دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 80، تیر 1399 
7. نقد مجموعۀ فارسی بیاموزیم

صفحه 151-174

10.30465/crtls.2020.26528.1592

عصمت خویینی؛ محمد پارسانسب؛ ناصر کرمانی