نقدی بر کتاب بایسته‌های حقوق اساسی

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.30465/crtls.2020.5020

چکیده

«بایسته های حقوق اساسی» اثر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تلخیصی از کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» است که مهمترین مباحث مرتبط با کلیات حقوق اساسی را متناسب با مقطع کارشناسی رشته های حقوق و علوم سیاسی، ارائه کرده است. مرتبت علمی نویسنده از یک سو و منزلت والای کتاب و مقبولیت عامه آن در میان حقوقدانان و جامعه دانشگاهی، از سوی دیگر، این کتاب را شایسته نقد و بررسی قرارداده است. نگارش این مقاله با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف اثر به عنوان «متن آموزشی حقوق اساسی» و روش نقد، استنادی- تحلیلی در چارچوب نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، انجام گرفته است. نتایج بدست آمده، نشان می‌دهد که اثر مورد نقد هر چند به لحاظ سطح علمی، دقت نظر، اختصار، رویکرد آموزشی، نگارش روان و به دور از تکلف، تناسب حجمی گفتارها، شایسته ستایش است اما در در تبیین برخی از مباحث مانند موضوع حقوق اساسی، منابع حقوق اساسی، حقوق فردی و آزادیهای عمومی و نیز تمرکز بیش از حد بر حقوق اساسی کشورهای غربی، نیاز  به امعان نظر بیشتری داشته است. از سوی دیگر کتاب در مقایسه با «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، به لحاظ ساختاری و چینش عناوین، ضعیف تر به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of the book"Requirements of Constitutional Law"

نویسنده [English]

  • Hussein Javan Arasteh
Associate Professor of Public Law, Research Institute of Howzah and University
چکیده [English]

The "Requirements of Constitutional Law" written by Seyyed Abolfazl Ghazi Shariat Panahi, is a summary of the book "Constitutional law and Political Institutions", which presents the most important issues related to the generalities of constitutional law in accordance with the bachelor's degree in law and political science. The author's scientific rank, on the one hand, and the high status of the book and its public acceptance among lawyers and the academic community, on the other hand, make this book worthy of criticism. This article has been written with the aim of identifying the strengths and weaknesses of the book as "educational text of constitutional law" and the method of critique, citation-analysis in the framework of methodical critique, formal critique, content critique.The results show that the critiqued book, although it is commendable in terms of scientific level, accuracy, conciseness, educational approach, fluent writing, volumetric proportion of speeches, deserves praise, but in explaining some topics such as the subject of constitutional law, sources of constitutional law, individual rights and public freedoms, concentration and also too much focus on the constitutional law of Western countries, has required more attention. On the other hand, the book seems weaker in terms of structure and arrange the titles than " Constitutional Law and political institutions."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Law
  • constitutional law
  • public Law and freedoms
  • the presidential regime
  • the parliamentary regime
ابوخزام، ابراهیم (2002). الوسیط فی القانون الدستوری، بیروت: دار الکتاب الجدید المتحده.

الشاوی، منذر (2007). القانون الدستوری، الجزء الاول، بغداد: المکتبه القانونیه.

جوان آراسته، حسین (1397). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: دانشگاه قرآن و حدیث.

رباط، ادمون (1389). مقدمه حقوق اساسی، ترجمه و تحقیق خیر الله پروین، تهران: جنگل، جاودانه.

ره پیک، حسن (1392). مقدمه علم حقوق، تهران: خرسندی.

ساکت، محمد حسین (1387). حقوق شناسی، تهران: نشر ثالث.

قاسم زاده، قاسم (1390). حقوق اساسی، تصحیح علی اکبر گرجی ازندریانی، تهران: جنگل، جاودانه.

قاضی شریعت پناهی، سید ابوالفضل (1396). بایسته های حقوق اساسی، چاپ پنجاه و پنجم، تهران: نشر میزان.

قاضی شریعت پناهی، سید ابوالفضل (1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ یازدهم، تهران: نشر میزان.

قاضی شریعت پناهی، سید ابوالفضل (1375). گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران: دادگستر.

لاگلین، مارتین (1388). مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر نی.

ویژه، محمد رضا (1393). کلیات حقوق اساسی، تهران: سمت.

هاشمی، سید محمد (1390). حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران: میزان.