نقد و بررسی محتوای درسی زبان انگلیسی پایۀ دهم متوسطه در ایران

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

کتاب‌های درسی که در سطح ملی تدوین می‌شوند به‌علت طیف گستردۀ مخاطبان همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده‌اند. بنابراین، بررسی کمّی و کیفی آن‌ها همیشه در اولویت کاری منتقدان بوده است. ازاین‌رو، در این مقاله نویسنده در پژوهشی انتقادی محتوای درسی تازه‌تألیف زبان انگلیسی پایۀ دهم متوسطه را مشتمل‌بر کتاب درسی، کتاب کار، و سی‌دی آموزشی نقد و بررسی کرده است. پس از بررسی تاریخ تحول محتواهای پیشین در ادوار گذشته، اثر حاضر ازمنظر مبانی نظری و ساختار کلی بررسی و تجزیه ‌و تحلیل شده است. سپس، باتوجه‌به مبانی و اصول رویکرد ارتباطی، محتوای اثر مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بررسی و ارزیابی بخش‌های مختلف نشان داد اثر یادشده باتوجه‌به اهمیت و اثرگذاری آن در سطح ملی به بازنگری و اصلاح در ابعاد شکلی، ساختاری، و محتوایی نیاز دارد تا بتواند اهداف برنامۀ زبان‌آموزی را در برنامۀ درسی تأمین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of English Materials for Grade Ten in Iran

نویسنده [English]

  • Abolfazl Khodamoradi
Assistant Professor, Department of English Language, Farhangian University
چکیده [English]

The materials which are produced to be used at national level are of great importance since they are supposed to feed a wide range of audience. Therefore, critical review of such materials is among the critics’ priorities. In this review article, the newly-published English language materials for grade ten in Iran including the textbook, workbook, and CD will be analyzed qualitatively and quantitatively. After reviewing the history of producing such materials in the previous periods, the current work was analyzed in terms of its structure and theoretical framework. Then, its content was analyzed via comparing its elements with those of the communicative approach as the mainstream framework in the realm of language teaching. The analyses indicated that, considering the wide range of audience, the current work is in urgent need of revision if it intends to meet the objectives of foreign language learning in the curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical review
  • learning/teaching materials
  • communicative approach
  • curriculum
علوی مقدم، سیدبهنام و رضا خیرآبادی (۱۳۹۳)، «سیر تحول آموزش زبان انگلیسی در ایران از ابتدا تاکنون»، در: اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش، شیراز: مؤسسۀ بین‌المللی علوم و فناوری حکیم عرفی.

علوی مقدم، سیدبهنام و دیگران (1395)، انگلیسی پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

Brown, H. D. (2002), “English Language Teaching in the Post - Method Era: Towards Better Diagnosis, Treatment, and Assessment”, In Methodology in Language Teaching, J. C. Richards and W. A. Renandya (eds.), Cambridge, England: Cambridge University Press.

Brown, H. D. (2014), Principles of Language Learning and Teaching: A Course in Second Language Acquisition, White Plains, New York: Pearson Education.

Canale, M. and M. Swain (1980), “Theoretical Bases of Communicative Approach to Second Language Teaching and Testing”, Applied Linguistics, vol. 1.

Ellis, R. (2002), “Grammar Teaching - Practice or Consciousness - Raising”, in: Methodology in Language Teaching, J. C. Richards and W. A. Renandya (eds.), Cambridge, England: Cambridge University Press.

Farhady, H., A. Jafarpur, and P. Birjandi (1994), Testing Language Skills: From Theory to Practice, Tehran: SAMT Press.

Gass, S. M. and L. Selinker (2008), Second Language Acquisition: An Introductory Course, NewYork: Routledge.

Hymes, D. (1971), “On Communicative Competence”, In Sociolinguistics, J. Pride and J. Holmes (eds.), London: Penguin, 1972. (Excerpt from the paper published 1971, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, AP.).

Hymes, D. (1974), Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Jones, H. R. (2002), “Beyond Listen and Repeat: Pronunciation Teaching Materials and Theories of Second Language Acquisition”, In Methodology in Language Teaching, J. C. Richards and W. A. Renandya (eds.), Cambridge, England: Cambridge University Press.

Kostoulas, A. (2012), “Presentation – Practice - Production (PPP)”:

Krashen, S. (1982), Principles and Practice in Second Language Acquisition, Oxford: Pergamon Press.

Kumaravadivelu, B. (1994), “The Postmethod Condition: Emerging Strategies for Second/ Foreign Language Teaching” [J], TESOL Quarterly, vol. 28.

Kumaravadivelu, B. (2003), Beyond Methods: Macrostrategies for Language Teaching, [M] New Haven and London: Yale University Press.

Long, M. H. (1991), “Focus on form: A Design Feature in Language Teaching Methodology”, In Foreign Language Research in Cross - Cultural Perspective, K. de Bot, R. Ginsberg, and C. Kramsch (eds.), Amsterdam: John Benjamins.

Nation, I. S., and J. Macalister (2010), Language Curriculum Design, New York: Routledge.

Raimes, A. (2002), “The Steps in Planning a Writing Course and Training Teachers of Writing”, In Methodology in Language Teaching, J. C. Richards and W. A. Renandya (eds.), Cambridge, England: Cambridge University Press.

Richards, J. C. and A. W. Renandya (eds.) (2002), Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice, Cambridge: Cambridge University.

Richards, J. C. and R. W. Schmidt (2002), Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

Sharwood Smith, M. (1993), “Input Enhancement in Instructed SLA: Theoretical Bases”, Studies in Second Language Acquisition, vol. 15.

Skehan, P. (1998), A Cognitive Approach to Language Learning, Oxford: Oxford University Press.

Ur, p. (1988), Grammar Practice Activities, Cambridge: Cambridge University Press.

Woodward, T. and S. Lindstromberg (1995), Planning from Lesson to Lesson: A Way of Making Lesson Planning Easier, Halrow, Essex: Longman.