راهنمای داور

نحوه داوری

برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به فصل‌نامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» Double blind peer review استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

توصیه‌هایی قبل از داوری مقاله

نشریه علمی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، با رسالت انتخاب و انتشار باکیفیت‌ترین پژوهش‌ها در حوزه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند. به‌منظور تحقق این هدف، داوری باید دقیق و با رویکردی بی‌طرفانه انجام گیرد. راهنمای داوری برای دستیابی به هدف اعتمادسازی در فرآیند بررسی و انتشار طراحی شده است.

توجه به اصول اخلاقی انتشار مقاله

توجه به فرایند بررسی و داوری علمی و تخصصی و مراحل تصمیم‌گیری مقالات

توجه به نکات ذیل:
1. مقاله‌های ارسالی به نشریه قبلاً توسط سردبیر نشریه مورد بررسی اولیه قرار گرفته است، در صورت تناقض با اهداف و سیاست‌های نشریه، باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
2. برای اجتناب از سوگیری، اسامی نویسند(گان) و داور(ان) مشخص نمی‌باشد (همترازخوانی پنهان دوطرفه/ Double-Blind Peer Review).
3. در صورت وجود تعارض منافع برای داور(ان) باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
4. مقالات در سامانه مشابهت‌یاب سمیم‌نور از جهت سرقت علمی بررسی می‌شوند، در صورت اطمینان و یا وجود شبه از سرقت علمی می‌‌بایست سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
5. داور(ان) موظف‌ بوده ظرف حداکثر 40 روز نتایج داوری را ارسال نمایند.
6. ده روز پس از ارسال مقاله، یادآوری برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
7. در صورتی‌که ظرف 30 روز پس از ارسال مقاله برای داور(ان)، نتیجه واصل نگردد، یادآوری دوم برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
8. در صورتی که داور(ان) ظرف 10 روز از یادآوری دوم نتایج داوری را ارسال ننماید یا دلیل موجهی ارائه ندهند، مقاله به داور(ان) دیگر ارسال خواهد شد.
9. در صورتی‌که داور اصلاحاتی کلی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس از دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای داور ارسال خواهد شد.
10. در صورتی‌که داور اصلاحاتی جزئی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس ار دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای سردبیر ارسال خواهد شد.
11. در داوری مجدد، داور موظف است ظرف 15 روز نظر خود را در خصوص قابل قبول بودن اصلاحات یا نیاز به اصلاحات بیشتر ارائه نماید.
12. داور(ان) در داوری مجدد نباید ایرادات جدید از طرح مطرح نماید؛ مگر اینکه در اثر اصلاحات و تغییرات نویسند(گان) ایرادات جدید مهمی ایجاد شده باشد.
13. در صورتی‌که داور(ان) به‌طور اتفاقی نویسند(گان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است داور بدون آشکار کردن این مسأله و بی‌طرفانه، داوری را انجام دهد.
14. در صورتی‌که نویسند(گان) به‌طور اتفاقی داور(ان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است نویسند(گان) بدون آشکار کردن این مسأله، اصلاحات را انجام دهد.
15. مقاله جهت بررسی برای حداقل دو داور ارسال می‌گردد و نتیجه آن به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه به نویسنده مسئول اعلام می‌گردد:
  - در صورتی‌که هر دو داور مقاله را قابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت تحریریه بررسی خواهد شد.
  - در صورتی‌که هر دو مقاله را غیرقابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری توسط سردبیر تخصصی (به‌عنوان مسئول علمی نشریه و نماینده هیأت تحریریه) بررسی خواهد شد.     
  - در صورتی‌که بین دو داور اختلاف نظر باشد، مقاله با نظر سردبیر برای داور سوم ارسال خواهد شد.

اسامی داوران مقالات نشریه پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی به تفکیک سال

اسامی داوران مقالات از فروردین تا اسفند سال 1398 (کلیک کنید)

اسامی داوران مقالات از فروردین تا اسفند سال 1399 (کلیک کنید)

اسامی داوران مقالات از فروردین تا اسفند سال 1400 (کلیک کنید)

اسامی داوران مقالات از فروردین تا اسفند سال 1401 (کلیک کنید)

اسامی داوران مقالات از فروردین تا اسفند سال 1402 (کلیک کنید)

اسامی داوران مقالات از فروردین تا 7 اردیبهشت سال 1403 (کلیک کنید)

اسامی داوران ثبت شده در پایگاه publons

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

گروه  تخصصی

وابستگی سازمانی

لینک داوران در پایگاه  publons

1            

محمدجواد رضائی

اقتصاد

استادیار دانشگاه شاهد

https://publons.com/researcher/4928807/mohammad-javad-rezai/

2            

وهاب قلیچ

اقتصاد

استادیار پژوهشکده پولی و بانکی

https://publons.com/researcher/4869133/wahhab-qelich/

3            

امیرحسین مزینی

اقتصاد

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/4861355/amir-hossein-mozayani/

4            

وحید مهربانی

اقتصاد

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4465957/vahid-mehrabi/

5            

فاطمه مهربانی

اقتصاد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

https://publons.com/researcher/4437189/fatemeh-mehrabani/

6            

سیدنظام الدین مکیان

اقتصاد

دانشیار دانشگاه یزد

https://publons.com/researcher/3825649/seyed-nezamuddin-makiyan/

7            

محمد سلیمانی

اقتصاد

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

https://publons.com/researcher/3545395/mohammad-soleimani/

8            

سجاد برخورداری

اقتصاد

دانشیار دانشگاه تهران


https://publons.com/researcher/1397789/sajjad-barkhordari/

9            

هادی وکیلی

انسان‌شناسی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

https://publons.com/researcher/3143133/hadi-vakili/

10           

مهرداد عربستانی

انسان‌شناسی

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2819531/mehrdad-arabestani/

11           

سیدمهدی موسوی نیا

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه نیشابور

https://publons.com/researcher/4820808/mehdi-mousavinia/

12           

مژگان جایز

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4656540/mozhgan-jayez/

13           

محمد قمری فتیده

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3644685/mohammad-ghamari-fatideh/

14           

مرتضی عطایی

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3639825/morteza-ataie/

15           

سید میلاد هاشمی سروندی

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/328323 https://publons.com/researcher/3283239/milad-hashemi/

16           

حامد وحدتی نسب

باستان‌شناسی، انسان‌شناسی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/4823095/hamed-vahdati-nasab/

17           

سیدرسول موسوی حاجی

باستان‌شناسی، هنر

دانشیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3644649/seyyed-rasool-mousavi-haji/

18           

عباس قدیمی قیداری

تاریخ

دانشیار دانشگاه تبریز

https://publons.com/researcher/961326/abbas-ghadimi/

19           

صفورا برومند

تاریخ

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

https://publons.com/researcher/4969327/safura-borumand/

20           

محمدعلی چلونگر

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/4968404/mohammad-ali-chelongar/

21           

محمدکاظم شاکر

تاریخ

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

https://publons.com/researcher/4892793/mohammad-kazem-shaker/

22           

زهیر صیامیان گرجی

تاریخ

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4837054/zohair-siamian-gorji/

23           

هوشنگ خسروبیگی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

https://publons.com/researcher/4761522/hooshang-khosrobeigi/

24           

مهدی عبادی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

https://publons.com/researcher/4553918/mahdi-ebadi/

25           

محمدرضا بارانی

تاریخ

استادیار دانشگاه الزهراء


https://publons.com/researcher/4237231/mohammad-reza-barani/

26           

شهرام یوسفی‌فر

تاریخ

استاد دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2974401/shahram-yousefifar/

27           

زهرا حاتمی

تاریخ

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2970527/zahra-hatami/

28           

شهرام جلیلیان

تاریخ

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/2251541/shahram-jalilian/

29           

اسماعیل سنگاری

تاریخ

دانشیاردانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1777032/esmaeil-sangari/

30           

مرتضی نورائی

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1505987/morteza-nouraei/

31           

فاطمه جوادزاده شهشهانی

روش شناسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

            https://publons.com/researcher/4709601/fatemeh-javadzadeh-shahshahani/

32           

رحمان شریف زاده

روش‌شناسی

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

https://publons.com/researcher/4921648/rahman-sharifzadeh/

33           

سحر ندایی طوسی

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/3445475/sahar-nedae-tousi/

34           

مرتضی زارع برمی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه دامغان

https://publons.com/search/?search=morteza+zare+beromi

35           

علی اصغر شهبازی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

https://publons.com/researcher/4573409/aliasghar-shahbazi/

36           

سجاد اسماعیلی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)


https://publons.com/researcher/4573345/sajjad-esmaili/

37           

بهنام فارسی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه یزد

https://publons.com/researcher/3980104/behnam-farsi/peer-review/

38           

رسول بلاوی

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه خلیج فارس

https://publons.com/researcher/1940254/rasoul-balawi/

39           

یوسف نظری

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1823095/yusuf-nazari/

40           

دانش محمدی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1821806/danesh-mohammadi/

41           

موسی عربی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1820844/mousa-arabi/

42           

حسن ذوالفقاری

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/5113038/hasan-zolfaghari/

43           

هیوا حسن پور

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه کردستان

https://publons.com/researcher/5099518/hiva-hasanpour/

44           

نجم الدین جباری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه کردستان

https://publons.com/researcher/4935175/najmodin-jabbari/

45           

سید مهدی زرقانی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/4934820/sayed-mahdi-zarghani/

46           

قدرت الله طاهری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4919322/ghodratallah-taheri/

47           

ناصر نیکوبخت

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/4906290/naser-nikoubakht/

48           

حسین پور شریف

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

https://publons.com/researcher/4804741/hossein-poursharif/

49           

مریم صادقی

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

            https://publons.com/researcher/4723564/maryam-sadeghi/

50           

رضا ستاری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/4283903/reza-satari/

51           

مهدی نیک منش

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه الزهراء

https://publons.com/researcher/3946212/mahdi-nikmanesh/

52           

قدسیه رضوانیان

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3640892/ghodsieh-rezvanian/

53           

ابوالفضل حری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه اراک

https://publons.com/researcher/1899048/abolfazl-horri/

54           

احسان چنگیزی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/4900761/ehsan-changizi/

55           

مجتبی منشی زاده

زبان‌شناسی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/4900560/mojtaba-monshizadeh/

56           

کاوه بهرامی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4820305/kaveh-bahrami/

57           

مهین ناز میردهقان فراشاه

زبان‌شناسی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4718919/mahinnaz-mirdehghan-farashah/

58           

فاطمه بهرامی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4315604/fatemeh-bahrami/

59           

رضا امینی

زبان‌شناسی

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری


https://publons.com/researcher/4236959/reza-amini/

60           

عباس مهرپویا

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

https://publons.com/researcher/4707192/abbas-mehrpooya/

61           

سارا طباطبایی

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4018297/sara-tabatabayee/

62           

میرسعید موسوی رضوی

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/4010203/mir-saeed-mousavi-razavi/

63           

جان‌اله کریمی‌مطهر

زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4918170/janolah-karimi-motahhar/

64           

محمد هادی محمودی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

https://publons.com/researcher/4869283/mohammad-hadi-mahmoodi/

65           

ابوالفضل خدامرادی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

https://publons.com/researcher/4861133/abolfazl-khodamoradi/

66           

حمید رضا شعیری

زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/4825131/hamidreza-shairih/

67           

طاهره رضایی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

https://publons.com/researcher/4665471/tahereh-rezaei/

68           

بئاتریس سالاس

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران

https://publons.com/researcher/4659134/beatriz-salas-salas-rafiee/

69           

معصومه معتمدنیا

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3698566/masoumeh-motamednia/

70           

علی درخشان

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه گلستان

https://publons.com/researcher/3511916/ali-derakhshan/

71           

شراره چاوشیان

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه الزهراء

https://publons.com/researcher/3416911/sharareh-chavoshian/

72           

مریم شفقی

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/3416637/maryam-shafaghi/

73           

زینب صادقی سهل آباد

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/3369268/zeinab-sadeghi-sahlabad/

74           

فاطمه عسگری

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/3227700/fatemeh-asgari/

75           

سید آیت حسینی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

            https://publons.com/researcher/3013000/ayat-hosseini/

76           

علیرضا انوشیروانی

زبان‌های خارجی

استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1820816/ali-reza-anushiravani/

 

77           

آرش حیدری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

https://publons.com/researcher/5189960/arash-heydari/

78           

کرامت اله راسخ

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/4812974/keramatollah-rasekh/

79           

مریم اسکافی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد


https://publons.com/researcher/4698125/maryam-eskafi-noghani/

80           

سید یعقوب موسوی

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه الزهراء

https://publons.com/researcher/4309762/seyed-yaghoub-mousavi/

81           

حمید عباداللهی چنذانق

علوم اجتماعی

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

https://publons.com/researcher/3875098/hamid-ebadollahi-chanzanagh/

82           

حسین راغفر

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه الزهراء

https://publons.com/researcher/3649408/hossein-raghfar/

83           

محسن بدره

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه الزهراء(س)


https://publons.com/researcher/3556146/mohsen-badreh/

84           

خدیجه سفیری

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه الزهراء

https://publons.com/researcher/3542129/khadijeh-safiri/

85           

توکل آقایاری هیر

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه تبریز


https://publons.com/researcher/3312265/tavakkol-aghayari-hir/

 

86           

کرم حبیب پور گتابی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه خوارزمی

https://publons.com/researcher/3300096/karam-habibpour/

87           

غلامرضا آذری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


https://publons.com/researcher/2044337/gholamreza-azari/

88           

فاطمه مدیری

علوم اجتماعی

دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت

https://publons.com/researcher/1708927/fateme-modiri/

89           

حسن عینی زیناب

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

https://publons.com/researcher/1423371/hassan-eini-zinab/

90           

عیسی ابراهیم‌زاده

علوم تربیتی

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

https://publons.com/researcher/5008543/issa-ebrahimzadeh/

91           

زهرا جامه بزرگ

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/4874894/zahra-jamebozorg/

92           

حمیدرضا رادفر

علوم تربیتی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی

https://publons.com/researcher/4854821/hamidreza-radfar/

93           

مهدی شقاقی

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4513941/mahdi-shaghaghi/

94           

پروین صمدی

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

https://publons.com/researcher/4020703/parvin-samadi/

95           

علی نوری

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه ملایر

https://publons.com/researcher/2986145/ali-nouri

96           

علی خلخالی

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه آزاداسلامی تنکابن

https://publons.com/researcher/2762570/ali-khalkhali/

97           

الهام رسولی ثانی آبادی

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه یزد

https://publons.com/researcher/4937983/elham-rasooli-saniabadi/

98           

احمد بیگلری

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه اراک

https://publons.com/researcher/4651252/ahmad-biglari/

99           

سلمان عمرانی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

https://publons.com/researcher/4587454/salman-emrani/

100         

حمید بهره‌مند

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1586317/hamid-bahremand/

101         

محمد حسین بیاتی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه عدالت

https://publons.com/researcher/1452610/mohammad-hossein-bayati/

102         

عبدالرزاق حسامی فر

فلسفه و کلام

استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی

https://publons.com/researcher/4573333/abdurrazzaq-hesamifar/

103         

لیلا هوشنگی

فلسفه و کلام

دانشیار دانشگاه الزهراء

https://publons.com/researcher/4018327/leila-hooshangi/

104         

مسعود صادقی

فلسفه و کلام

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1362362/masoud-sadeghi/

105         

رسول رنجبریان

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شاهین‌دژ

https://publons.com/researcher/4562959/rasoul-ranjbarian/

106         

حسن‌علی آقاجانی

مدیریت

استادیار دانشگاه مازندران


https://publons.com/researcher/4460145/hassanali-aghajani

 

107         

کریم اسگندری

مدیریت

استادیار دانشگاه پیام نور


https://publons.com/researcher/4452880/dr-karim-esgandari/

108         

نادی علی‌زاده

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد مازندران

https://publons.com/researcher/4444757/nadi-alizadeh/

109         

علی‌رضا بناگر

مدیریت

استادیار دانشگاه ازاد اسلامی محمودآباد

https://publons.com/researcher/4442786/alireza-banagar/

110         

داود کیاکجوری

مدیریت

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

https://publons.com/researcher/4437075/davood-kiakojouri/

111         

مجتبی رمضانی

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد آذربایجان شرقی

https://publons.com/researcher/4432167/mojtaba-ramazani/

112         

سارا کشکر

مدیریت

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/4410744/sara-keshkar/

113         

محمدرضا فتحی

مدیریت

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2613541/mohammad-reza-fathi/

114         

رضا محمدکاظمی

مدیریت

دانشیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2246799/reza-mohammadkazemi/

115         

محمدرضا مریدی

هنر

استادیار دانشگاه هنر تهران

https://publons.com/researcher/4661068/mohammad-reza-moradi/

116         

زینب صابر

هنر

دانشیار

دانشگاه هنر اصفهان

https://publons.com/researcher/3889735/zeinab-saber/

117         

مصطفی رستمی

هنر

دانشیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3685013/mostafa-rostami/

118         

نادیه ایمانی

هنر

دانشیار دانشگاه هنر


https://publons.com/researcher/3253008/nadya-imani/