پژوهشنامه انتقادی متون در فهرست نشریات هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

ماه‌نامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی» در فهرست نشریات هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) قرار گرفت. این پایگاه نشریات را در سه نوع نشریات لیست اولیه، نشریات لیست انتظار و نشریات هسته دسته بندی می کند. لیست نشریات هسته، شامل مجموعه ای از مجلات برتر در حوزه های موضوعی مختلف است که توسط گروهی از متخصصان رشته های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل محتوایی دقیق قرار گرفته است. معیارهای بکارگرفته شده در این ارزیابی متضمن کیفیت بالای نشریات از نظر محتوای علمی آنهاست. شاخص هایی همچون به روز بودن موضوعات پژوهشی، کاربردی بودن یافته ها، خوانایی و کیفیت علمی، روش شناسی دقیق، ارائه فهم پذیر داده ها، بحث منطقی، استدلال دقیق و شیوه نتیجه گیری همگی در انتخاب نشریات هسته مد نظر قرار گرفته اند.