اهداف و چشم‌انداز

 پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی فعالیت علمی خود را با هدف گسترش ادبیات نقد در جامعه علمی ایران و بررسی ابعاد گوناگون این مسأله از سوی صاحب نظران داخلی و بین المللی، به ویژه بازشناسی ابعاد آن در متون و منابع دانشگاهی آغاز کرده است و از پژوهشگران و فرهیختگان حوزه و دانشگاه دعوت می‌کند با ارسال مقالات ارزشمند خود در زمینه‌های زیر، مجله را آینه تأملات نظری خود قرار دهند:

-    بررسی و تحلیل مبانی علوم انسانی مانند ادیان و عرفان، اقتصاد، انسان شناسی، باستان شناسی، تاریخ، تربیت بدنی، روش شناسی، زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، علم اطلاعات شناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، فقه و حقوق، فلسفه و کلام، مدیریت، هنر و سایر موضوعات مرتبط؛

-        بررسی و نقد منابع رشته‌های علوم انسانی؛

-        بررسی و نقد برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در رشته‌های علوم انسانی؛

-        بررسی و نقد شیوه‌های اجرایی و نتایج برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در رشته‌های علوم انسانی؛

-        شناسایی مسائل و چالش‌های رشته‌های علوم انسانی و بررسی و معرفی راه حل‌های مناسب؛

-        بررسی و تبیین نقش علوم انسانی در ارتقای فرهنگ جامعه؛

-        بررسی و تبیین نقش علوم انسانی در پیشرفت دیگر علوم؛

-        به‌کارگیری سیاست‌ها و راه‌کارهای مناسب برای انطباق علوم انسانی با مفاهیم و اصول اسلامی.