مدیر مسئول


محمد حسن نیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه، فلسفه علم و فناوری

  • niliahmadabadi.1365gmail.com

سردبیر


موسی نجفی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علوم سیاسی

جانشین سردبیر


محمدحسن نیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه، فلسفه علم و فناوری

  • niliahmadabadi.1365gmail.com

مدیر اجرایی


لیلا جدیدی کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عبدالنبی الاشقر استاد دانشگاه مونپلیه فرانسه

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


موسى سامح ربابعة استاد دانشگاه یرموک اردن

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


بهروز دری استاد دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


کاوس روحی برندق دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

مطالعات قرآنی

اعضای هیات تحریریه


محمد سپهری استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


شهریار شهیدی استاد دانشگاه شهید بهشتی

روان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا طاهری استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

هنر

اعضای هیات تحریریه


جان‌اله کریمی‌مطهر استاد دانشگاه تهران

زبان و ادبیات روسی

اعضای هیات تحریریه


ناهید مؤید حکمت دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


عیسی متقی‌زاده استاد دانشگاه تربیت مدرس

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


سید بیوک محمدی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


رحمان مشتاق مهر استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا ملک محمدی استاد دانشگاه تهران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا موحدی دانشیار دانشگاه قم

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


سید فضل‌الله موسوی استاد دانشگاه تهران

فقه و حقوق

اعضای هیات تحریریه


سید رسول موسوی حاجی استاد دانشگاه مازندران

باستان شناسی

اعضای هیات تحریریه


سید حسین میرجلیلی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


هادی وکیلی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عرفان اسلامی

ویراستار انگلیسی


علی درخشان دانشیار دانشگاه گلستان

آموزش زبان انگلیسی