نقدی بر کتاب آیندۀ قدرت آیندة قدرت یا آیندة ایالات متحدۀ امریکا؟

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

کتاب آیندۀ قدرت، اثر جوزف نای، با بررسی تحولات بین‌المللی، انواع قدرت را توضیح می‌دهد و ضمن بررسی شرایطی که کاربرد انواع قدرت را مؤثر می‌سازد محدودیت‌های آن‌ها را نیز تبیین می‌کند. در این کتاب، پس‌از بررسی انواع قدرت، وضعیت قدرت امریکا ارزیابی و ضعف‌های آن ذکر می‌شود. نویسنده به‌کارگیری هریک از انواع قدرت را برای حفظ قدرت امریکا کارساز نمی‌داند و راه کارسازشدن آن‌ها را تلفیق هوشمندانۀ همۀ انواع و منابع مختلف قدرت معرفی می‌کند. نای راه‌برد قدرت هوشمند را برای حفظ برتری امریکا در جهان ارائه و سیاست‌مداران امریکا را به ‌تبعیت‌ از آن دعوت می‌کند. این کتاب به‌شدت امریکا‌محور است و بیش‌ازآن‌که دربارۀ آیندۀ قدرت و ماهیت آن باشد دربارۀ کشور قدرت‌مند آینده است. این ویژگی کتاب را به مجموعۀ دستورالعملی سیاسی برای سیاست‌مداران امریکایی جهت حفظ قدرت و موقعیت جهانی امریکا تبدیل می‌کند و گرایشات و آمال سیاسی نویسنده را منعکس می‌کند که البته بر سیاست‌مداران و سیاست‌های امریکا به‌ویژه دموکرات‌ها و سیاست‌های آن‌ها تأثیر عمیق داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique for the Book of "The Future of Power" The Future of Power or the Future of the United States of America?

نویسنده [English]

  • Hakem Ghasemi
Associate Professor of Political Sciences, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

"The Future of Power", by Joseph Nye, exploring international developments, explains the types of power, and while considering the conditions that make effective the use of different types of power, it also explains their limitations. In this book, after examining the types of power, the status of American power is evaluated and its weaknesses are mentioned. The author does not consider the use of any kind of power to be effective for preserving American power, and introduces the integrating of all different types and sources of power as the only way to make them effective. Nye presents a strategy of smart power to maintain America's supremacy in the world and invites US politicians to comply. This book is extremely American-centered and is about a powerful future country, rather than about the future of power and its nature. This feature turns the book into a set of political guidelines for American politicians to preserve America's global power and position, and reflects the author's political attitudes and aspirations that have profoundly influenced American politicians and policies, especially Democrats and their policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soft power
  • hard power
  • Smart Power
  • Joseph Nye
  • America
1-     ارگانسکی، ای. اف. ک. سیاست جهان، مترجم: حسین فرهودی، چاپ دوم، تهران: ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

2-     سیف زاده، سید حسین(1368)، نظریه های مختلف در روابط بین الملل، تهران: نشر سفیر.

3-     فرای، گرگ، و جاسینتا اهیگن(1390)، نظریه های متعارض از سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.

4-     مورگنتا، هانس جی. (1374)، سیاست میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیر زاده، تهران: موسسه چاپ و انتشار وزارت امور خارجه.

5-     نای، جوزف اس. (1393)، آینده قدرت، ترجمه احمد عزیزی، تهران: نشر نی.

6-     نای، جوزف اس. (1387)، قدرت نرم، مترجمان سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.

7-      نای، جوزف اس. (1389)، "متن سخنرانی جوزف نای در باره جنگ نرم در شورای انگلیس"، مشرق، 31/6/1389، دریافت از: http://www.mashreghnews.ir/fa/news

8-    Ney, Joseph S.(2007), Smart Power, The Huffington Post, November 29, 2007

9-    Nye. Joseph S., Curriculum Vitae, Available at: http://www.hks.harvard.edu/fs/jnye/deannyecv.pdf

 

10- Nye. Joseph S., Profile, Available at:  http://www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-directory/joseph-nye