شماره مجوز علمی کمیسیون نشریات وزارت علوم 3/381666 تاریخ 91/08/24

ماه­نامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌­های علوم انسانی»، نشریه‌ای است حاوی مطالب تخصصی در حوزۀ علوم انسانی، که با هدف نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی، به ویژه متون درسی و کمک درسی دانشگاه‌ها، شناسایی نقاط مثبت و ضعف این متون و مساعدت در جهت بهبودِ امتیازها و رفع نواقص و اشکال‌های احتمالی موجود در این متون و در کل ایجاد شرایط لازم جهت بهبود کمّی، کیفی، علمی و آموزشی منابع درسی، ابتدا با نام «فصل‌نامه نامه علوم انسانی» در بهار 1379 منتشر شد و تا بهار سال 1388، 19 شماره از این نشریه در 15 مجلد به همین نام به چاپ رسید که از شمارۀ  6 و7 به بعد، ترتیب چاپ این مجله از فصل‌نامه به دو فصل‌نامه تبدیل شد. پس از آن، از شماره 20 تا 37 به صورت فصل‌نامه و با نام «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی»، از شماره 38 تا 47  دوماه­نامه و در نهایت از شماره 48 تا کنون به صورت ماه­نامه منتشر می‌گردد.

رویکرد این نشریه، چاپ و نشر مقالات نقد کتاب، نظریه مهم و برنامه درسی است؛ البته نه به معنای متداول Book Reviews، بلکه نقدی که مناسب چاپ در یک نشریه علمی باشد و قواعد شکلی، روشی و محتوایی چنین مقالاتی را رعایت نموده باشد؛ بنابراین مقالات ارسالی برای کسب نمرۀ مناسب جهت چاپ و نشر در این نشریه، بهتر است دربردارندۀ بخش‌ها و مشخصات ذیل باشد:

 

1. معرفی کتاب

 مطلوب است معرفی کتاب در مقالات علمی- پژوهشی مفید، مختصر و اجمالی باشد و ابعاد مختلف شکلی و محتوایی کتاب را در برگیرد که در این صورت می‌تواند امتیاز لازم را به خود اختصاص دهد.  طولانی بودن معرفی کتاب در مقالات علمی-پژوهشی و اختصاص بخش اعظم مقاله به آن، باعث کسر امتیاز مقاله می­شود.

2. نقد روشی

 در قسمت بررسی روشی اثر، همراه با ذکر موارد و نمونه‌های نقد روشی، به موارد ذیل اشاره شده باشد:

-     پرداختن مقاله به چهارچوب نظری و روش‌شناسی اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به انسجام نظری و منطق درونی اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به تناقض‌های نظری و روشی متن؛

-     پرداختن مقاله به تطابق روش‌شناسی اثر با موضوع و شیوه طرح آن.

3. نقد شکلی

در قسمت بررسی شکلی اثر، ضرورتاً همراه با ذکر موارد و نمونه‌ها، به موارد ذیل اشاره شده باشد:

-    پرداختن مقاله به رعایت قواعد عمومی و نگارشی؛

-    پرداختن مقاله به  جامعیت صوری اثر و میزان بهره‌گیری از ابزارهای علمی (از فهرست مطالب تا نمایه).

-    پرداختن مقاله به نحوه کیفیت چاپ و نشر و شکل ظاهری اثر نقدشده؛

-    پرداختن مقاله به مقایسه شکلی اثر با آثار مشابه.

4. نقد محتوایی

در قسمت بررسی محتوایی اثر، ضرورتاً همراه با ذکر موارد و نمونه‌ها، به موارد ذیل اشاره شده باشد:

-     پرداختن مقاله به نحوه نظم منطقی و انسجام اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به اعتبار و کفایت منابع اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به دقت در استنادات و ارجاعات و توجه به اصول منبع‌دهی؛

-     پرداختن مقاله به نحوه نقد و بررسی و تحلیل‌های علمی اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به روزآمدی اطلاعات و نوآور‌ی‌های اثر نقدشده؛

-     پرداختن مقاله به تناسب و جامعیت موضوعی و محتوایی اثر با اهداف و نیازهای آموزشی، درسی و سرفصل‌های مصوب؛

-     پرداختن مقاله به هماهنگی اثر با مبانی و نگرش اسلامی.

5. کمیت و کیفیت منابع

در نشریات علمی، بهره‌گیری از منابع بسیار و همین‌طور دست اول و به‌روز بسیار مهم است. رجوع به کتاب‌های بنیادی و نیز مقالات جدید حوزه موردنظر، اهمیت ویژه‌ای دارد.

6. میزان ارجاعات و استنادات

علاوه بر بهره‌گیری از منابع مناسب، نحوه و میزان ارجاع‌دهی مقاله نیز حائز اهمیت است. ارائه استنادهای مناسب ذیل بیان موارد نقد، اثرگذاری آن نقد را دوچندان خواهد کرد.

*برای مطالعه بیشتر می­‌توانید به فایل «شرایط و ضوابط پذیرش و انتشار مقاله » موجود در راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.