نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، مأمور در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری فلسفه‌، دانشگاه تبریز

چکیده

کتاب فلسفه، الهیات و سیاست: خوانشی از رساله‌ی الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا می‌کوشد تا با بهره‌گیری از منابع وزین و با کوششی ریشه‌شناسانه (etymological) مهم‌ترین مفاهیم مندرج در رساله‌ی اسپینوزا را نقل، تحلیل ونقد کند. از میان دو نقد درونی و بیرونی، نقد پل بَگلی سویه‌ی نقد درونی دارد.در کنار منابع و شرح‌های فراوان درباب تفکر اسپینوزا، اثر بَگلی نیز توانسته است اثری مقبول در میان شرح‌ها و خوانش‌های دنیای انگلیسی زبان باشد.رساله‌ی اسپینوزا اثری است درباب الهیات و سیاست. اما به باور بَگلی آن کتابی است الهیاتی و سیاسی که به قلم فیلسوفی نگاشته شده است که به فلسفه بیش از الهیات و سیاست متعهد و وفادار است. از این رو، رساله‌ی اسپینوزا اثری است فلسفی که کارکردهای الهیات و سیاست را در زندگی همگان از منظری فلسفی بر می‌رسد. این نوشتار کوشیده است، تا با نگاهی توصیفی ـ تحلیلی، ساختار صوری و محتوایی کتاب بَگلی را پیش رو نهدو سپس آن را از نگرگاه توان و کاستی بررسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and critique of Philosophy, theology, and politics: a reading of Benedict Spinoza’s Tractatus theologico-politicus

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mustafa Shahraeeni 1
  • Mohammad Sina Mirzaei 2

1 Associate Professor, University of Tabriz

2 PhD student, University of Tabriz

چکیده [English]

Book of Philosophy, theology, and politics: a reading of Benedict Spinoza’s Tractatustheologico-politicus is intended to describe, analyze, and criticize the most important concepts contained in the Spinoza’s book by utilizing its precious resources and with an etymological look. Inner critique in this book outweighs the outer critique. Besides, many references and explanations about Spinoza’s philosophy, Bagley’s work has also become an admirable book among the commentaries or readings of the English-speaking world. Spinoza’s treatise is a book about theology and politics. However, Bagley holds that it is a book about theology and politics that is written by a philosopher. More precisely, it is treatise written by someone whose allegiance is to philosophy rather than either to theology or to politics. This paper makes an effort to introduce, with a descriptive-analytical look, the formal and content structure of the Bagley’s book, and then to discuss its strengths and weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinoza’s Tractatus theologico-politicus
  • Paul Bagley
  • philosophy
  • theology
  • Politics
  • Inner critique
  • The New MOSES

اسپینوزا، باروخ (1390)، اخلاق، ترجمۀ محسن جهانگیری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

 

Charles E. Jarrett, (2007), Spinoza: a guide for the perplexed, Continuum.

Daniel Frank and Jason Waller, (2016), Spinoza on Politics, Routledge.

Edward Peters,(spring, 1995), Jewish History and Gentile Memory: The Expulsion of 1492  Jewish History, Vol. 9, No. 1 pp. 9-34 Published by: Springer.

Paul J. Bagley, (2008), Philosophy, theology, and politics: a reading of Benedict Spinoza’s Tractatustheologico-politicus, Brill.

Roy A. Harrisville and Walter Sundberg, (2002) The Bible in modern culture: Baruch Spinoza to Brevard Childs, Eerdmans Publishing Co.

Spinoza,(2007),The Theological-Political Treatise ed. Israel, Jonathan, Cambridge University Press.

Spinoza, Benedictus de. (1985), The Collected Works of Spinoza. Ed. And trans. Edwin Curley. Vol. I. Princeton University Press.