نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

نگارش و ویرایش، اثر ارزندة احمد سمیعی (گیلانی) است که سالهای متمادی، کتاب درسی دانشجویی و اصلی ترین متن درسی دانشجویان در آموزش نگارش و درست نویسی بوده است. چاپهای متعدد و شمارگان زیاد و فراوان چاپ آن، گویای اقبال فراوان خوانندگان و مخاطبان، بدین اثر بوده  است.  این کتاب، دو بخش عمده دارد : نگارش و ویرایش که سمیعی گیلانی تا حد امکان، با ذکر شاهد و مصداق، نظر و بحث خود را تبیین و ثابت کرده است. عمده ترین خطاها و لغزش های موجود در بخش اول(نگارش) اثر، عبارتنداز: نبود مقدمه، عنوان بخشها به صورت جمله، یکدست نبودن آرایش پاراگرافها، درج و توضیح مدخلهای غیر نگارشی ـ مقالة تحقیقی، مرجع شناسی، وجود بخش تعریف ـ  که با اثر نگارشی متناسب به نظر نمی رسند. خطاهای بخش ویرایش (خطاهای زبانی) عبارتنداز:  نیاوردن دلایل وافی در برشمردن خطاهای زبانی(ویرایش زبانی)،  اصرار بر جدانویسی ،مغایرت املای کلمات با دستور خط فارسی فرهنگستان . این نوشتار در پی آن است که تا حد امکان، همة موارد را با ذکر مصداق و شاهد از اثر، نقل کند.  روش تحقیق این نوشتار، مقایسه ای، تحلیلی و انتقادی است که مطالب خود را به شیوة اسنادی و فیش برداری گرد آورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of Negaresh &Virayesh

نویسنده [English]

  • Yadollah Nasrollahi

َAssistant Professor of Persian Language & Literature َAzarbijan Shahid Madani

چکیده [English]

Negaresh & Virayesh and editing is a valuable work of Ahmad Samii (Gilani, that has been a student, resource and student textbook for many years in teaching writing and spelling. The numerous prints and the large number of reprints have proved it to be of great interest to readers and audiences. The book has two main parts: Writing and Editing, in which Samii Gilani has explained and argued as much as possible, citing evidence and arguments. The major errors and slips found in the first section (writing) of the work are: lack of introduction, section titles in sentence from , inconsistent paragraph lorganization , inclusin and explanation of non-writing entries; research paper, reference, definition section; They do not seem appropriate to the writing effect. Editing section errors (mentioning linguistic errors) include: not giving sufficient reasons for enumerating linguistic errors (editing language), insisting on contradiction of word spellings, seperation in spelling contradicting spelling words with the Farsi script. This article seeks to cite as much as possible the evidence of the work. The research method of this paper is comparative, analytical, and critical, the evidence of which is gathered through documentary and invoice method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negaresh va Virayesh
  • Review
  • Formal errors
  • Editing error

ابوالمعالی، نصرالله منشی(1373)ترجمةکلیله و دمنه. تصحیح وتوضیح مجتبی مینوی طهرانی، تهران: امیر کبیر.

استینتون، الزی مایرز(1375) ویراستار چگونه آدمی است و چه می کند؟ترجمة ناصر ایرانی، به نقل از دربارة ویرایش، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

ایرانی، ناصر(1375)خطرهایی که زبان را تهدید می کند.  به نقل از دربارة زبان فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

باستی ین، لوبد(1375) راه و رسم کار با نویسندگان. ترجمةناصر ایرانی، به نقل از دربارة ویرایش، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

باطنی، محمدرضا(  ) اجازه بدهید غلط بنویسیم. آدینه، شمارة24.

بل، جس(1375) در آداب ویراستار یکدنده. ترجمة علی محمد حق شناس، به نقل از دربارة ویرایش، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

بیرشک، احمد(1373) گاهنامة تطبیقی سه هزار ساله. تهران: بنیاد دانشنامة بزرگ اسلامی. 

بیهقی، ابوالفضل(1392) تاریخ بیهقی.  مقدمه، تصحیح، تعلیقات، توضیحات و فهرست ها : دکتر محمد جعفر یاحقی، مهدی سیدی، تهران: سخن. 

پورجوادی، نصرالله(1375)(گردآورنده)، دربارة زبان فارسی.  تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

پورجوادی، نصرالله(1375)( گردآورنده)، دربارة ویرایش.  تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

حق شناس، علی محمد(1370) نقشهای دوگانةهمزه درساخت آوایی زبان فارسی. مقالات ادبی زبانشناختی، تهران: نیلوفر.

ذوالفقاری، حسن(1386) کتاب کار نگارش و انشا(جلد 1 تا 4). تهران: اساطیر.

سمیعی، احمد(1375) آداب ویراستاری. به نقل از دربارة ویرایش، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

سمیعی(گیلانی)، احمد(1395) نگارش و ویرایش. تهران: سمت.

فرشیدورد، خسرو(1363) عربی در فارسی. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

معصومی همدانی، حسین(1375) بیماریهای ویراستاری. به نقل از دربارة ویرایش، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

منصوری، رضا(1375) چرا و چگونه زبان فارسی، باید زبان علمی باشد؟ به نقل از دربارة زبان فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

موری، مارک لند(1375) پذیرفتن انتقاد و بهره گیری از آن. به نقل از دربارة ویرایش، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

مولوی، جلال الدین محمد(1375) مثنوی معنوی، ج5، تهران: توس.

نجفی، ابوالحسن(1387) غلط ننویسیم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.