«پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی» در 5 سال متوالی، در فهرست نشریات هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) قرار گرفت. این پایگاه نشریات را در سه نوع نشریات لیست اولیه، نشریات لیست انتظار و نشریات هسته دسته بندی می کند که به شرح ذیل است:

 لیست اولیه مشتمل بر نشریاتی است که در تمام بانک های اطلاعاتی پایگاه استنادی و به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه موجود هستند. نشریات پس از ارسال درخواست نمایه سازی، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرند. نشریاتی که امتیاز لازم را کسب نمایند در لیست نشریات اولیه نمایه می شوند. به علاوه، نشریات موجود در لیست نشریات اولیه به صورت دوره ای مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت کسب امتیاز لازم به لیست انتظار منتقل می گردند و نشریاتی که حداقل امتیاز لازم را کسب نکنند، از تمامی بانک های اطلاعاتی پایگاه استنادی حذف می گردند. معیارهای ارزیابی اولیه برای ورود به لیست نشریات اولیه پایگاه استنادی عبارتند از: اعتبار علمی، اعتبار ناشر، پراکندگی جغرافیایی نویسندگان، پراکندگی جغرافیایی اعضای هیات تحریریه، اطلاعات استنادی و کتابشناختی، انتشار منظم، پایبندی به خط مشی و حوزه های موضوعی نشریه، فرآیند داوری، نرخ استنادی هیات تحریریه و دسترسی برخط به محتویات نشریه.

لیست انتظار مشتمل بر نشریات نمایه شده ای است که از کیفیت قابل قبولی برخوردار بوده و ارزش علمی اثبات شده ای دارند. این مجموعه بر اساس معیارهای مشخص و بهینه از لیست نشریات اولیه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام استخراج می گردد. نشریات موجود در لیست اولیه پایگاه استنادی پس از کسب امتیازهای لازم، برای دوره زمانی یک ساله در لیست انتظار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام قرار می گیرند تا در مرحله بعد جهت ورود به لیست نشریات هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.نشریاتی که در لیست انتظار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام امتیاز لازم را کسب ننمایند، وارد لیست نشریات اولیه پایگاه می شوند. معیارهای مورد استفاده در لیست انتظار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام عبارتند از: وجهه بین المللی، اعتبار ناشر، جایگاه علمی هیئت تحریریه، سوابق انتشار، استفاده از سامانه های پیشرفته ارسال اطلاعات، نرخ خود استنادی و رتبه چارکی نشریه.

لیست نشریات هسته، شامل مجموعه ای از مجلات برتر در حوزه های موضوعی مختلف است که توسط گروهی از متخصصان رشته های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل محتوایی دقیق قرار گرفته است. معیارهای بکارگرفته شده در این ارزیابی متضمن کیفیت بالای نشریات از نظر محتوای علمی آنهاست. شاخص هایی همچون به روز بودن موضوعات پژوهشی، کاربردی بودن یافته ها، خوانایی و کیفیت علمی، روش شناسی دقیق، ارائه فهم پذیر داده ها، بحث منطقی، استدلال دقیق و شیوه نتیجه گیری همگی در انتخاب نشریات هسته مد نظر قرار گرفته اند.