نقد تحلیلی کتاب نشانه‌شناسی تئاتر و درام

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی پژوهش هنر (مطالعات عالی هنر)، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشگاه هنر، دانشکدۀ سینماـ‌تئاتر، تهران، ایران.

چکیده

هدف از نوشتن این مقاله نقد محتوایی و شکلی کتاب نشانه‌شناسی تئاتر و درام است. کتاب نشانه‌شناسی تئاتر و درام ازجمله کتاب‌های مهم و مبنایی تحلیل تئاتر و درام به‌شمار می‌رود. این کتاب با طرح مباحث نظری در چهارچوب نگرش نشانه‌شناختی ساخت‌گرا به‌دنبال بررسی منطق تئاتر رایج و متعارف است و به‌همین‌منظور نویسنده درصدد بوده است با طرح مفاهیمی که به‌نوعی می‌توان آن‌ها را مفاهیم اصلی و زیربنایی بوطیقای تحلیل تئاتر به‌شمار آورد، روش‌شناسی تحلیلی و کاربردی‌ای را پیش‌روی مخاطبان قرار دهد که مایل‌اند با سازوکار جهان پویای تئاتر آشنا شوند یا به‌دنبال روش‌های نشانه‌شناختی برای تحلیل تئاترند. مسئلۀ اصلی این مقاله طرح این پرسش بنیادی است که نشانه‌شناسی چگونه می‌تواند تئاتر را تحلیل و تفسیر کند و از برایند آن روزنه‌های درک و دریافت پیچیدگی‌های جهان تئاتر و درام را برای ما آشکار کند. ضرورت و اهمیت نگاه نقادانه به کتاب نشانه‌شناسی تئاتر به‌منظور تحلیل دقیق‌تر و نیز تبیین سازوکارها و ویژگی‌های کاربردی علم نشانه‌شناسی در تحلیل متون نمایشی است. به‌ همین ‌علت، نشان‌دادن اهمیت کتاب نشانه‌شناسی تئاتر و درام با آشکارسازی کارکردهای تحلیلی آن با هدف راه‌نمایی مخاطبان و دانشجویانی که دغدغۀ تحلیل‌های نشانه‌شناختی تئاتر را دارند ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Critique of the Book of Drama and Theatre Semiotics

نویسندگان [English]

  • Sadeq Rashidi 1
  • Farhad Amini 2
1 PhD in Art Studies, Shahed University, Tehran.Iran
2 MA in Dramatic Literature, Tehran University of Art, Faculty of cinema and theater.
چکیده [English]

The purpose of writing this essay is the content critique and the form of the book of Drama and the Semiotics of Theater. The book is one of the most important books of the theater and drama analysis. This book focuses on the theoretical and methodological theories in the context of Structuralism semantic attitudes, and in this regard, the author sought to conceive concepts that somehow can be regarded as the main concepts and underlying themes of theater analysis. An analytical and applied methodology is presented to audiences who are interested in familiarizing themselves with the dynamic world of theater or seeking semantic methods for analyzing the theater. The main issue of this paper is the question of how the semiotics can analyze and interpret the theater and reveal the angles of understanding and comprehending the complexities of the world of theater and drama. The necessity and importance of a critical look at the book of semiotics of theater are for the more precise analysis, as well as the explanation of the mechanisms and functionalities of semiotic science in the analysis of dramatic texts. For this reason, showing the importance of the book of theater and drama semiotics is essential by revealing its analytical functions to guide the audiences and students who are concerned with theater semiotic analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Theater
  • Drama
  • Analysis
  • Theory
الام، کر (1382)، نشانه‌شناسی تئاتر و درام، ترجمۀ فرزان سجودی، تهران: قطره.

ایگلتون، تری (1380)، پیش‌درآمدی بر نظریۀ ادبی، ترجمۀ، عباس مخبر، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز.

زاریلی، فیلیپ، بروس مک کوناچی، و دیگران (1393)، تاریخ‌های تئاتر، ترجمۀ مهدی نصرالله‌زاده، تهران: بیدگل.

ساسانی، فرهاد (1389)، معناکاوی: به‌سوی نشانه‌شناسی اجتماعی، تهران: علم.

ساوانا، جرج و آلن آستن (1388)، نشانه‌شناسی متن و اجرا، ترجمۀ داود زینلو، تهران: سورۀ مهر.

شعیری، حمیدرضا (1388)، «مبانی نظری تحلیل گفتمان، رویکرد نشانه - معناشناختی»، در: پژوهش‌نامۀ فرهنگستان هنر، ش 12، تهران: فرهنگستان هنر.

هاج، فرانسیس (1382)، کارگردانی نمایش‌نامه، ترجمۀ منصور براهیمی و علی‌اکبر علیزاد، تهران: سمت.

Eco, Umberto (1975), A Theory of Semiotics, Bloomington, London, Macmillan: Indiana University Press.

Gilbert, Helen and Joanne Tompkins (2002), Post Colonial Theater (Theory Practice Politics), London and New York: Routledge.

Hall, Edward T. (1959), The Silent Language, New York: Doubleday.

Hall, Edward T. (1966), The Hidden Dimension, New York: Doubleday.

Ogden, C. K. and I. A. Richard (1923), The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language Upon Thought and of the Science of Symbolism, London: Kegan Paul, Trench, Trubner, Reprint (2013), Publisher: Martino Fine Books.

Saussure, Ferdinand de (1916), Course in General Linguistics, trans: Roy Harris, London: Duckworth.