نقدی بر کتاب مختارات من روائع الأدب العربی فی العصر العباسی الأوّل

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان

چکیده

کتاب مختارات من روائع الأدب العربی فی العصر العباسی الأوّل یکی از آثاری است که نگارندة آن نمونه‌هایی از نثر و شعر دوران عباسی اول را گلچین کرده و به ترجمه و تحلیل آن پرداخته است. مطالعة کتاب نشان می‌دهد که این اثر، ضمن داشتن امتیازاتی، عاری از کاستی‌ها و نقص‌ها نیست. نگارنده در این جستار قصد دارد با رعایت اصول نقد و با استفاده از شیوة توصیفیـ تحلیلی میزان پایبندی نویسندة این کتاب را به رعایت معیارها و قوانین نگارشی به بوتة نقد بکشاند. از بررسی دقیق کتاب چنین استنباط می‌شود که این اثر برخی کاستی‌های محتوایی و شکلی دارد که از اساسی‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پرداختن به موضوعات غیرضروری مانند زندگی‌نامة شاعران و غافلشدن از برخی مباحث ضروری مانند اغراض شعری عصر عباسی. خطاهای تایپی زیادی نیز در کتاب مشاهده می‌شود که می‌تواند اطلاعات اشتباهی به مخاطب مبتدی بدهد و حتی باعث بدفهمی مطلب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of the Book "A Selection of Masterpieces of Arabic Literature in the First Abbasid Period "

نویسندگان [English]

  • Mohsen Seifi 1
  • Mahvash Hassanpoor 2
1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Kashan University (Corresponding author)
2 PhD Student of Arabic Language and Literature, Kashan University
چکیده [English]

The book "A Selection of Masterpieces of Arabic Literature in the First Abbasid Period " written by Mirloohiis one of the works that the writer has selected, and the examples of prose and poetry of the first Abbasid era have been translated and analyzed. The study of the book shows that this work, while having concessions, is free of defects. This essay aims to observe the principles of critique, using a descriptive-analytic method to determine the extent of adherence of the author to the standards and rules of writing the critiques.  A careful review of the book suggests that this work has some shortcomings in content and form. Some of the most fundamental of which are as follows:  addressing unnecessary topics such as the poet's biography and neglecting some of the essential topics, such as the Abbasid era poetry. There are many typographical errors found in the book that could give the beginners inaccurate information and even mislead the readers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The texts of Arabic poetry and prose
  • A selection of masterpieces of Arabic literature in the first Abbasid period
  • Book Review
حیدری، غلامرضا (1380)، آیین نگارش، ج 2، زنجان: نیکان کتاب.

زرینکوب، غلامحسین (1361)، نقد ادبی، تهران: امیرکبیر.

سلطانی، محمدعلی (1369)، «ضرورت و شیوة نقد کتاب»، آینة پژوهش، س 1، ش 1.

سیاوشی، صابره (1391)، «بررسی و نقد ترجمۀ کتاب تاریخ ادبیات عربی»، پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 12، ش 2.

صاد، علی (1392)، روش نقد، قم: هجرت.

میرلوحی، سیدعلی (1392)،مختارات من روائع الأدب العربی فی العصر العباسی الأوّل، تهران: سمت.