نقدی بر کتاب چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

چکیده

امروزه دو مکتب فکری در حوزۀ مطالعات امنیتی وجود دارد: 1. سنت‎گرایان که موضوع امنیت را فقط به مسائل امنیتی ـ سیاسی محدود می‎کنند؛ 2. گروهی که دیدگاهی موسعی از مفهوم امنیت دارند و بر این نظرند که امنیت در بخش‎های اقتصادی، اجتماعی، و زیست‎محیطی هم وجود دارد. در این مقاله که به نقد و ارزیابی کتاب چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت اختصاص دارد ضمن بررسی هر دو دیدگاه، علاوه‌براین‌که تحلیل جامعی از مطالعات امنیتی ارائه می‌شود، دستور کار وسیع‎تری در این زمینه به‎دست می‌دهد. هدف مقالۀ حاضر معرفی و نقد مکتب امنیتی کپنهاگ در روابط بین‎الملل است و برهمین‌اساس، مطالب آن به شش مبحث تقسیم می‎شود. در مبحث نخست مقاله، معرفی کلی کتاب چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت انجام می‎پذیرد و زیست‌نامۀ نویسندگان کتاب که همان نمایندگان فکری مکتب کپنهاگ هستند به‌صورت اجمالی ارائه می‌شود؛ در مبحث دوم، به نقد و تحلیل خاستگاه اثر پرداخته می‎شود؛ در مبحث سوم، به نقد و ارزیابی شکلی اثر پرداخته می‎شود؛ در مبحث چهارم و پنجم، به‌ترتیب، نقد و ارزیابی محتوایی و روش‌شناختی اثر ازمنظر درونی ارائه می‎شود؛ و مبحث ششم هم به نقد و ارزیابی محتوایی اثر، به‌صورت خاص، و مکتب کپنهاگ، به‌صورت عام، ازمنظر بیرونی اختصاص می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of A New Framework for Analysis of Security

نویسنده [English]

  • Bahareh Sazmand
Associate Professor of Regional Studies, University of Tehran
چکیده [English]

Two schools of thought now exist in security studies.  Traditionalists want to restrict the subject to politico-military issues, while wideners want to extend it to the economic, societal, and environmental sectors. This book sets out a comprehensive statement of the new security studies, establishing the case for the broader agenda. The authors argue that security is a particular type of politics applicable to a wide range of issues. Answering the traditionalists charge that this model makes the subject incoherent, they offer a constructivist operational method for distinguishing the process of securitization from that of politicization. Their approach incorporates the traditionalist agenda and dissolves the artificial boundary between security studies and international political economy, opening the way for a fruitful interplay between the two fields. It also shows how the theory of regional security complexes remains relevant in today's world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security
  • constructivism
  • regional security complex
  • Barry Buzan
  • Copenhagen School
- ابراهیمی، نبی­الله (1386) « تأملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنهاگ». فصلنامه سیاست خارجی، سال 21، شماره 2، تابستان، صص 439-458.

- بوزان، بری؛ ویور، اولی و جاپ دوویلد (1386). چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-         بوزان، بری و اولی ویور (1388). مناطق و قدرت­ها. ترجمه رحمان قهرمان­پور. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-         بوزان، بری (1389). ایالات متحده و قدرت­های بزرگ. ترجمه عبدالمجید حیدری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- کوزه‌گرکالجی، ولی(1390) «نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای: مطالعه موردی قفقاز جنوبی»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

- Sweeny, Bill Mc(1996) "Identity and Security: Buzan and Copenhagen School", Review of International Studies, Vol. 22, No 1, pp81-93.

Olavf, Knudsen, (2001), "Post Copenhagen, Security Studies Desecuritizing Securitization", Swederton University Hudding, Dialogue, No. 3, September.