نقدی بر کتاب ماکس وبر و نظریة سیاست مدرن

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کتاب ماکس وبر و نظریۀ سیاست مدرن، نگارش دیوید بیتهام، به‌عنوان مهم‌ترین متن درباب اندیشۀ سیاسی ماکس وبر باتوجه‌به لزوم نقد به‌ویژه در گسترۀ معارف سیاسی در این نوشتار به‌اختصار موردبررسی‌ونقد قرار گرفته است. این کتاب که با شیوه‌ای تحلیلی و با نگاه تاریخی جامع‌ترین گزارش را از نظریۀ سیاسی وبر به‌دست می‌دهد به‌اختصار به بررسی دغدغۀ محوری وبر نسبت به دورنمای پارلمان‌خواهی لیبرال در جوامع اقتدار‌طلب در عصر سیاست توده‌ای و سازمان‌های دیوان‌سالارانه می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این دغدغه او را به‌جانب بازنگری در نظریۀ دموکراسی کشانده است. این اثر راه‌نمایی بسیار معتبر دربارۀ فلسفۀ سیاسی ماکس وبر است و باآن‌که نسبتاً دارای ساختار منطقی بوده از متنی نسبتاً قابل‌فهم برخوردار است و از پیچیدگی، طمطراق، و ثقل ادبی به‌دور بوده و رویکردی بی‌طرفانه بر آن حاکم است. اما هم‌چون هر اثر علمی دیگر بی‌نیاز از نقد نمی‏باشد؛ ازاین‌رو، در این نوشتار براساس معیارهای منطقی و نگارشی موردبررسی قرار گرفته و حتی‌الامکان سعی شده است محاسن و کاستی‌های آن به‌دوراز پیش‌داوری و بافتن در تاریکی بیان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Book Review of "Max Weber and the Theory of Modern Politics"

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Jamshidi
Faculty member of Tarbiat Modarres University, Faculty of International Relations
چکیده [English]

We briefly reviewed and criticized David Beetham’s book of “Max Weber and the Theory of Modern Politics”.
This work produces the most comprehensive framework about Max Weber’s political theory with and analytical method and a historical perspective. It studies the review of the central concern of Weber to prospects for the liberal parliament in the authoritarian societies in the era of mass politics and bureaucratic organizations. It shows how this concern has led him to review the theory of democracy.
The special feature of this book is the full dominance of the writer about the widespread German works in Weber’s political thought of. This book is an authoritative guide about Max Weber’s political philosophy. Although it relatively has a logical structure, it is rather understandable and it is away from complexity, grandiloquence, literary gravity and ambiguity. Moderation approach governs it. This book needs to be reviewed and criticized like any other scientific works. So, we have reviewed this book, based on the rational and methodical criteria, and we have tried to express as far as possible its advantages and disadvantages without prejudice and ignorance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Max Weber and the Theory of Modern Politics
  • David Beetham
  • political theory
  • Modern
  • Review
- آرون، ریمون، (1377)مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم.

- اسپریگنز، توماس(1370)فهم نظریه های سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی.تهران: انتشارات آگاه. چاپ دوم.

- امام خمینی،سید روح الله موسوی(1377)شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

- بیتهام، دیوید (1392) ماکس وبر و سیاست  مدرن ، ترجمه هادی نوری ، تهران : انتشارات  ققنوس .

- بیتهام، دیوید ، (1382)مشروع سازی قدرت، ترجمه محمد عابدی اردکانی،یزد: دانشگاه یزد.

- بیتهام، دیوید ، دموکراسی: راهنمای نوآموز، ترجمه حسین ملکوتی، مهدی مختاری و دیگران، تهران : انتشارات مجد.

- بیتهام، دیوید (1378) پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی،ترجمه  رضا زمانی،تهران : نشر ثالث.

- بیتهام، دیوید و کوین بویل ، دموکراسی چیست؟ (آشنایی با دموکراسی)،ترجمه شهرام نقش تبریزی،تهران : انتشارات  ققنوس .

- بیتهام، دیوید و کوین بویل ، (1383) دموکراسی و حقوق بشر، ترجمه محمد تقی دلفرزو، تهران: طرح نو.

- جمشیدی، محمدحسین،(1385) رخ اندیشه، کتاب اول، روش شناسی شناخت اندیشه سیاسی، تهران: انتشارات کلبه معرفت، چاپ اول.

- راش ، مایکل(1377) جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری، تهران : انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

- صفایی حائری، علی،(1381)روش نقد،تهران: انتشارات لیلة القدر. چاپ اول.

- فروند، ژولین، (1368)جامعه شناسی ماکس وبر، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر ایران، چاپ دوم.

- کلینی،ابو جعفر محمد بن یعقوب،(1365)الکافی. تهران: دارالمکتبة الاسلامیه.

- مارکس، کارل(1377)، هجدهم برومر لویی بناپارت ، ترجمه باقر پرهام، تهران:  نشر مرکز.

- مجلسی، محمدباقر،(1404 هـ.)بحارالانوار،بیروت: مؤسسة الوفاء،110ج.

- معلوف، لویس،(بی تا)المنجد فی اللغة و الاعلام، بیروت: دارالمشرق، چاپ بیست و سوم.

- نقیب زاده، احمد،(1380)درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

- وبر، ماکس،(1371)اخلاق پروتستان و روح  سرمایه داری، ترجمه عبد المعبود انصاری، تهرانک انتشارات  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،چاپ اول.

- وبر، ماکس ، (1384)اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، مهرداد ترابی نژاد، مصطفی عماد زاده، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، چاپ اول.

- وبر، ماکس ، (1370) دانشمندو سیاستمدار، ترجمه احمد نقیب زاده، مقدمه ریمون  آرون، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.

 

 Bendix , Reinhard; (1962) Max Weber, London.

Frye,B.B.,(1967)” A Letter from Max Weber”, Journal of Modern History, Vol:39,PP124-125.

Kaplan, Abraham, (1964) The Contact of Inquiry, San Francisco, Chander.

Weber, Max,(1971)Gesammelte Politische Schriften, 3td edn,Tubingen.