دوره و شماره: دوره 12، شماره 25، آبان 1391، صفحه 1-137 
8. نقد کتاب صرف ساده

صفحه 127-137

معصومه نعمتی قزوینی؛ سیده‌اکرم رخشنده‌نیا