راهنمای داور

نحوه داوری

برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به ماه‌نامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» Double blind peer review استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

توصیه‌هایی قبل از داوری مقاله

نشریه علمی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، با رسالت انتخاب و انتشار باکیفیت‌ترین پژوهش‌ها در حوزه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند. به‌منظور تحقق این هدف، داوری باید دقیق و با رویکردی بی‌طرفانه انجام گیرد. راهنمای داوری برای دستیابی به هدف اعتمادسازی در فرآیند بررسی و انتشار طراحی شده است.

توجه به اصول اخلاقی انتشار مقاله

توجه به فرایند بررسی و داوری علمی و تخصصی و مراحل تصمیم‌گیری مقالات

توجه به نکات ذیل:
1. مقاله‌های ارسالی به نشریه قبلاً توسط سردبیر نشریه مورد بررسی اولیه قرار گرفته است، در صورت تناقض با اهداف و سیاست‌های نشریه، باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
2. برای اجتناب از سوگیری، اسامی نویسند(گان) و داور(ان) مشخص نمی‌باشد (همترازخوانی پنهان دوطرفه/ Double-Blind Peer Review).
3. در صورت وجود تعارض منافع برای داور(ان) باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
4. مقالات در سامانه مشابهت‌یاب سمیم‌نور از جهت سرقت علمی بررسی می‌شوند، در صورت اطمینان و یا وجود شبه از سرقت علمی می‌‌بایست سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
5. داور(ان) موظف‌ بوده ظرف حداکثر 40 روز نتایج داوری را ارسال نمایند.
6. ده روز پس از ارسال مقاله، یادآوری برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
7. در صورتی‌که ظرف 30 روز پس از ارسال مقاله برای داور(ان)، نتیجه واصل نگردد، یادآوری دوم برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
8. در صورتی که داور(ان) ظرف 10 روز از یادآوری دوم نتایج داوری را ارسال ننماید یا دلیل موجهی ارائه ندهند، مقاله به داور(ان) دیگر ارسال خواهد شد.
9. در صورتی‌که داور اصلاحاتی کلی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس از دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای داور ارسال خواهد شد.
10. در صورتی‌که داور اصلاحاتی جزئی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس ار دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای سردبیر ارسال خواهد شد.
11. در داوری مجدد، داور موظف است ظرف 15 روز نظر خود را در خصوص قابل قبول بودن اصلاحات یا نیاز به اصلاحات بیشتر ارائه نماید.
12. داور(ان) در داوری مجدد نباید ایرادات جدید از طرح مطرح نماید؛ مگر اینکه در اثر اصلاحات و تغییرات نویسند(گان) ایرادات جدید مهمی ایجاد شده باشد.
13. در صورتی‌که داور(ان) به‌طور اتفاقی نویسند(گان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است داور بدون آشکار کردن این مسأله و بی‌طرفانه، داوری را انجام دهد.
14. در صورتی‌که نویسند(گان) به‌طور اتفاقی داور(ان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است نویسند(گان) بدون آشکار کردن این مسأله، اصلاحات را انجام دهد.
15. مقاله جهت بررسی برای حداقل دو داور ارسال می‌گردد و نتیجه آن به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه به نویسنده مسئول اعلام می‌گردد:
      - در صورتی‌که هر دو داور مقاله را قابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت تحریریه بررسی خواهد شد.
      - در صورتی‌که هر دو مقاله را غیرقابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری توسط سردبیر تخصصی (به‌عنوان مسئول علمی نشریه و نماینده هیأت تحریریه )بررسی خواهد شد.     
      - در صورتی‌که بین دو داور اختلاف نظر باشد، مقاله با نظر سردبیر برای داور سوم ارسال خواهد شد.

اسامی داوران

ردیف

نام داور

گروه تخصصی

سمت / سازمان

لینک داوران در پایگاه publons

 1         

محمدجواد رضائی

اقتصاد

استادیار دانشگاه شاهد

https://publons.com/researcher/4928807/mohammad-javad-rezai/

 2         

وهاب قلیچ

اقتصاد

استادیار پژوهشکده پولی و بانکی

https://publons.com/researcher/4869133/wahhab-qelich/

 3         

امیرحسین مزینی

اقتصاد

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/4861355/amir-hossein-mozayani/

 4         

وحید مهربانی

اقتصاد

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4465957/vahid-mehrabi/

 5         

فاطمه مهربانی

اقتصاد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

https://publons.com/researcher/4437189/fatemeh-mehrabani/

 6         

سیدنظام الدین مکیان

اقتصاد

دانشیار دانشگاه یزد

https://publons.com/researcher/3825649/seyed-nezamuddin-makiyan/

 7         

محمد سلیمانی

اقتصاد

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

https://publons.com/researcher/3545395/mohammad-soleimani/

 8         

سجاد برخورداری

اقتصاد

دانشیار دانشگاه تهران


https://publons.com/researcher/1397789/sajjad-barkhordari/

 9         

هادی وکیلی

انسان‌شناسی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

https://publons.com/researcher/3143133/hadi-vakili/

10       

مهرداد عربستانی

انسان‌شناسی

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2819531/mehrdad-arabestani/

11       

سیدمهدی موسوی نیا

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه نیشابور

https://publons.com/researcher/4820808/mehdi-mousavinia/

12       

مژگان جایز

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4656540/mozhgan-jayez/

13       

محمد قمری فتیده

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3644685/mohammad-ghamari-fatideh/

14       

مرتضی عطایی

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3639825/morteza-ataie/

15       

سید میلاد هاشمی سروندی

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/328323 https://publons.com/researcher/3283239/milad-hashemi/

16       

حامد وحدتی نسب

باستان‌شناسی، انسان‌شناسی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/4823095/hamed-vahdati-nasab/

17       

سیدرسول موسوی حاجی

باستان‌شناسی، هنر

دانشیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3644649/seyyed-rasool-mousavi-haji/

18       

عباس قدیمی قیداری

تاریخ

دانشیار دانشگاه تبریز

https://publons.com/researcher/961326/abbas-ghadimi/

19       

صفورا برومند

تاریخ

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

https://publons.com/researcher/4969327/safura-borumand/

20       

محمدعلی چلونگر

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/4968404/mohammad-ali-chelongar/

21       

محمدکاظم شاکر

تاریخ

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

https://publons.com/researcher/4892793/mohammad-kazem-shaker/

22       

زهیر صیامیان گرجی

تاریخ

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4837054/zohair-siamian-gorji/

23       

هوشنگ خسروبیگی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

https://publons.com/researcher/4761522/hooshang-khosrobeigi/

24       

مهدی عبادی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

https://publons.com/researcher/4553918/mahdi-ebadi/

25       

محمدرضا بارانی

تاریخ

استادیار دانشگاه الزهراء


https://publons.com/researcher/4237231/mohammad-reza-barani/

26       

شهرام یوسفی‌فر

تاریخ

استاد دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2974401/shahram-yousefifar/

27       

زهرا حاتمی

تاریخ

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2970527/zahra-hatami/

28       

شهرام جلیلیان

تاریخ

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

https://publons.com/researcher/2251541/shahram-jalilian/

29       

اسماعیل سنگاری

تاریخ

دانشیاردانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1777032/esmaeil-sangari/

30       

مرتضی نورائی

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1505987/morteza-nouraei/

31       

فاطمه جوادزاده شهشهانی

روش شناسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

            https://publons.com/researcher/4709601/fatemeh-javadzadeh-shahshahani/

32       

رحمان شریف زاده

روش‌شناسی

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

https://publons.com/researcher/4921648/rahman-sharifzadeh/

33       

سحر ندایی طوسی

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/3445475/sahar-nedae-tousi/

34       

مرتضی زارع برمی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه دامغان

https://publons.com/search/?search=morteza+zare+beromi

35       

علی اصغر شهبازی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

https://publons.com/researcher/4573409/aliasghar-shahbazi/

36       

سجاد اسماعیلی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)


https://publons.com/researcher/4573345/sajjad-esmaili/

37       

بهنام فارسی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه یزد

https://publons.com/researcher/3980104/behnam-farsi/peer-review/

38       

رسول بلاوی

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه خلیج فارس

https://publons.com/researcher/1940254/rasoul-balawi/

39       

یوسف نظری

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1823095/yusuf-nazari/

40       

دانش محمدی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1821806/danesh-mohammadi/

41       

موسی عربی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1820844/mousa-arabi/

42       

حسن ذوالفقاری

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/5113038/hasan-zolfaghari/

43       

هیوا حسن پور

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه کردستان

https://publons.com/researcher/5099518/hiva-hasanpour/

44       

نجم الدین جباری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه کردستان

https://publons.com/researcher/4935175/najmodin-jabbari/

45       

سید مهدی زرقانی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/4934820/sayed-mahdi-zarghani/

46       

قدرت الله طاهری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4919322/ghodratallah-taheri/

47       

ناصر نیکوبخت

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/4906290/naser-nikoubakht/

48       

حسین پور شریف

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

https://publons.com/researcher/4804741/hossein-poursharif/

49       

مریم صادقی

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

            https://publons.com/researcher/4723564/maryam-sadeghi/

50       

رضا ستاری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/4283903/reza-satari/

51       

مهدی نیک منش

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه الزهراء

https://publons.com/researcher/3946212/mahdi-nikmanesh/

52       

قدسیه رضوانیان

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3640892/ghodsieh-rezvanian/

53       

ابوالفضل حری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه اراک

https://publons.com/researcher/1899048/abolfazl-horri/

54       

احسان چنگیزی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/4900761/ehsan-changizi/

55       

مجتبی منشی زاده

زبان‌شناسی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/4900560/mojtaba-monshizadeh/

56       

کاوه بهرامی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4820305/kaveh-bahrami/

57       

مهین ناز میردهقان فراشاه

زبان‌شناسی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4718919/mahinnaz-mirdehghan-farashah/

58       

فاطمه بهرامی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4315604/fatemeh-bahrami/

59       

رضا امینی

زبان‌شناسی

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری


https://publons.com/researcher/4236959/reza-amini/

60       

عباس مهرپویا

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

https://publons.com/researcher/4707192/abbas-mehrpooya/

61       

سارا طباطبایی

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4018297/sara-tabatabayee/

62       

میرسعید موسوی رضوی

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/4010203/mir-saeed-mousavi-razavi/

63       

جان‌اله کریمی‌مطهر

زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4918170/janolah-karimi-motahhar/

64       

محمد هادی محمودی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

https://publons.com/researcher/4869283/mohammad-hadi-mahmoodi/

65       

ابوالفضل خدامرادی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

https://publons.com/researcher/4861133/abolfazl-khodamoradi/

66       

حمید رضا شعیری

زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/4825131/hamidreza-shairih/

67       

طاهره رضایی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

https://publons.com/researcher/4665471/tahereh-rezaei/

68       

بئاتریس سالاس

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران

https://publons.com/researcher/4659134/beatriz-salas-salas-rafiee/

69       

معصومه معتمدنیا

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3698566/masoumeh-motamednia/

70       

علی درخشان

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه گلستان

https://publons.com/researcher/3511916/ali-derakhshan/

71       

شراره چاوشیان

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه الزهراء

https://publons.com/researcher/3416911/sharareh-chavoshian/

72       

مریم شفقی

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/3416637/maryam-shafaghi/

73       

زینب صادقی سهل آباد

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/3369268/zeinab-sadeghi-sahlabad/

74       

فاطمه عسگری

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/3227700/fatemeh-asgari/

75       

سید آیت حسینی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

            https://publons.com/researcher/3013000/ayat-hosseini/

76       

علیرضا انوشیروانی

زبان‌های خارجی

استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1820816/ali-reza-anushiravani/

 

77       

آرش حیدری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

https://publons.com/researcher/5189960/arash-heydari/

78       

کرامت اله راسخ

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/4812974/keramatollah-rasekh/

79       

مریم اسکافی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد


https://publons.com/researcher/4698125/maryam-eskafi-noghani/

80       

سید یعقوب موسوی

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه الزهراء

https://publons.com/researcher/4309762/seyed-yaghoub-mousavi/

81       

حمید عباداللهی چنذانق

علوم اجتماعی

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

https://publons.com/researcher/3875098/hamid-ebadollahi-chanzanagh/

82       

حسین راغفر

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه الزهراء

https://publons.com/researcher/3649408/hossein-raghfar/

83       

محسن بدره

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه الزهراء(س)


https://publons.com/researcher/3556146/mohsen-badreh/

84       

خدیجه سفیری

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه الزهراء

https://publons.com/researcher/3542129/khadijeh-safiri/

85       

توکل آقایاری هیر

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه تبریز


https://publons.com/researcher/3312265/tavakkol-aghayari-hir/

 

86       

کرم حبیب پور گتابی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه خوارزمی

https://publons.com/researcher/3300096/karam-habibpour/

87       

غلامرضا آذری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


https://publons.com/researcher/2044337/gholamreza-azari/

88       

فاطمه مدیری

علوم اجتماعی

دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت

https://publons.com/researcher/1708927/fateme-modiri/

89       

حسن عینی زیناب

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

https://publons.com/researcher/1423371/hassan-eini-zinab/

90       

عیسی ابراهیم‌زاده

علوم تربیتی

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

https://publons.com/researcher/5008543/issa-ebrahimzadeh/

91       

زهرا جامه بزرگ

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/4874894/zahra-jamebozorg/

92       

حمیدرضا رادفر

علوم تربیتی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی

https://publons.com/researcher/4854821/hamidreza-radfar/

93       

مهدی شقاقی

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4513941/mahdi-shaghaghi/

94       

پروین صمدی

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

https://publons.com/researcher/4020703/parvin-samadi/

95       

علی نوری

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه ملایر

https://publons.com/researcher/2986145/ali-nouri

96       

علی خلخالی

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه آزاداسلامی تنکابن

https://publons.com/researcher/2762570/ali-khalkhali/

97       

الهام رسولی ثانی آبادی

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه یزد

https://publons.com/researcher/4937983/elham-rasooli-saniabadi/

98       

احمد بیگلری

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه اراک

https://publons.com/researcher/4651252/ahmad-biglari/

99       

سلمان عمرانی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

https://publons.com/researcher/4587454/salman-emrani/

100     

حمید بهره‌مند

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1586317/hamid-bahremand/

101     

محمد حسین بیاتی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه عدالت

https://publons.com/researcher/1452610/mohammad-hossein-bayati/

102     

عبدالرزاق حسامی فر

فلسفه و کلام

استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی

https://publons.com/researcher/4573333/abdurrazzaq-hesamifar/

103     

لیلا هوشنگی

فلسفه و کلام

دانشیار دانشگاه الزهراء

https://publons.com/researcher/4018327/leila-hooshangi/

104     

مسعود صادقی

فلسفه و کلام

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1362362/masoud-sadeghi/

105     

رسول رنجبریان

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شاهین‌دژ

https://publons.com/researcher/4562959/rasoul-ranjbarian/

106     

حسن‌علی آقاجانی

مدیریت

استادیار دانشگاه مازندران


https://publons.com/researcher/4460145/hassanali-aghajani

 

107     

کریم اسگندری

مدیریت

استادیار دانشگاه پیام نور


https://publons.com/researcher/4452880/dr-karim-esgandari/

108     

نادی علی‌زاده

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد مازندران

https://publons.com/researcher/4444757/nadi-alizadeh/

109     

علی‌رضا بناگر

مدیریت

استادیار دانشگاه ازاد اسلامی محمودآباد

https://publons.com/researcher/4442786/alireza-banagar/

110     

داود کیاکجوری

مدیریت

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

https://publons.com/researcher/4437075/davood-kiakojouri/

111     

مجتبی رمضانی

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد آذربایجان شرقی

https://publons.com/researcher/4432167/mojtaba-ramazani/

112     

سارا کشکر

مدیریت

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/4410744/sara-keshkar/

113     

محمدرضا فتحی

مدیریت

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2613541/mohammad-reza-fathi/

114     

رضا محمدکاظمی

مدیریت

دانشیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2246799/reza-mohammadkazemi/

115     

محمدرضا مریدی

هنر

استادیار دانشگاه هنر تهران

https://publons.com/researcher/4661068/mohammad-reza-moradi/

116     

زینب صابر

هنر

دانشیار د+

انشگاه هنر اصفهان

https://publons.com/researcher/3889735/zeinab-saber/

117     

مصطفی رستمی

هنر

دانشیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3685013/mostafa-rostami/

118     

نادیه ایمانی

هنر

دانشیار دانشگاه هنر


https://publons.com/researcher/3253008/nadya-imani/

119     

عباس شاکری

اقتصاد

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

 

120     

علیرضا جرجرزاده

اقتصاد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 

121     

مهدی رضوی

اقتصاد

استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

122     

حبیب انصاری سامانی

اقتصاد

استادیار دانشگاه یزد

 

123     

میثم پیله فروش

اقتصاد

استادیار مرکز پژوهش‌های مجلس

 

124     

حمیدرضا مقصودی

اقتصاد

استادیار دانشگاه قم

 

125     

غلامرضا عباسی

اقتصاد

استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی

 

126     

منصور زراء‌نژاد

اقتصاد

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 

127     

فتح الله تاری

اقتصاد

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

128     

لیلا سادات زعفرانچی

اقتصاد

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

129     

ابوالفضل پاسبانی صومعه

اقتصاد

استادیار جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهشهای توسعه

 

130     

مجید رضایی

اقتصاد

استادیار دانشگاه مفید

 

131     

سیدحسین میرجلیلی

اقتصاد

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

132     

مسعود خداپناه

اقتصاد

استاد دانشگاه شهید چمران

 

133     

محمدعلی ابوترابی

اقتصاد

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

134     

سید محمدرضا امیری طهرانی زاده

اقتصاد

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

135     

جلال منتظری

اقتصاد

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

136     

مصطفی سمیعی نسب

اقتصاد

استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

 

137     

رزیتا مویدفر

اقتصاد

استادیار دانشگاه اصفهان

 

138     

مهدی موحدی بک نظر

اقتصاد

استادیار دانشگاه شاهد

 

139     

محمدجواد نوراحمدی

اقتصاد

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

140     

محمد واعظ برزانی

اقتصاد

دانشیار دانشگاه اصفهان

 

141     

اله‌مراد سیف

اقتصاد

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

142     

اصغر ایزدی جیران

انسان‌شناسی

استادیار دانشگاه تبریز

 

143     

سجاد علی بیگی

باستان شناسی

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

 

144     

رضا مهرآفرین

باستان‌شناسی

استاد دانشگاه مازندران

 

145     

روح اله شیرازی

باستان‌شناسی

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

146     

کوروش روستایی

باستان‌شناسی

استادیار پژوهشکده باستان شناسی

 

147     

سعید امیرحاجلو

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

148     

سرور خراشادی

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

149     

جواد حسین‌زاده ساداتی

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه کاشان

 

150     

مجید منتظرظهوری

باستان‌شناسی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

 

151     

احمدرضا خضری

تاریخ

استاد دانشگاه تهران

 

152     

مرتضی دهقان نژاد

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

 

153     

علی صوفی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

154     

جهانگیر کرمی

تاریخ

دانشیار دانشگاه تهران

 

155     

سید جمال موسوی

تاریخ

دانشیار دانشگاه تهران

 

156     

بشری دلریش

تاریخ

استادیاردانشگاه اراک

 

157     

سهیلا ترابی فارسانی

تاریخ

دانشیار دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

 

158     

مهری ادریسی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

159     

روزبه زرین کوب

تاریخ

استادیار دانشگاه تهران

 

160     

قربانعلی کناررودی

تاریخ

استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران

 

161     

علی اکبر کجباف

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

 

162     

باقرعلی عادل فر

تاریخ

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

163     

فریدون الهیاری

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

 

164     

محمدتقی ایمان پور

تاریخ

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

165     

جهانبخش ثواقب

تاریخ

استاد دانشگاه لرستان

 

166     

ابراهیم موسی پور بشلی

تاریخ

استادیار بنیاد دایره المعارف اسلامی تهران

 

167     

محمد امیر احمدزاده

تاریخ

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

168     

سیدمحمدرحیم ربانی زاده

تاریخ

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

169     

محمد حسین ریاحی

تاریخ

استادیار دانشگاه اصفهان

 

170     

جواد هروی

تاریخ

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

171     

بهزاد کریمی

تاریخ

استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد

 

172     

نظامعلی دهنوی

تاریخ

استادیار دانشگاه پیام نور

 

173     

عبدالله ساجدی

تاریخ

استادیار دانشگاه پیام نور

 

174     

بدر السادات علیزاده

تاریخ

استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان

 

175     

جواد مرشدلو

تاریخ

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

176     

حسن زندیه

تاریخ

استادیار دانشگاه تهران

 

177     

علی کالیراد

تاریخ

استادیار دانشگاه تهران

 

178     

آرزو رسولی

تاریخ

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

179     

علیرضا ملائی توانی

تاریخ

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

180     

سید علیرضا واسعی

تاریخ

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

181     

سیدمحمدرضا حسینی

تاریخ

دانشیار تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور

 

182     

صادق سجادی

تاریخ

دانشیار مرکز دایره المعارف اسلامی

 

183     

صالح امین پور

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

184     

علی سالاری شادی

تاریخ

دانشیار دانشگاه ارومیه

 

185     

نزهت احمدی

تاریخ

دانشیار دانشگاه اصفهان

 

186     

ابوالحسن فیاض انوش

تاریخ

دانشیار دانشگاه اصفهان

 

187     

باقرعلی عادلفر

تاریخ

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

188     

محسن بهرام نژاد

تاریخ

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

189     

یزدان فرخی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

190     

سید ابوالفضل رضوی

تاریخ

دانشیار دانشگاه خوارزمی

 

191     

روح‌الله بهرامی

تاریخ

دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

 

192     

سید احمد عقیلی

تاریخ

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

193     

محمد علی رنجبر

تاریخ

دانشیار دانشگاه شیراز

 

194     

علی عربانی دانا

تاریخ، زبان‌شناسی

استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

195     

حمیدرضا شاکرین

روش شناسی

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام

 

196     

محمد تقی طباطبایی

روش شناسی

استادیار دانشگاه تهران

 

197     

فرشته سادات اتفاق فر

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی

 

198     

بهروز لک

روش‌شناسی

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

 

199     

غلامرضا حسین پور

روش‌شناسی

استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

 

200     

هادی موسوی

روش‌شناسی

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

201     

مالک شجاعی جشوقانی

روش‌شناسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

202     

سید محمد تقی موحد ابطحی

روش‌شناسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

203     

محمدصادق نصرت پناه

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

 

204     

مجتبی جعفری

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

205     

سید علی هادیان

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

206     

حمید کرمی‌پور

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه تهران

 

207     

علی زارعان

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه جامعة المصطفی

 

208     

مرتضی شهمیری

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

209     

محمدرضا قائمی نیک

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

210     

غلامحسین مقدم حیدری

روش‌شناسی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

211     

محمد جواد صافیان

روش‌شناسی

دانشیار دانشگاه اصفهان

 

212     

محسن الویری

روش‌شناسی

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

 

213     

نعمت الله کرم اللهی

روش‌شناسی

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

 

214     

یحیی بوذری نژآد

روش‌شناسی

دانشیار دانشگاه تهران

 

215     

سید سعید زاهد زاهدانی

روش‌شناسی، علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه شیراز

 

216     

ساجد زارع

زبان و ادبیات عربی

استادیاردانشگاه یزد

 

217     

عیسی متقی زاده

زبان و ادبیات عربی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

 

218     

معصومه نعمتی قزوینی

زبان و ادبیات عربی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

219     

سمیه حسنعلیان

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه اصفهان

 

220     

محمد رحیمی خویگانی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه اصفهان

 

221     

زهره قربانی مادوانی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

222     

زهرا کرم زادگان

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

223     

حسن سرباز

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه کردستان

 

224     

سید اسماعیل قاسمی موسوی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه لرستان

 

225     

علیرضا کاههء

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه ولایت

 

226     

علی اصغر قهرمانی مقبل

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

 

227     

علی صیادانی

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

228     

حسین کیانی

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه شیراز

 

229     

حمیدرضا میرحاجی

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

230     

بهاء الدین اسکندری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه قم

 

231     

ابوالفضل خطیبی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

232     

مهبود فاضلی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه الزهراء

 

233     

مجتبی مجرد

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه بجنورد

 

234     

علیرضا مظفری

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه ارومیه

 

235     

فواد مولودی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

 

236     

مجید هوشنگی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه الزهراء

 

237     

محمد فولادی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه قم

 

238     

سپیده عبدالکریمی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

239     

شهریار شادی گو

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

 

240     

مصطفی گرجی

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه پیام نور

 

241     

رحمان مشتاق مهر

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

242     

سید مصطفی عاصی

زبان و ادبیات فارسی

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

243     

مریم شریف نسب

زبان و ادبیات فارسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

244     

آرش امرایی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

245     

یحیی کاردگر

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه قم

 

246     

هاشم صادقی محسن‌آباد

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه نیشابور

 

247     

محمدرضا روزبه

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

 

248     

فاطمه راکعی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

249     

آزیتا افراشی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

250     

سعید شفیعیون

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه اصفهان

 

251     

علیرضا حاجیان نژاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه تهران

 

252     

محمود بشیری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

253     

محمود مهر آوران

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه قم

 

254     

محمد رضا موحدی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه قم

 

255     

محمدرضا یوسفی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه قم

 

256     

عیسی امن خانی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه گلستان

 

257     

علی صفایی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه گیلان

 

258     

حسین صافی پیرلوجه

زبان‌شناسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

259     

بهرام مدرسی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

 

260     

لیلا گل پور

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

261     

هادی دولت آبادی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه تهران

 

262     

رضا خیرآبادی

زبان‌شناسی

استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

263     

احمد رمضانی

زبان‌شناسی

استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

264     

عبدالرسول شاکری

زبان‌شناسی

استادیار سازمان مطالعه و تدوین (سمت)

 

265     

کیومرث جهانگردی

زبان‌شناسی

استادیار مدعو دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

 

266     

علی اصغر سلطانی

زبان‌شناسی

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم قم

 

267     

مریم دانای طوس

زبان‌شناسی

دانشیار دانشگاه گیلان

 

268     

مریم السادات غیاثیان

زبان­شناسی

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

269     

محمود جعفری دهقی

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه تهران

 

270     

حسن زختاره

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

 

271     

مازیار مهیمنی

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

 

272     

مرضیه اطهاری نیک عزم

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

273     

زهرا ابوالحسنی چیمه

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

دانشیار پژوهشکده سمت

 

274     

علی بیات

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه تهران

 

275     

شهرام نباتی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه گیلان

 

276     

هادی بهارلو

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

277     

رضا طاهرخانی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

 

278     

حسین غلامی

زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه تهران

 

279     

علی عباسی

زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

280     

کامیار عبدالتاجدینی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه اصفهان

 

281     

مصطفی حسینی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

 

282     

هدی خیاط

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

 

283     

محمد محمدی آغداش

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تبریز

 

284     

زینب صابرپور

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

285     

آبتین گلکار

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

286     

سهراب آذرپرند

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

 

287     

گودرز رشتیانی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

 

288     

محمدحسین رمضان‌ کیایی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

 

289     

حمیده بهجت

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

 

290     

محسن کرابی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه خوارزمی

 

291     

رضوان حسن زاده

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

292     

آندیا عبائی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

293     

روح اله قاسمی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

294     

موسی نوشی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

295     

طیبه رئوف زاده

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شیراز

 

296     

مینا مظهری

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

297     

مهران زنده بودی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

 

298     

طاهره شمسی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه گیلان

 

299     

اسماعیل فرنود

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه یزد

 

300     

محمد احمدی صفا

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

 

301     

احمد تمیم داری

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

302     

نجمه شبیری

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

303     

محمدحسین حدادی

زبان­های خارجی

دانشیار دانشگاه تهران

 

304     

ولی دین پرست

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه تبریز

 

305     

رسول صادقی

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه تهران

 

306     

محمدجلال عباسی شوازی

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه تهران

 

307     

عبدالرضا نواح

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه شهید چمران شیراز

 

308     

جبار رحمانی

علوم اجتماعی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

309     

حسین بستان نجفی

علوم اجتماعی

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

310     

محمد مبارکی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه یزد

 

311     

حیام عباسی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آزاد شوشتر

 

312     

فرهنگ ارشاد

علوم اجتماعی

استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران

 

313     

سعیده گروسی

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه باهنر کرمان

 

314     

محمد عباس زاده

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه تبریز

 

315     

مقصود فراستخواه

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

316     

مهدی حسین زاده فرمی

علوم اجتماعی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

317     

رضا صمیم

علوم اجتماعی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

318     

زهرا میرحسینی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه الزهراء

 

319     

محبوبه پاک نیا

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز

 

320     

محمدرضا حسینی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)

 

321     

علیرضا ذاکری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

322     

حسین ایمانی جاجرمی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه تهران

 

323     

صلاح الدین قادری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه خوارزمی

 

324     

نادر امیری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه رازی

 

325     

سیاوش قلی پور

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه رازی

 

326     

محمدتقی کرمی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه شاهد

 

327     

بهارک محمودی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

328     

آرمین امیر

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

329     

اسماعیل عالی زاد

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

330     

محمدرضا رسولی

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

331     

ناصر صدقی

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه تبریز

 

332     

شهلا کاظمی پور

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه تهران

 

333     

اسداله بابائی فرد

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه کاشان

 

334     

ابوالفضل دلاوری

علوم اجتماعی، علوم سیاسی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

335     

سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

علوم تربیتی

استاد دانشگاه امام حسین

 

336     

فرشاد تجاری

علوم تربیتی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

 

337     

محمد خبیری

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه تهران

 

338     

محسن حلاجی

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

 

339     

حبیب هنری

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

340     

محمدرضا بهرنگی

علوم تربیتی

استاد دانشگاه خوارزمی

 

341     

عباسعلی رستمی نسب

علوم تربیتی

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

342     

علیرضا عصاره

علوم تربیتی

استاد دانشگاه شهید رجایی

 

343     

سیدعبدالحمید احمدی

علوم تربیتی

استاد دانشگاه فرهنگ

 

344     

یاسمن اسکویی

علوم تربیتی

استادیار پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان

 

345     

رضا محمدی چابکی

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

346     

نرجس خاتون اویسی

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

347     

حسین عبدالهی

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

348     

سوسن کشاورز

علوم تربیتی

دانشیار گروه دانشگاه خوارزمی

 

349     

علی مرادخانی

علوم سیاسی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

350     

حمید سجادی

علوم سیاسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

351     

سعید عطار

علوم سیاسی

دانشیار دانشگاه یزد

 

352     

رضا نصیری حامد

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه تبریز

 

353     

رضا نجف زاده

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

354     

عباس خلجی

علوم سیاسی

استادیار بازنشسته دانشگاه امام حسین (ع)

 

355     

سیدمحسن علوی پور

علوم سیاسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

356     

فرزاد رستمی

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه رازی

 

357     

محمد شجاعیان

علوم سیاسی

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

358     

علی اشرف نظری

علوم سیاسی

دانشیار دانشگاه تهران

 

359     

داوود منظور

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

 

360     

ابوالفتح خالقی

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه قم

 

361     

علیرضا عالی پناه

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

362     

مصطفی سعادت مصطفوی

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

 

363     

توکل حبیب زاده

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

 

364     

محمدمهدی غمامی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

 

365     

سیدمحمدهادی راجی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

 

366     

رضا زهروی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه تهران

 

367     

محمود مهدوی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه تهران

 

368     

بهزاد پور سید

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

 

369     

سید احمد حبیب نژاد

فقه و حقوق

دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

370     

مصطفی دانش پژوه

فقه و حقوق

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

371     

ولی رستمی

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه تهران

 

372     

سید طاها مرقاتی خویی

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه تهران

 

373     

رضا اکبری

فلسفه و کلام

استاد دانشگاه امام صادق(ع)

 

374     

مصطفی تقوی

فلسفه و کلام

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

 

375     

شمس الملوک مصطفوی

فلسفه و کلام

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

376     

حسین هوشنگی

فلسفه و کلام

دانشیاردانشگاه امام صادق (ع)

 

377     

غلامحسین توکلی

فلسفه و کلام

استاد دانشگاه اصفهان

 

378     

یاسمن هشیار

فلسفه و کلام

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

379     

سیدمحمود یوسف ثانی

فلسفه و کلام

دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

 

380     

امیر عباس علیزمانی

فلسفه و کلام

دانشیار دانشگاه تهران

 

381     

غلام رضا معمارزاده

مدیریت

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 

382     

محمدرضا نوتاش

مدیریت

دانشیار بازنشسته دانشگاه صنایع و معادن

 

383     

صمد خباز

مدیریت

استادیار دانشگاه پیام نور

 

384     

زهرا رجائی

مدیریت

استادیار دانشگاه پیام‌نور

 

385     

محمد محمدی

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

 

386     

رسول خوانساری

مدیریت

استادیار پژوهشکده پولی و بانکی

 

387     

رضا تقوایی

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد تویسرکان

 

388     

سید محسن علامه

مدیریت

دانشیار دانشگاه اصفهان

 

389     

غلام‌رضا اسگندری

مدیریت

استادیار دانشگاه تبریز

 

390     

حسین خنیفر

مدیریت

استاد دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

391     

بهروز دری نوکورانی

مدیریت

استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

392     

مژگان روشن‌نژاد

مدیریت

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

393     

الهام ابراهیمی

مدیریت

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

394     

کریم مهری

مدیریت

استادیار دانشگاه ارومیه

 

395     

آرمان احمدی زاد

مدیریت

استادیار دانشگاه کردستان

 

396     

قاسم انصاری رنانی

مدیریت

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

397     

میترا دانش پرور

مدیریت

استادیار دانشگاه بصیر

 

398     

عبدالله توکلی

مدیریت

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

399     

طاهره فیضی

مدیریت

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

400     

عباس عباسی

مدیریت

دانشیار دانشگاه شیراز

 

401     

نجف آقایی

مدیریت

دانشیار دانشگاه خوارزمی

 

402     

منوچهر نیکنام

مدیریت

دانشیار مؤسسه آموزش عالی غزالی

 

403     

مریم کهوند

هنر

استادیار دانشگاه هنر

 

404     

وحید چوپانکاره

هنر

استادیار دانشگاه تهران

 

405     

مهدی محمدی

هنر

استادیار دانشگاه سوره

 

406     

مرجان نعمتی مهر

هنر

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

 

407     

فتانه محمودی

هنر

دانشیار دانشگاه مازندران

 

408     

سید حسین میثمی

هنر

استادیار دانشگاه هنر تهران

 

409     

مهدی خانکه

هنر

استادیار دانشگاه آزاد دماوند

 

410     

هادی ربیعی

هنر

استادیار دانشگاه هنر

 

411     

مقداد جاوید صباغیان

هنر

استادیار دانشگاه دامغان

 

412     

هانیه نیکخواه

هنر

استادیار دانشگاه هنر تهران

 

413     

کیوان جورابچی

هنر

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

414     

محمد خدادادی مترجم‌زاده

هنر

دانشیار دانشگاه هنر

 

415     

علی اکبر تقوایی

هنر

استاد دانشگاه تربیت مدرس

 

416     

مریم کامیار

هنر

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

417     

سید عبدالمجید شریف زاده

هنر

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

 

418     

آزاده پشوتنی زاده

هنر

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

 

419     

مهدی حقیقت بین

هنر

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

420     

سید یحیی اسلامی

هنر

استادیار دانشگاه تهران

 

421     

علیرضا رزازی فر

هنر

استادیار دانشگاه دامغان

 

422     

میترا آزاد

هنر

استادیار دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی

 

423     

مهدی امرائی

هنر

استادیار دانشگاه سمنان

 

424     

جمال عربزاده

هنر

استادیار دانشگاه هنر

 

425     

زهره طباطبایی جبلی

هنر

استادیار دانشگاه هنر اصفهان

 

426     

غلامرضا هاشمی

هنر

استادیار دانشگاه هنر اصفهان

 

427     

مهران هوشیار

هنر

دانشیار دانشگاه سوره

 

428     

شهاب الدین عادل

هنر

دانشیار دانشگاه هنر