a Criticism of Plato", Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies, Vol. 10, Quincentennial Essays on St. Thomas More, pp. 43-54.

Harrington, James, (1992), The Commonwalth Of  Oceana And System Of Politic, Edited By .J.G.A.Pocock, Cambridge: Cambridge University Press.

Hudson,Wayne, ( 2003), The reform Of  Utopia ( Law, Ethics And Governance), Aldershot Hants: Ashgate Publishing.

More, Tomas, 1869, Utopia, Translated by Ralph Robinson, London, Publisher: A. Murray & Son.

Vairasse, Denis, (2006), The History Of  The Sevarambians, edited and with an introduction by John Christian Laursen and Cyrus Masroori, State University Of Newyork Press.