نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ضرورت آموزش م‍وثر و کاربردی دستور، براساس نظریه‌ها و رویکردهای نوین آموزش زبان دوم امری پذیرفته شده است. پژوهش حاضر می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که متون به کارگرفته شده در مراکز آموزش زبان فارسی تا چه اندازه با دستاوردهای علمی آموزش دستور همگام هستند و در همین راستا به ارزیابی محتوای دستور در دو مجموعۀ آموزش نوین زبان فارسی و آموزش فارسی به فارسی می‌پردازد. چارچوب نظری این پژوهش رویکرد دستور آموزشی است. با بررسی بخش دستور این کتاب‌ها مشخص شد که آموزش نوین فارسی با همۀ کوششی که برای به‌روز بودن ارائه می‌دهد، اما سیر مطالب دستوری در آن مشخص نیست، بر نقش نحوی کلمه‌ها به جای کاربرد آن‌ها تاکید شده است و جمله‌ها و ساختارهای آموزش داده شده، شکل واقعی و کاربردی زبان فارسی را منعکس نمی‌کنند. در مجموعۀ آموزش فارسی به فارسی نیز هر چند الگوی ساده به دشوار برای آموزش دستور انتخاب شده، آموزش ضمنی در کنار آموزش صریح مورد توجه قرار گرفته، اما موقعیت‌ها و کارکردهای آموزش داده شده کاربردی نیستند و تمرین‌ها و تکلیف‌های ارتباطی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در پایان مقاله، پیشنهادهایی برای تدوین متون آموزشی کاربردی‌تر به‌ویژه در زمینۀ آموزش دستور ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Grammar Content in Two Coursebooks "Amoozeshe-Novine_Zabane_Farsi" and " Amoozeshe-Farsi be Farsi"

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Hadizadeh

PhD in Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The need for effective and practical instruction of grammar has been accepted based on new second language teaching theories and approaches. The present study tries to answer the question that to what extent the coursebooks used in Persian language training centers are in line with the scientific achievements of teaching grammar and in this regard, it evaluates the content of grammar in two coursebooks of Amoozeshe Novine Zabane Farsi and Amoozeshe Farsi be Farsi. The theoretical framework of the current study is the pedagogical grammar approach, in which a forty-nine reviews checklist were designed according to the principles of it. After verifying the content validity of the mentioned checklist, analyzing and evaluating the grammatical content of the two coursebooks was carried out. Examining the grammar content of these books revealed that in AMOOZESHE NOVINE FARSI the chain of grammatical contents is not clear and emphasizes on the syntactic role of words instead of their use and the sentences and structures taught do not reflect the real and practical form of the Persian language. In AMOOZESHE FARSI BE FARSI, although the move from simple to difficult in teaching grammar is observed, implicit teaching is considered along with explicit teaching, but the situations and functions taught are not practical and communicative tasks are less considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Language Grammar
  • Evaluating the Content
  • Pedagogical Grammar