نقد کتاب حقوق بین‌الملل فضا شرح گسترۀ حقوق تا افلاک

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

10.30465/crtls.2020.5031

چکیده

حقوق بین‌الملل فضایی یکی از جدیدترین و بدیع‌ترین شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که در مقایسه با دیگر رشته‌های حقوقی قدمت کم‌تری دارد و درعین‌حال، بیش از هر رشتۀ دیگر حقوقی با علم و فناوری در تعامل است. باوجودآن‌که هم‌زمان با فعالیت‌های فضایی از دهۀ 1950 م مقررات حقوقی آن نیز بسط و توسعه یافته است و دراین‌خصوص، کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی در غرب انتشار یافته است، اما در ادبیات حقوقی فارسی کم‌تر کتابی در این زمینه نشر یافته است. کتاب حقوق بین‌الملل فضا اثر حسین نواده توپچی ازجملة این تلاش‌هاست. این کتاب شامل بخش‌های متنوعی ازجمله نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر فضا، جنبه‌های حقوقی استفاده از فناوری فضایی، وضعیت حقوقی مدار زمین ثابت، محیط زیست و فضا، مسئولیت، حل‌وفصل اختلافات، و کنترل تسلیحات است. نگارنده تلاش می‌کند به‌طور تحلیلی هریک از این موضوعات را موردتوجه قرار دهد. در این مقاله ضمن معرفی و تبیین محتویات کتاب و امتیازات آن، درصددیم تا به‌طور منصفانه اشکالات کتاب و هم‌چنین آن دسته از مسائل و موضوعاتی را که در کتاب موردتوجه قرار نگرفته است بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “International Space Law” The narration of the Extent of Law Beyond the Planets

نویسنده [English]

  • Seyyed Hadi Mahmoudi
Assistant Professor of International Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Space law is one of the newest and most innovative branches of international law, and along with the activities of space since the 50's, the relevant legal provisions have also been developed, and, in this regard, numerous books and articles have been published in the West. However, Persian legal literature has been slow and inactive. Among the few efforts is the book "International Space Law" by Hussein Navadeh Toupchi. The book includes a variety of sections, including the international law governing space, the legal aspects of space technology, the status of earth orbits, the environmental law, responsibility, dispute settlement and arms control. He attempted to explain each subject in a critical and analytical manner. The present paper, while introducing and editing the contents of the book and its privileges, tries to address the book’s downsides fairly and specifically addresses issues not addressed in the book.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • space
  • Peaceful uses
  • responsibility
  • Militarization
  • environment
  • Space Application
بیگ‌زاده، ابراهیم (1394)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران: مجد.

حسینی، محمدرضا (1393)، نظام حقوقی فضای ماورای جو (چالش‌ها و ره‌یافت‌ها)، تهران: میزان.

محمودی، سیدهادی (1393 الف)، حقوق بین‌الملل فضایی، تهران: سمت.

محمودی، سیدهادی (1393 ب)، «ایران و حقوق بین‌الملل فضایی»، در: ایران و چالش‌های حقوق بین‌الملل معاصر، امیرحسین رنجبریان، سیدقاسم زمانی، به‌کوشش عبدالله عابدینی، ج 1، تهران: شهر دانش.

نواده توپچی، حسین (1393)، حقوق بین‌الملل فضا، تهران: خرسندی.

 

A/RES/37/92 Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting.

A/RES/47/68 Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space.

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, opened for signature  Dec. 18, 1979, 1363 U.N.T.S. 3.

Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, opened for signature  Apr. 22, 1968, 672 U.N.T.S. 119.

Brittingham, Bryon C. (2010), “Does the World Really Need New Space Lawˮ, Oregon Review of International Law, vol. 12.

Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, opened for signature Mar. 29, 1972.

Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, opened for signature  Jan. 14, 1975, 1023.

Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation Signed at Paris, October 13, 1919. (Paris Convention): <http://library.arcticportal.org/1580/1/1919_Paris_conevention.pdf>.

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries 2001: <http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf>.

G.A.Res.41/ 65, Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Space (Dec. 3, 1986), Reprinted in 25 ILM 1334 (1986).

H.R.2262-114th Congress (2015- 2016), U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, Congress.gov. 25 November 2015, Retrieved 30 November 2015.

Hettling Jana Kristin (2008), Satellite Imagery for Verification and Enforcement of PublicInternational Law, Carl Heymanns Verlag, Germany:

Larsen, Paul B. and Lyall Francis (2009), Space Law: A Treatise, Routledge.

Mahmoudi, Seyed Hadi (2011), “Lack of Encouragement for Privet Human Access to Space in International Space Lawˮ, 2nd International IAA Conference on Private Human Access to Space, Arcachon France.

Proposed Prevention of an Arms Race in Outer Space (PAROS) Treaty September 29, 2017: <http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/proposed-prevention-arms-race-space-paros-treaty>.

Rao R. Venkata, Kumar Abhijeet, and V. Gopalkrishnan (eds.) (2017), Recent Developments in Space Law,Springer.

Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space

Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space:

<http://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_49E.pdf>.

The Act on the Exploration and Use of Space Resources (the Space Resources Act), 20 July 2017.

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, Jan. 27, 1967, 18 U.S.T. 2410, 610 U.N.T.S. 205.

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, Jan. 27, 1967, 18 U.S.T. 2410, 610 U.N.T.S. 205.

United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space.

Von der Dunk, Frans (2015), Handbook of Space Law, Edward Elgar.

Von der Dunk, Frans (1992), Liabiliiyversus Responsibiti in Space Law: Misconception or Misconstruction, Proceedings of the Thirty-fourth Colloquium on the Law of Outer Space