تذکر: چنانچه نویسنده محترم در به ثمر رساندن مقاله خود  از مؤسسه یا سازمانی حمایت و کمک مالی دریافت کرده، جهت درج  در صفحه اول مقاله، به این مساله اشاره نماید.

1-راهنمای استفاده از سامانه (ارسال و پی گیری مقاله) (کلیک کنید)

2- فرم تعهدنامه نویسندگان (کلیک کنید)

3- فرم تعارض منافع (کلیک کنید)

4- هزینه‌های چاپ و انتشار مقاله در نشریه (کلیک کنید)

5-شرایط و ضوابط پذیرش و انتشار مقاله (کلیک کنید) 

*** توجه داشته باشید پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. اگر چه این مجله هنوز به عضویت قطعی کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشار (COPE) در نیامده است ولی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. توضیحات بیشتر در بخش «اصول اخلاقی انتشار مقاله» درج شده است که لازم است حتما قبل از ارسال مقاله، این بخش به طور کامل مطالعه شود.