نقدی بر کتاب قدرت ویران‌گر: خاورمیانه در سیاست خارجی ایالات متحده

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات غرب آسیا و شمال افریقا- دانشگاه تهران

چکیده

راه‌برد خاورمیانه‌ای ایالات متحده به‌دلیل اهمیت و اثرگذاری موردتوجه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است. چالش‌های ناشی از اولویت‌های منطقه‌ای ایالات متحده، در کنار اختلافات داخلیِ طیف‌های سیاسی در درون ایالات متحده، مبنای رواج ادبیات متنوعی شده است. بخش عمده‌ای از ادبیات یادشده به بررسی نقادانۀ سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده اختصاص دارد؛ ازجملۀ این منابع انتقادی قدرت ویران‌گر است. ادبیات علمی انتقادی در ارتباط با سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده البته رواج بیش‌تری در کشورهای این منطقه دارد. بااین‌حال، متونی هم‌چون قدرت ویران‌گر که مبتنی‌بر نگرشی تجمیع‌کنندۀ دو نگرش منطقه‌ای و غربی است افزون‌بر تبیین وجوه نوینی از موضوعْ امکان نگاه مقایسه‌ای را نیز فراهم می‌آورد و درنتیجه ارزش تطبیقی نیز می‌یابد. قدرت ویران‌گر تلاشی جدی برای طرح نگاه انتقادیِ جامعی درمورد سیاست‌های خاورمیانه‌ایِ امریکاست. در این مقاله، نویسنده جویای بررسی، ارزیابی، و نقد کتاب قدرت ویران‌گر در ابعاد محتوایی و شکلی و تطبیق مباحث محوریِ آن با مسائل رایج در منطقه است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Book Review of “Perilous Power: The Middle East and US Foreign Policy”

نویسنده [English]

  • Hassan Ahmadian
Assistant Professor, Department of West Asian and North African Studies, University of Tehran
چکیده [English]

Because of its importance and effectiveness, the United States’ strategy in the Middle East has attracted regional and international actor’s attention. Challenges stemming from the US regional priorities along with differences within the US political spectrum have promoted a variety of literature. A good part of that literature has dealt with US Middle East policy critically. Among those critical sources comes Perilous Power: The Middle East and US Foreign Policy. Scientific literature critical to US Middle East policy is more common in this region itself. However, books like Perilous Power, written based on aggregating regional and western views, in addition to explaining new dimensions of the subject, provide a comparative outlook which per se could have a comparative value as well. Perilous Power is a serious effort to bring up a comprehensive critical discussion on the US Middle East policy. In this article, it has been attempted to assess and review Perilous Power both in terms of its form and content, matching its main discussion with those present in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Middle East
  • US Foreign Policy
  • Middle East Wars
  • US Strategy
  • Perilous Power
جواد، سعد ناجی (2005)، «القضیة الکردیة»، فی برنامج لمستقبل العراق بعد إنهاء الإحتلال، جعفر ضیاء جعفر و آخرون، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة.

سیبیهری، سامان (بی‌تا)، الجغرافیا السیاسیة للنفط، بی‌جا: مرکز الدراسات الإشتراکیة.

ضیف‌الله، سید (2005)، نزاهة الإنتخابات و استقلال القضاء، القاهره: مرکز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

ویتس، تامارا کافمن (1390)، گامهای لرزان آزادی؛ نقش امریکا در بنای دموکراسی عربی، ترجمۀ داود آقایی و حسن احمدیان، تهران: سرای عدالت.

Cook, Steven A.  (2012), The Struggle for Egypt: From Nasser to Tahrir Square, Oxford: Oxford University Press.

Dalacoura, Katerina (2005), “US Democracy Promotion in the Arab Middle East since 11 September 2001: A Critique”, International Affairs 81, 5.

Hegghammer, Thomas (2010), Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism since 1979, Cambridge: Cambridge University Press.

Jones, Jeremy (2007), Negotiating Change: The New Politics of the Middle East, London: I.B.Tauris & Co Ltd.

Luft, Gal (2005), “America’s Oil Dependence and its Implications for U.S. Middle East policy”, Presented before Senate Foreign Relations Subcommittee on Near Eastern and South Asian Affairs, October 20.

Mearsheimer, John J. and Stephen M. Walt (2006), “The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy”, Middle East Policy, XIII (3).

Sharp, Jeremy M. (2006), “U.S. Democracy Promotion Policy in the Middle East: The Islamist Dilemma”, CRS Report for Congress, June 15.

Snyder, Jack (2003), “Imperial Temptations”, The National Interest, Spring (71).