نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ولایت

چکیده

ساختارگرایی و پساساختارگرایی، در پاسخ به وضعیتی خاص در فلسفه و علوم انسانی پدید آمده‌اند و از این جهت باید مورد توجه قرار بگیرند. کتاب ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی، از کتاب‌هایی است که در پاسخ به چنین نیازی نوشته شده است. تحلیل و بررسی کتاب فوق، به عنوان یکی از کتاب‌هایی که دربارة نظریات مطرح علوم انسانی، به زبان فارسی نوشته شده، مهم‌ترین مسئلة پژوهش حاضر است که با روش توصیفی-انتقادی و در چارچوب نظریات ساختارگرایان و پساساختارگرایان صورت گرفته است. این تحقیق، کتاب مذکور را در سه سطح روش، شکل، محتوا بررسی کرده است و از آنجا که اکثر کتاب‌ها در این حوزه، به زبان فارسی ترجمه شده‌اند، هدف این پژوهش، نشان دادن نقاط قوت و ضعف این کتاب است. بر مبنای این تحقیق، مهم‌ترین وجه ارزشمندی کتاب، تازگی موضوع آن در زبان فارسی است؛ همچنین بررسی‌ها نشان داد که بی‌توجهی به مسایل نگارشی و سجاوندی، تکیة صرف بر مطالب فلسفی، تعمیم نظرات ساختارگرایان و پساساختارگرایان در حوزه‌های مختلف علوم، عدم ارائة پیشینة مباحث فلسفی به طور شایسته، تکرار مطالب و عدم انسجام از دیگر ضعف‌های این کتاب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticism and analysis of the book "Structuralism and post structuralism, a philosophy approach"

نویسنده [English]

  • Mostafa Dashti Ahangar

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Velayat University

چکیده [English]

Structuralism and poststructuralism are two of the most important and influential approaches in the humanities of the 20th century. This two approaches, are arose in response to special situation in philosophy and humanities and so they have to pay attention. The main question of this article is to survey of benefits and weaknesses in this book by critical descriptive method. It should be noted that this study was conducted in accordance with structuralist and poststructuralist theories and this book studied in three phases: Methodological, formal and content review phase. The books in this field, usually, are translated in Persian language but this book is an essay, so the purpose of this article is review of this book as an essay book .The most important value of this book is the novelty of the subject. Also, this book has its drawbacks of writing issues and punctuation. Great emphasis on philosophical issues, extension of opinion of structuralists and poststructuralists in different contexts of humanities, failure to presentation of historical philosophy content properly, redundant repetition and inconsistency, are the other flaws in the book include.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structuralism
  • Poststructuralism
  • Deconstruction
  • General Linguistics
  • Philosophical

اسکولز، رابرت (1383)، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه‌ی فرزانه طاهری، تهران: مرکز، چ دوم.

تایسن، لیس (1387)، نظریه‌های نقد ادبی معاصر، ترجمه‌ی مازیار حسین زاده و فاطمه حسینی، تهران: نگاه امروز و حکایت قلم نوین.

پیاژه، ژان (1386)، «مفاهیم بنیانی ساختگرایی»، ترجمه‌ی علی مرتضویان، ارغنون (نقد ادبی نو)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ دوم، صص 27-36.

پین، مایکل (1394)، فرهنگ اندیشه‌ی انتقادی، تهران: مرکز، چ پنجم.

خبازی کناری، مهدی و صفا سبطی (1396)، ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی، تهران: حکایت قلم نوین.

دشتی آهنگر، مصطفی و امین احمدی (1389)، «ساخت‌گرایی، پساساخت‌گرایی و مطالعات ادبی در ایران»، کتاب ماه ادبیات، سال چهارم، شماره‌ی 43، صص 55-121.

رشیدیان، عبدالکریم (1393)، فرهنگ پسامدرن، تهران: نی.

سجودی، فرزان (1385)، «معنا، مرجع و مصداق»، پژوهش‌نامه‌ی علوم انسانی، شماره‌ی 50، صص 62-37.

سمرقندی، دولتشاه (1900)، تذکره‌الشعرا، تصحیح ادوارد براون، لیدن.

سوسور، فردینان دو (1387)، درآمدی بر زبانشناسی همگانی، ترجمه‌ی کوروش صفوی، تهران: هرمس.

فکوهی، ناصر (1386)، تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران: نی.

کالر، جاناتان (1388)، بوطیقای ساخت‌گرا، ترجمه‌ی کوروش صفوی، تهران: مینوی خرد.

نجفی، ابوالحسن (1382)، غلط ننویسیم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چ یازدهم.

نظامی عروضی (1346)، چهار مقاله، تصحیح محمد قزوینی، تهران: ابن سینا، چ هشتم.

هارلند، ریچارد (1388)، ابر ساختگرایی، ترجمه‌ی فرزان سجودی، تهران: سوره‌ی مهر، چ دوم.