فرایند بررسی و داوری علمی و تخصصی و مراحل تصمیم‌گیری مقالات در ماهنامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی»

«پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی» یک نشریه میان­رشته‌ای با زمینه تخصصی نقد می‌باشد که متشکل از چندین رشته تخصصی در حوزه علوم انسانی است و دارای 9 کارگروه تخصصی در حوزه‌های «اقتصاد»، «الهیات و ادیان»، «تاریخ و تمدن»، «جامعه‌شناسی»، «فقه و حقوق»، «فلسفه»، «علوم سیاسی»، «مدیریت و سیاست‌گذاری» و «مطالعات علم و فناوری»  می‌باشد. از این‌رو، فرایند بررسی مقالات توسط متخصصان در حوزه پژوهش مربوطه صورت می‌گیرد و دبیران تخصصی هر گروه با طرح مقالات در جلسات کارگروه خود که متشکل از اساتیدی از دانشگاه‌های مطرح کشور است، به بررسی اولیه مقالات می‌پردازند و بدون اطلاع از نام و هویت نویسندگان و به صورت محرمانه، آثار را به لحاظ علمی با هدف اطمینان از کیفیت بالای مقاله بررسی می‌کنند. با این حال، پذیرش و یا رد نهایی مقاله بر عهده داوران تخصصی نیست، بلکه تصمیم نهایی درخصوص چاپ مقاله توسط اعضای هیأت تحریریه صورت می‌گیرد که براساس نظر داوران محترم و بررسی مقاله می‌باشد و در رأس این تصمیم‌گیری نیز سردبیر قرار دارد.

به طور کلی فرایند ارسال و بررسی مقالات از این قرار است:

-  ارسال مقاله از طریق سامانه نشریات؛

-  بررسی اولیه سردبیر: در این مرحله بررسی می‌شود که آیا مقاله با اهداف و چشم اندازهای ماهنامه مطابقت دارد یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد برای دبیر گروه مربوطه ارسال خواهد شد، ولی در غیر این صورت مقاله غیر قابل پذیرش اعلام می‌شود؛

-  طرح مقاله در جلسه کارگروه تخصصی بر اساس اهداف و چشم اندازها و معیارهای نشریه توسط دبیران تخصصی: پس از ارسال مقاله به دبیر گروه تخصصی، مقاله در جلسات ماهیانه گروه در جنبه‌های زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

  1. رویکرد نقد داشته باشد و این رویکرد در چکیده و در متن مقاله به خوبی تبیین شده باشد.
  2.  مقاله به لحاظ محتوایی و علمی واجد شرایط ارسال به داوری باشد.
  3. از منابع به روز و معتبر دنیا استفاده کرده باشد. 
  4.  نوآوری داشته باشد. 
  5. شیوه نامه نگارش ماهنامه در آن رعایت شده باشد.

اگر چنانچه واجد شرایط مطرح شده نباشد مقاله رد خواهد شد.

در صورت پذیرش اولیه، مقاله توسط دبیر برای داوران ارسال می­‌شود: مقاله به همراه «شیوه‌نامه تهیه‌ مقالات نشریه پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی » که مختص مقالات نقد کتاب، نظریه و برنامه‌ریزی آموزشی است، به همراه فرم داوری برای داوران ارسال می‌شود و داوران باتوجه به راهنمای ارسالی مقاله را داوری می‌نمایند.

-  ارسال نتیجه داوری توسط دبیر گروه تخصصی به سردبیر؛

- در صورت منفی بودن، رد مقاله و اطلاع به نویسنده و در صورت مثبت‌ بودن نظر داوران، ارائه نظر داوران به نویسنده جهت بازنگری مقاله.

-  بررسی مجدد مقاله ارسالی از نویسنده توسط دبیر گروه و ارسال به داور تطبیقی؛

-  طرح مقاله در هیأت تحریریه نشریه؛

-  درخواست اصلاح مقاله توسط اعضای تحریریه یا رد مقاله و اعلام به نویسنده؛

-   ارسال مقاله اصلاح شده توسط نویسنده؛

-  بررسی مقاله توسط جانشین سردبیر؛

-  بررسی مقاله توسط دبیر تخصصی؛

-  ارسال نامه هزینه انتشار؛

-  پذیرش مقاله: پس از پذیرش مقاله، از آنجایی که هر شماره نشریه به یک گروه تخصصی تعلق دارد، مقاله تا زمان رسیدن نوبت گروه، در بخش مقالات آماده انتشار قرار می‌گیرد.