ارزیابی ویژن یک (Vision 1): کتاب آموزش زبان انگلیسی پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا

2 دانشجوی دکتری، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بوعلی‌سینا

3 دانشجوی دکتری، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بوعلی‎سینا

چکیده

مطالعۀ حاضر به‌منظور ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایۀ اول دورۀ دوم متوسطه، ویژن یک (Vision 1 انجام گرفت. بدین‌منظور، پرسش‌نامۀ برگرفته از مطالعۀ احمدی صفا و همکاران (1396) با بررسی مجدد پایایی و روایی بین 150 معلم زبان انگلیسی انتخاب‌شده براساس نمونه‌گیری در‌دست‌رس توزیع شد. به‌علاوه، مصاحبه‌ای نیمه‌ساختاریافته شامل ارزیابی کلی کتاب، مزیت کتاب تازه‌تألیف بر کتب پیشین آموزش زبان، دیدگاه معلمان درخصوص تحقق اهداف کتاب، نقاط ضعف کتاب، پیش‌نهاد‌های معلمان برای چاپ‌های آتی طراحی شد و با بیست نفر از معلمان فوق انجام گرفت. نتایج نشان داد که معلمان رضایت نسبتاً بالایی از 1) مواد کمک‌درسی و کتاب راه‌نمای معلم، 2) موارد گرامری، موارد واژگانی، و انواع نقش‌های زبانی، 3) محتوا و مهارت‌‌های زبانی، 4) فعالیت‌ها و تمرین‌‌ها، 5) طرح و قالب، 6) روش تدریس دارند. درحالی‌که در بخش کیفی مطالعه، معلمان کتاب را تلاشی ناموفق در دست‌یابی به اهداف موردنظر ارزیابی کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Vision 1: An English Textbook for Grade 10

نویسندگان [English]

  • Ayatollah Fazelimania 1
  • Shadi Donyaie 2
  • Moslem Yousefi 3
  • Nasser Ranjbar 2
  • Fatemeh Hafez 2
1 Assistant Professor in Applied Linguistics, Department of English, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan (Corresponding Author)
2 PhD Student in TEFL, Bu-Ali Sina University, Hamedan
3 PhD Student in TEFL, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

With the central role of textbooks, particularly, in centralized educational systems such as that of Iran where a single textbook is recommended for nation-wide use, evaluation textbooks, especially whilst-use evaluation, can highlight points of strength and weakness in a book and pave the way for its improvement in later editions. The present study set to evaluate Vision 1, English textbook for grade 10 in the new Iranian educational system. To this end, a questionnaire taken from Ahmadisafa et al. (1396) was distributed among 150 English teachers (selected from different provinces of the country through convenience sampling). Furthermore, 20 of the above teachers responded to a researcher-designed semi-structured interview involving: 1) general evaluation of the book, 2) advantages of the book over those previously used, 3) viewpoints of the teachers' over realization of the aims of the book, 4) its points of weakness, and 5) the teachers' suggestions for improvements in its later editions. The results indicated that the teachers were relatively satisfied with: 1) supplementary materials and teacher's book, 2) grammar, vocabulary and language functions, 3) content and language skills, 4) tasks and exercises, 5) design and layout, and 6) teaching methodology. However, the interview revealed the teachers' relative dissatisfaction with the book, with most of them considering the book unsuccessful in fulfilling the set objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbook Evaluation
  • Vision 1
  • Iranian teachers
  • Teaching English
احمدپور، زهرا (1383)، «بررسی مسائل و مشکلات آموزش زبان انگلیسی در دورة متوسطه»، فصل‌نامۀ رشد آموزش زبان، س 18، ش 71.

احمدی صفا، محمد و دیگران (1396)، «ارزیابی پراسپکت یک: کتاب آموزش زبان انگلیسی پایۀ اول دورۀ متوسطۀ اول (هفتم)»، پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی.

پیش‌قدم، رضا و زهرا رستمی (1394)، «بررسی و نقد کتاب انگلیسی پایة هفتم از‌دیدگاه مدل تحولی ـ تفاوت‌های فردی مبتنی‌بر ارتباط»، پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 15، ش 36.

حسینی‌نسب، داوود، فرهمن فرخی، و ژیلا مرسلی (1388)، «ارزیابی و تحلیل محتوای کتب زبـان انگلیسـی دورة راه‌نمایی تحصیلی با استفاده از فرمول خوانایی Fog و نظرخواهی از دبیران مجرب»، علوم تربیتـی، دورة دوم، ش 7.

زندمقدم، امیر و آریا رحیمی گل‌خندان (1394)، «بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی پایۀ هفتم از‌دیدگاه طرح درس فعالیت‌محور»، پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 15، ش 36.

سودمند افشار، حسن (1394)، «بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی پایۀ اول دورۀ اول متوسط با تکیه بر جنبه‌های تحلیل گفتمان انتقادی: نمود جنسیت و قدرت»، پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 15، ش 3.

سودمند افشار، حسن و دیگران (1397)، «نقد و ارزیابی کتب درسی زبان انگلیسی پراسپکت و ویژن 1 ازمنظر توانش ارتباطی بین‌فرهنگی و فرافرهنگی»، فصل‌نامۀ مطالعات اندازه‌گیری و ارزش‌یابی آموزشی، دورۀ 8، ش 21.

صفرنواده، خدیجه و دیگران (1389)، «تحلیل و آسیب‌شناسی محتوای کتب درسی زبـان انگلیسـی دورة متوسطه و ارزیابی آن‌ها با معیار رویکرد آموزش ارتباطی زبان»، فصـل‌‎نامـة مطالعـات برنامـة درسـی، س 5، ش 17.

طاهرخانی، رضا و دیگران (1396)، «نقد و بررسی کتاب جدید زبان انگلیسی پایة دهم: بررسی در سطح ملی»، پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 17، ش 7.

علوی‌مقدم، سیدبهنام و دیگران (1396)، انگلیسی پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه، نوبت اول، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

علوی‌نیا، پرویز و مریم زین‌العابدینی (1394)، «بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی پایة اول دورة اول متوسطه (هفتم) براساس مدل سیزر و باشتورکمن»، پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 15، ش 36.

محمودی، محمدهادی و محمد مرادی (1394)، «بررسی و نقد کیفی کتاب زبان انگلیسی پایة اول دورة اول متوسطه (هفتم) با تأکید بر روش‌شناسی آموزش زبان خارجی»، پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامـه‌هـای علـوم انسـانی، س 15، ش 3.

مهدی‌زاده، امیرحسین (1384)، «ارزیابی محتوای کتاب‌های زبان انگلیسی دورۀ راه‌نمایی، ارائۀ چهارچوب علمی بهینه جهت اصلاح و تدوین کتاب‌ها»، مجلۀ رشد آموزش زبان، دورۀ بیستم، ش 77.

 

Ahmadi Darani, Parviz (1381), “The Evaluation of High School Textbooks for EFL Education in Iran: The Evaluation via Checklist”, Roshd FLT Journal, vol. 16, no. 4.

Allwright, Richard L. (1981), “What do We Want Teaching Materials for”, ELT Journal, vol. 36, no. 1.

Alsaleh, Amal, Maali Alabdulhadi, and Noah Alrwaished (2017), “Impact of Peer Coaching Strategy on Pre - Service Teachers Professional Development Growth in Kuwait”, International Journal of  Educational Research, no. 86.

Cunningsworth, Alan (1995), Choosing Your Course Book, Oxford: Heinemann.

Daoud, Mohamed and Marianne Celce - Murcia (1979), “Selecting and Evaluating a Textbook”, In Teaching English as a Second or Foreign Language, M. Celce Murcia and I. McIntosh (eds.), New York: Newbury House.

Dörnyei, Zoltan (2007), Research Methods in Applied Linguistics, Oxford: Oxford University Press.

Ellis, Rod (1997), “The Empirical Evaluation of Language Teaching Materials”, ELT Journal, vol. 51, no. 1.

Fredriksson, Cecilia and Rebecca Olsson (2006), “English Textbook Evaluation: An Investigation into Criteria for Selecting English Textbooks”, Malmö University Electronic Publishing.

Haycroft, John (1998), An Introduction to English Language Teaching, London: Longman.

Litz, David R. (2005), “Textbook Evaluation and ELT Management: A South Korean Case Study”, Asian EFL Journal, no. 48.

Mackey, Alison and Susan M. Gass (2005), Second Language Research: Methodology and design (2nd ed.), New York: Routledge.

Masuhara, Hitomi. (1998), “What do Teachers Really Want from Coursebooks?”, In Materials Development for Language Teaching, B. Tomlinson (ed.), Cambridge, UK: Cambridge University Press.

McDonough, Jo, Christopher Shaw, and Hitomi Masuhara (2013), Materials and Methods in ELT: A Teacher’s Guide (3rd ed.), Malden: Wiley-Blackwell.

McGrath, Ian (2002), Materials Evaluation and Design for Language Teaching, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Miekley, Joshua (2005), “ESL Textbook Evaluation Checklist”, The Reading Matrix, vol. 5, no. 2.

Nahrkhalaji, Saeedeh Shafiee (2012), “An Evaluation of a Global ELT Textbook in Iran: A Two - phase Approach”, International Journal of Humanities and Social Science, vol. 2, no. 3.

Nation, Paul (2001), Learning Vocabulary in Another Language, Cambridge: Cambridge University Press.

Nation, Paul and John Macalister (2010), Language Curriculum Design, New York: Routledge.

Riazi, Abdol Mehdi and Narjes Mosalanejad (2010), “Evaluation of Learning Objectives in Iranian High - School and Pre - University English Textbooks Using Bloom’s Taxonomy”, TESL-EJ: The Electronic Journal for English as a Second Language, vol. 13, no. 4.

Richards, Jack C. (2001), Curriculum Development in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.

Richards, Jack C. (2017), Curriculum Development in Language Teaching (2nd ed.), Cambridge: Cambridge University Press.

Roohani, Ali and Nooshin Tanbakooei (2012), “Evaluating Passages 1 and First Certificate Textbook Discourse Perspective”, Research in Applied Linguistics, vol. 3, no. 2.

Salehi, Hadi and Mahdi Amini (2016), “Critical Analysis of a New English Textbook Used in Iranian Junior High Schools”, Journal of Applied Linguistics and Language Research, vol. 3, no. 3.

Sheldon, Leslie E. (1988), “Evaluating ELT Textbooks and Materials”, ELT Journal, vol. 42, no. 4.

Tomlinson, Brian (2001), “Materials Development”, In The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages, R. Carter and D. Nunan (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.

Tomlinson, Brian (2012), “Materials Development for Language Learning and Teaching”, Language Teaching, vol. 45, no. 2.

Tomlinson, Brian (ed.) (2013), Developing Materials for Language Teaching (2nd ed.), London: Bloomsbury.

Tomlinson, Brian and Hitomi Masuhara (2018), The Complete Guide to the Theory and Practice of Materials Development for Language Learning, Malden: Wiley - Blackwell.

Ur, Penny (2012), A Course in English Language Teaching (2nd ed.), Cambridge: Cambridge University Press.