راهنمای داور

نحوه داوری

برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به ماه‌نامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» Double blind peer review استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

توصیه‌هایی قبل از داوری مقاله

نشریه علمی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، با رسالت انتخاب و انتشار باکیفیت‌ترین پژوهش‌ها در حوزه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند. به‌منظور تحقق این هدف، داوری باید دقیق و با رویکردی بی‌طرفانه انجام گیرد. راهنمای داوری برای دستیابی به هدف اعتمادسازی در فرآیند بررسی و انتشار طراحی شده است.

توجه به اصول اخلاقی انتشار مقاله

توجه به فرایند بررسی و داوری علمی و تخصصی و مراحل تصمیم‌گیری مقالات

توجه به نکات ذیل:
1. مقاله‌های ارسالی به نشریه قبلاً توسط سردبیر نشریه مورد بررسی اولیه قرار گرفته است، در صورت تناقض با اهداف و سیاست‌های نشریه، باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
2. برای اجتناب از سوگیری، اسامی نویسند(گان) و داور(ان) مشخص نمی‌باشد (همترازخوانی پنهان دوطرفه/ Double-Blind Peer Review).
3. در صورت وجود تعارض منافع برای داور(ان) باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
4. مقالات در سامانه مشابهت‌یاب سمیم‌نور از جهت سرقت علمی بررسی می‌شوند، در صورت اطمینان و یا وجود شبه از سرقت علمی می‌‌بایست سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
5. داور(ان) موظف‌ بوده ظرف حداکثر 40 روز نتایج داوری را ارسال نمایند.
6. ده روز پس از ارسال مقاله، یادآوری برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
7. در صورتی‌که ظرف 30 روز پس از ارسال مقاله برای داور(ان)، نتیجه واصل نگردد، یادآوری دوم برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
8. در صورتی که داور(ان) ظرف 10 روز از یادآوری دوم نتایج داوری را ارسال ننماید یا دلیل موجهی ارائه ندهند، مقاله به داور(ان) دیگر ارسال خواهد شد.
9. در صورتی‌که داور اصلاحاتی کلی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس از دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای داور ارسال خواهد شد.
10. در صورتی‌که داور اصلاحاتی جزئی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پس ار دریافت پاسخ و مستندات، مقاله اصلاح شده برای سردبیر ارسال خواهد شد.
11. در داوری مجدد، داور موظف است ظرف 15 روز نظر خود را در خصوص قابل قبول بودن اصلاحات یا نیاز به اصلاحات بیشتر ارائه نماید.
12. داور(ان) در داوری مجدد نباید ایرادات جدید از طرح مطرح نماید؛ مگر اینکه در اثر اصلاحات و تغییرات نویسند(گان) ایرادات جدید مهمی ایجاد شده باشد.
13. در صورتی‌که داور(ان) به‌طور اتفاقی نویسند(گان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است داور بدون آشکار کردن این مسأله و بی‌طرفانه، داوری را انجام دهد.
14. در صورتی‌که نویسند(گان) به‌طور اتفاقی داور(ان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است نویسند(گان) بدون آشکار کردن این مسأله، اصلاحات را انجام دهد.
15. مقاله جهت بررسی برای حداقل دو داور ارسال می‌گردد و نتیجه آن به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه به نویسنده مسئول اعلام می‌گردد:
      - در صورتی‌که هر دو داور مقاله را قابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت تحریریه بررسی خواهد شد.
      - در صورتی‌که هر دو مقاله را غیرقابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری توسط سردبیر تخصصی (به‌عنوان مسئول علمی نشریه و نماینده هیأت تحریریه )بررسی خواهد شد.     
      - در صورتی‌که بین دو داور اختلاف نظر باشد، مقاله با نظر سردبیر برای داور سوم ارسال خواهد شد.

اسامی داوران

ردیف

نام داور

گروه تخصصی

سمت / سازمان

لینک داوران در پایگاه publons

1         

عباس قدیمی قیداری

تاریخ

دانشیار دانشگاه تبریز

https://publons.com/researcher/961326/abbas-ghadimi/

2         

قدرت الله طاهری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4919322/ghodratallah-taheri/

3         

جان‌اله کریمی‌مطهر

زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4918170/janolah-karimi-motahhar/

4         

ناصر نیکوبخت

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/4906290/naser-nikoubakht/

5         

مجتبی منشی زاده

زبان‌شناسی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/4900560/mojtaba-monshizadeh/

 6         

محمد هادی محمودی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

https://publons.com/researcher/4869283/mohammad-hadi-mahmoodi/

7         

وهاب قلیچ

اقتصاد

استادیار پژوهشکده پولی و بانکی

https://publons.com/researcher/4869133/wahhab-qelich/

8         

امیرحسین مزینی

اقتصاد

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/4861355/amir-hossein-mozayani/

9         

زهیر صیامیان گرجی

تاریخ

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4837054/zohair-siamian-gorji/

10        

حمید رضا شعیری

زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/4825131/hamidreza-shairih/

11        

حامد وحدتی نسب

باستان‌شناسی، انسان‌شناسی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/4823095/hamed-vahdati-nasab/

12        

سیدمهدی موسوی نیا

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه نیشابور

https://publons.com/researcher/4820808/mehdi-mousavinia/

13        

مریم صادقی

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

          https://publons.com/researcher/4723564/maryam-sadeghi/

14        

مهین ناز میردهقان فراشاه

زبان‌شناسی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4718919/mahinnaz-mirdehghan-farashah/

15        

عباس مهرپویا

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

https://publons.com/researcher/4707192/abbas-mehrpooya/

16        

مریم اسکافی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد


https://publons.com/researcher/4698125/maryam-eskafi-noghani/

17        

محمدرضا مریدی

هنر

استادیار دانشگاه هنر تهران

https://publons.com/researcher/4661068/mohammad-reza-moradi/

18        

سلمان عمرانی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

https://publons.com/researcher/4587454/salman-emrani/

19        

علی اصغر شهبازی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

https://publons.com/researcher/4573409/aliasghar-shahbazi/

20        

سجاد اسماعیلی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)


https://publons.com/researcher/4573345/sajjad-esmaili/

21        

مهدی عبادی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

https://publons.com/researcher/4553918/mahdi-ebadi/

22        

مهدی شقاقی

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4513941/mahdi-shaghaghi/

23        

وحید مهربانی

اقتصاد

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4465957/vahid-mehrabi/

24        

حسن‌علی آقاجانی

مدیریت

استادیار دانشگاه مازندران


https://publons.com/researcher/4460145/hassanali-aghajani

 

25        

کریم اسگندری

مدیریت

استادیار دانشگاه پیام نور


https://publons.com/researcher/4452880/dr-karim-esgandari/

26        

نادی علی‌زاده

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد مازندران

https://publons.com/researcher/4444757/nadi-alizadeh/

27        

فاطمه مهربانی

اقتصاد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

https://publons.com/researcher/4437189/fatemeh-mehrabani/

28        

داود کیاکجوری

مدیریت

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

https://publons.com/researcher/4437075/davood-kiakojouri/

29        

سارا کشکر

مدیریت

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/4410744/sara-keshkar/

30        

سید یعقوب موسوی

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه الزهراء

https://publons.com/researcher/4309762/seyed-yaghoub-mousavi/

31        

محمدرضا بارانی

تاریخ

استادیار دانشگاه الزهراء


https://publons.com/researcher/4237231/mohammad-reza-barani/

32        

رضا امینی

زبان‌شناسی

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری


https://publons.com/researcher/4236959/reza-amini/

33        

پروین صمدی

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

https://publons.com/researcher/4020703/parvin-samadi/

34        

لیلا هوشنگی

فلسفه و کلام

دانشیار دانشگاه الزهراء

https://publons.com/researcher/4018327/leila-hooshangi/

35        

سارا طباطبایی

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4018297/sara-tabatabayee/

36        

میرسعید موسوی رضوی

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/4010203/mir-saeed-mousavi-razavi/

37        

بهنام فارسی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه یزد

https://publons.com/researcher/3980104/behnam-farsi/peer-review/

38        

مهدی نیک منش

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه الزهراء

https://publons.com/researcher/3946212/mahdi-nikmanesh/

39        

زینب صابر

هنر

دانشیار د+

انشگاه هنر اصفهان

https://publons.com/researcher/3889735/zeinab-saber/

40        

حمید عباداللهی چنذانق

علوم اجتماعی

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

https://publons.com/researcher/3875098/hamid-ebadollahi-chanzanagh/

41        

سیدنظام الدین مکیان

اقتصاد

دانشیار دانشگاه یزد

https://publons.com/researcher/3825649/seyed-nezamuddin-makiyan/

42        

معصومه معتمدنیا

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3698566/masoumeh-motamednia/

43        

محمد قمری فتیده

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3644685/mohammad-ghamari-fatideh/

44        

سیدرسول موسوی حاجی

باستان‌شناسی، هنر

دانشیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3644649/seyyed-rasool-mousavi-haji/

45        

مرتضی عطایی

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3639825/morteza-ataie/

46        

محسن بدره

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه الزهراء(س)


https://publons.com/researcher/3556146/mohsen-badreh/

47        

سحر ندایی طوسی

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/3445475/sahar-nedae-tousi/

48        

مریم شفقی

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/researcher/3416637/maryam-shafaghi/

49        

زینب صادقی سهل آباد

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/3369268/zeinab-sadeghi-sahlabad/

50        

توکل آقایاری هیر

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه تبریز


https://publons.com/researcher/3312265/tavakkol-aghayari-hir/

 

51        

سید میلاد هاشمی سروندی

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/328323 https://publons.com/researcher/3283239/milad-hashemi/

52        

نادیه ایمانی

هنر

دانشیار دانشگاه هنر


https://publons.com/researcher/3253008/nadya-imani/

53        

فاطمه عسگری

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/3227700/fatemeh-asgari/

54        

هادی وکیلی

انسان‌شناسی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

https://publons.com/researcher/3143133/hadi-vakili/

55        

علی نوری

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه ملایر

https://publons.com/researcher/2986145/ali-nouri

56        

شهرام یوسفی‌فر

تاریخ

استاد دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2974401/shahram-yousefifar/

57        

مهرداد عربستانی

انسان‌شناسی

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2819531/mehrdad-arabestani/

58        

محمدرضا فتحی

مدیریت

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2613541/mohammad-reza-fathi/

59        

رضا محمدکاظمی

مدیریت

دانشیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/2246799/reza-mohammadkazemi/

60        

غلامرضا آذری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


https://publons.com/researcher/2044337/gholamreza-azari/

61        

یوسف نظری

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1823095/yusuf-nazari/

62        

دانش محمدی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1821806/danesh-mohammadi/

63        

موسی عربی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1820844/mousa-arabi/

64        

علیرضا انوشیروانی

زبان‌های خارجی

استاد بازنشسته دانشگاه شیراز


https://publons.com/researcher/1820816/ali-reza-anushiravani/

 

65        

فاطمه مدیری

علوم اجتماعی

دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت

https://publons.com/researcher/1708927/fateme-modiri/

66        

مرتضی نورائی

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1505987/morteza-nouraei/

67        

حسن عینی زیناب

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

https://publons.com/researcher/1423371/hassan-eini-zinab/

68        

سجاد برخورداری

اقتصاد

دانشیار دانشگاه تهران


https://publons.com/researcher/1397789/sajjad-barkhordari/

69        

مسعود صادقی

فلسفه و کلام

استادیار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1362362/masoud-sadeghi/

70        

عباس شاکری

اقتصاد

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

 

71        

علیرضا جرجرزاده

اقتصاد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 

72        

مهدی رضوی

اقتصاد

استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

73        

محمدجواد رضائی

اقتصاد

استادیار دانشگاه شاهد

 

74        

حبیب انصاری سامانی

اقتصاد

استادیار دانشگاه یزد

 

75        

میثم پیله فروش

اقتصاد

استادیار مرکز پژوهش‌های مجلس

 

76        

حمیدرضا مقصودی

اقتصاد

استادیار دانشگاه قم

 

77        

غلامرضا عباسی

اقتصاد

استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی

 

78        

منصور زراء‌نژاد

اقتصاد

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 

79        

فتح الله تاری

اقتصاد

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

80        

لیلا سادات زعفرانچی

اقتصاد

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

81        

ابوالفضل پاسبانی صومعه

اقتصاد

استادیار جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهشهای توسعه

 

82        

محمد سلیمانی

اقتصاد

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

 

83        

مجید رضایی

اقتصاد

استادیار دانشگاه مفید

 

84        

سیدحسین میرجلیلی

اقتصاد

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

85        

مسعود خداپناه

اقتصاد

استاد دانشگاه شهید چمران

 

86        

محمدعلی ابوترابی

اقتصاد

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

87        

سید محمدرضا امیری طهرانی زاده

اقتصاد

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

88        

جلال منتظری

اقتصاد

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

89        

مصطفی سمیعی نسب

اقتصاد

استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

 

90        

رزیتا مویدفر

اقتصاد

استادیار دانشگاه اصفهان

 

91        

مهدی موحدی بک نظر

اقتصاد

استادیار دانشگاه شاهد

 

92        

محمدجواد نوراحمدی

اقتصاد

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

93        

محمد واعظ برزانی

اقتصاد

دانشیار دانشگاه اصفهان

 

94        

اله‌مراد سیف

اقتصاد

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

95        

اصغر ایزدی جیران

انسان‌شناسی

استادیار دانشگاه تبریز

 

96        

سجاد علی بیگی

باستان شناسی

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

 

97        

رضا مهرآفرین

باستان‌شناسی

استاد دانشگاه مازندران

 

98        

روح اله شیرازی

باستان‌شناسی

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

99        

کوروش روستایی

باستان‌شناسی

استادیار پژوهشکده باستان شناسی

 

100      

سعید امیرحاجلو

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

101      

سرور خراشادی

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

102      

مژگان جایز

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه تهران

 

103      

جواد حسین‌زاده ساداتی

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه کاشان

 

104      

مجید منتظرظهوری

باستان‌شناسی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

 

105      

احمدرضا خضری

تاریخ

استاد دانشگاه تهران

 

106      

مرتضی دهقان نژاد

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

 

107      

علی صوفی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

108      

جهانگیر کرمی

تاریخ

دانشیار دانشگاه تهران

 

109      

سید جمال موسوی

تاریخ

دانشیار دانشگاه تهران

 

110      

بشری دلریش

تاریخ

استادیاردانشگاه اراک

 

111      

سهیلا ترابی فارسانی

تاریخ

دانشیار دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

 

112      

مهری ادریسی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

113      

روزبه زرین کوب

تاریخ

استادیار دانشگاه تهران

 

114      

قربانعلی کناررودی

تاریخ

استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران

 

115      

علی اکبر کجباف

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

 

116      

باقرعلی عادل فر

تاریخ

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

117      

فریدون الهیاری

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

 

118      

محمدعلی چلونگر

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

 

119      

شهرام جلیلیان

تاریخ

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 

120      

محمدکاظم شاکر

تاریخ

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

121      

محمدتقی ایمان پور

تاریخ

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

122      

جهانبخش ثواقب

تاریخ

استاد دانشگاه لرستان

 

123      

ابراهیم موسی پور بشلی

تاریخ

استادیار بنیاد دایره المعارف اسلامی تهران

 

124      

محمد امیر احمدزاده

تاریخ

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

125      

صفورا برومند

تاریخ

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

126      

سیدمحمدرحیم ربانی زاده

تاریخ

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

127      

محمد حسین ریاحی

تاریخ

استادیار دانشگاه اصفهان

 

128      

جواد هروی

تاریخ

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

129      

بهزاد کریمی

تاریخ

استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد

 

130      

نظامعلی دهنوی

تاریخ

استادیار دانشگاه پیام نور

 

131      

عبدالله ساجدی

تاریخ

استادیار دانشگاه پیام نور

 

132      

بدر السادات علیزاده

تاریخ

استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان

 

133      

جواد مرشدلو

تاریخ

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

134      

زهرا حاتمی

تاریخ

استادیار دانشگاه تهران

 

135      

حسن زندیه

تاریخ

استادیار دانشگاه تهران

 

136      

علی کالیراد

تاریخ

استادیار دانشگاه تهران

 

137      

آرزو رسولی

تاریخ

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

138      

علیرضا ملائی توانی

تاریخ

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

139      

سید علیرضا واسعی

تاریخ

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

140      

سیدمحمدرضا حسینی

تاریخ

دانشیار تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور

 

141      

صادق سجادی

تاریخ

دانشیار مرکز دایره المعارف اسلامی

 

142      

صالح امین پور

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

143      

علی سالاری شادی

تاریخ

دانشیار دانشگاه ارومیه

 

144      

نزهت احمدی

تاریخ

دانشیار دانشگاه اصفهان

 

145      

ابوالحسن فیاض انوش

تاریخ

دانشیار دانشگاه اصفهان

 

146      

باقرعلی عادلفر

تاریخ

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

147      

محسن بهرام نژاد

تاریخ

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

148      

هوشنگ خسروبیگی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

149      

یزدان فرخی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

150      

سید ابوالفضل رضوی

تاریخ

دانشیار دانشگاه خوارزمی

 

151      

روح‌الله بهرامی

تاریخ

دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

 

152      

سید احمد عقیلی

تاریخ

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

153      

محمد علی رنجبر

تاریخ

دانشیار دانشگاه شیراز

 

154      

اسماعیل سنگاری

تاریخ

دانشیاردانشگاه اصفهان

 

155      

علی عربانی دانا

تاریخ، زبان‌شناسی

استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

156      

حمیدرضا شاکرین

روش شناسی

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام

 

157      

محمد تقی طباطبایی

روش شناسی

استادیار دانشگاه تهران

 

158      

فاطمه جوادزاده شهشهانی

روش شناسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

 

159      

فرشته سادات اتفاق فر

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی

 

160      

بهروز لک

روش‌شناسی

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

 

161      

غلامرضا حسین پور

روش‌شناسی

استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

 

162      

هادی موسوی

روش‌شناسی

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

163      

مالک شجاعی جشوقانی

روش‌شناسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

164      

سید محمد تقی موحد ابطحی

روش‌شناسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

165      

رحمان شریف زاده

روش‌شناسی

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

 

166       

محمدصادق نصرت پناه

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

 

167      

مجتبی جعفری

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

168      

سید علی هادیان

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

169      

حمید کرمی‌پور

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه تهران

 

170      

علی زارعان

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه جامعة المصطفی

 

171      

مرتضی شهمیری

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

172      

محمدرضا قائمی نیک

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

173      

غلامحسین مقدم حیدری

روش‌شناسی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

174      

محمد جواد صافیان

روش‌شناسی

دانشیار دانشگاه اصفهان

 

175      

محسن الویری

روش‌شناسی

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

 

176      

نعمت الله کرم اللهی

روش‌شناسی

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

 

177      

یحیی بوذری نژآد

روش‌شناسی

دانشیار دانشگاه تهران

 

178      

سید سعید زاهد زاهدانی

روش‌شناسی، علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه شیراز

 

179      

ساجد زارع

زبان و ادبیات عربی

استادیاردانشگاه یزد

 

180      

عیسی متقی زاده

زبان و ادبیات عربی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

 

181      

معصومه نعمتی قزوینی

زبان و ادبیات عربی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

182      

سمیه حسنعلیان

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه اصفهان

 

183      

محمد رحیمی خویگانی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه اصفهان

 

184      

مرتضی زارع برمی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه دامغان

 

185      

زهره قربانی مادوانی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

186      

زهرا کرم زادگان

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

187      

حسن سرباز

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه کردستان

 

188      

سید اسماعیل قاسمی موسوی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه لرستان

 

189      

علیرضا کاههء

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه ولایت

 

190      

رسول بلاوی

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه خلیج فارس

 

191      

علی اصغر قهرمانی مقبل

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

 

192      

علی صیادانی

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

193      

حسین کیانی

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه شیراز

 

194      

حمیدرضا میرحاجی

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

195      

بهاء الدین اسکندری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه قم

 

196      

ابوالفضل خطیبی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

197      

حسین پور شریف

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

 

198      

مهبود فاضلی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه الزهراء

 

199      

مجتبی مجرد

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه بجنورد

 

200      

علیرضا مظفری

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه ارومیه

 

201      

فواد مولودی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

 

202      

مجید هوشنگی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه الزهراء

 

203      

محمد فولادی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه قم

 

204      

رضا ستاری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه مازندران

 

205      

سپیده عبدالکریمی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

206      

شهریار شادی گو

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

 

207      

مصطفی گرجی

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه پیام نور

 

208      

حسن ذوالفقاری

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

 

209      

رحمان مشتاق مهر

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

210      

سید مصطفی عاصی

زبان و ادبیات فارسی

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

211      

مریم شریف نسب

زبان و ادبیات فارسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

212      

ابوالفضل حری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه اراک

 

213      

آرش امرایی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

214      

یحیی کاردگر

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه قم

 

215      

نجم الدین جباری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه کردستان

 

216      

هیوا حسن پور

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه کردستان

 

217      

هاشم صادقی محسن‌آباد

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه نیشابور

 

218      

محمدرضا روزبه

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

 

219      

فاطمه راکعی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

220      

آزیتا افراشی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

221      

سعید شفیعیون

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه اصفهان

 

222      

علیرضا حاجیان نژاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه تهران

 

223      

محمود بشیری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

224      

سید مهدی زرقانی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 

225      

محمود مهر آوران

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه قم

 

226      

محمد رضا موحدی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه قم

 

227      

محمدرضا یوسفی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه قم

 

228      

عیسی امن خانی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه گلستان

 

229      

علی صفایی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه گیلان

 

230      

قدسیه رضوانیان

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه مازندران

 

231      

حسین صافی پیرلوجه

زبان‌شناسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

232      

بهرام مدرسی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

 

233      

لیلا گل پور

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

234      

هادی دولت آبادی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه تهران

 

235      

فاطمه بهرامی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

236      

کاوه بهرامی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

237      

احسان چنگیزی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

238      

رضا خیرآبادی

زبان‌شناسی

استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

239      

احمد رمضانی

زبان‌شناسی

استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

240      

عبدالرسول شاکری

زبان‌شناسی

استادیار سازمان مطالعه و تدوین (سمت)

 

241      

کیومرث جهانگردی

زبان‌شناسی

استادیار مدعو دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

 

242      

علی اصغر سلطانی

زبان‌شناسی

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم قم

 

243      

مریم دانای طوس

زبان‌شناسی

دانشیار دانشگاه گیلان

 

244      

مریم السادات غیاثیان

زبان­شناسی

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

245      

محمود جعفری دهقی

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه تهران

 

246      

حسن زختاره

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

 

247      

مازیار مهیمنی

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

 

248      

مرضیه اطهاری نیک عزم

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

249      

زهرا ابوالحسنی چیمه

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

دانشیار پژوهشکده سمت

 

250      

علی بیات

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه تهران

 

251      

شهرام نباتی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه گیلان

 

252      

هادی بهارلو

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

253      

رضا طاهرخانی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

 

254      

حسین غلامی

زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه تهران

 

255      

علی عباسی

زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

256      

کامیار عبدالتاجدینی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه اصفهان

 

257      

شراره چاوشیان

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه الزهراء

 

258      

بئاتریس سالاس

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران

 

259      

مصطفی حسینی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

 

260      

هدی خیاط

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

 

261      

محمد محمدی آغداش

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تبریز

 

262      

زینب صابرپور

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

263      

آبتین گلکار

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

264      

سهراب آذرپرند

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

 

265      

سید آیت حسینی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

 

266       

گودرز رشتیانی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

 

267      

محمدحسین رمضان‌ کیایی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

 

268      

حمیده بهجت

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

 

269      

محسن کرابی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه خوارزمی

 

270      

رضوان حسن زاده

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

271      

آندیا عبائی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

272      

روح اله قاسمی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

273      

موسی نوشی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

274      

طیبه رئوف زاده

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شیراز

 

275      

طاهره رضایی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

276      

مینا مظهری

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

277      

مهران زنده بودی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

 

278      

ابوالفضل خدامرادی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

 

279      

طاهره شمسی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه گیلان

 

280      

اسماعیل فرنود

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه یزد

 

281      

محمد احمدی صفا

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

 

282      

احمد تمیم داری

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

283      

نجمه شبیری

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

284      

علی درخشان

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه گلستان

 

285      

محمدحسین حدادی

زبان­های خارجی

دانشیار دانشگاه تهران

 

286      

ولی دین پرست

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه تبریز

 

287      

رسول صادقی

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه تهران

 

288      

محمدجلال عباسی شوازی

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه تهران

 

289      

عبدالرضا نواح

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه شهید چمران شیراز

 

290      

آرش حیدری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

 

291      

جبار رحمانی

علوم اجتماعی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

292      

حسین بستان نجفی

علوم اجتماعی

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

293      

محمد مبارکی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه یزد

 

294      

حیام عباسی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آزاد شوشتر

 

295      

کرامت اله راسخ

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه شیراز

 

296      

فرهنگ ارشاد

علوم اجتماعی

استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران

 

297      

حسین راغفر

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه الزهراء

 

298      

خدیجه سفیری

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه الزهراء

 

299      

سعیده گروسی

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه باهنر کرمان

 

300      

محمد عباس زاده

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه تبریز

 

301      

مقصود فراستخواه

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

302      

مهدی حسین زاده فرمی

علوم اجتماعی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

303      

رضا صمیم

علوم اجتماعی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

304      

زهرا میرحسینی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه الزهراء

 

305      

محبوبه پاک نیا

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز

 

306      

محمدرضا حسینی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)

 

307      

علیرضا ذاکری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

308      

حسین ایمانی جاجرمی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه تهران

 

309      

کرم حبیب پور گتابی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه خوارزمی

 

310      

صلاح الدین قادری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه خوارزمی

 

311      

نادر امیری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه رازی

 

312      

سیاوش قلی پور

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه رازی

 

313      

محمدتقی کرمی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه شاهد

 

314      

بهارک محمودی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

315      

آرمین امیر

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

316      

اسماعیل عالی زاد

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

317      

محمدرضا رسولی

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

318      

ناصر صدقی

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه تبریز

 

319      

شهلا کاظمی پور

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه تهران

 

320      

اسداله بابائی فرد

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه کاشان

 

321      

ابوالفضل دلاوری

علوم اجتماعی، علوم سیاسی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

322      

سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

علوم تربیتی

استاد دانشگاه امام حسین

 

323      

فرشاد تجاری

علوم تربیتی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

 

324      

محمد خبیری

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه تهران

 

325      

محسن حلاجی

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

 

326      

علی خلخالی

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه آزاداسلامی تنکابن

 

327      

حبیب هنری

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

328      

محمدرضا بهرنگی

علوم تربیتی

استاد دانشگاه خوارزمی

 

329      

عیسی ابراهیم‌زاده

علوم تربیتی

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

330      

عباسعلی رستمی نسب

علوم تربیتی

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

331      

علیرضا عصاره

علوم تربیتی

استاد دانشگاه شهید رجایی

 

332      

سیدعبدالحمید احمدی

علوم تربیتی

استاد دانشگاه فرهنگ

 

333      

یاسمن اسکویی

علوم تربیتی

استادیار پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان

 

334      

رضا محمدی چابکی

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

335      

نرجس خاتون اویسی

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

336      

زهرا جامه بزرگ

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

337      

حسین عبدالهی

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

338      

سوسن کشاورز

علوم تربیتی

دانشیار گروه دانشگاه خوارزمی

 

339      

علی مرادخانی

علوم سیاسی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

340      

حمید سجادی

علوم سیاسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

341      

الهام رسولی ثانی آبادی

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه یزد

 

342      

احمد بیگلری

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه اراک

 

343      

سعید عطار

علوم سیاسی

دانشیار دانشگاه یزد

 

344      

رضا نصیری حامد

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه تبریز

 

345      

رضا نجف زاده

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

346      

عباس خلجی

علوم سیاسی

استادیار بازنشسته دانشگاه امام حسین (ع)

 

347      

سیدمحسن علوی پور

علوم سیاسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

348      

فرزاد رستمی

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه رازی

 

349      

محمد شجاعیان

علوم سیاسی

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

350      

علی اشرف نظری

علوم سیاسی

دانشیار دانشگاه تهران

 

351      

داوود منظور

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

 

352      

ابوالفتح خالقی

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه قم

 

353      

علیرضا عالی پناه

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

354      

مصطفی سعادت مصطفوی

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

 

355      

توکل حبیب زاده

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

 

356      

محمدمهدی غمامی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

 

357      

سیدمحمدهادی راجی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

 

358      

رضا زهروی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه تهران

 

359      

محمود مهدوی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه تهران

 

360      

محمد حسین بیاتی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه عدالت

 

361      

بهزاد پور سید

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

 

362      

سید احمد حبیب نژاد

فقه و حقوق

دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

363      

مصطفی دانش پژوه

فقه و حقوق

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

364      

ولی رستمی

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه تهران

 

365      

سید طاها مرقاتی خویی

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه تهران

 

366       

رضا اکبری

فلسفه و کلام

استاد دانشگاه امام صادق(ع)

 

367      

مصطفی تقوی

فلسفه و کلام

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

 

368      

شمس الملوک مصطفوی

فلسفه و کلام

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

369      

عبدالرزاق حسامی فر

فلسفه و کلام

استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

370      

حسین هوشنگی

فلسفه و کلام

دانشیاردانشگاه امام صادق (ع)

 

371      

غلامحسین توکلی

فلسفه و کلام

استاد دانشگاه اصفهان

 

372      

یاسمن هشیار

فلسفه و کلام

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

373      

سیدمحمود یوسف ثانی

فلسفه و کلام

دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

 

374      

امیر عباس علیزمانی

فلسفه و کلام

دانشیار دانشگاه تهران

 

375      

غلام رضا معمارزاده

مدیریت

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 

376      

محمدرضا نوتاش

مدیریت

دانشیار بازنشسته دانشگاه صنایع و معادن

 

377      

علی‌رضا بناگر

مدیریت

استادیار دانشگاه ازاد اسلامی محمودآباد

 

378      

صمد خباز

مدیریت

استادیار دانشگاه پیام نور

 

379      

زهرا رجائی

مدیریت

استادیار دانشگاه پیام‌نور

 

380      

محمد محمدی

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

 

381      

رسول خوانساری

مدیریت

استادیار پژوهشکده پولی و بانکی

 

382      

رضا تقوایی

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد تویسرکان

 

383      

سید محسن علامه

مدیریت

دانشیار دانشگاه اصفهان

 

384      

غلام‌رضا اسگندری

مدیریت

استادیار دانشگاه تبریز

 

385      

حسین خنیفر

مدیریت

استاد دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

386      

بهروز دری نوکورانی

مدیریت

استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

387      

مژگان روشن‌نژاد

مدیریت

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

388      

الهام ابراهیمی

مدیریت

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

389      

کریم مهری

مدیریت

استادیار دانشگاه ارومیه

 

390      

رسول رنجبریان

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شاهین‌دژ

 

391      

مجتبی رمضانی

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد آذربایجان شرقی

 

392      

آرمان احمدی زاد

مدیریت

استادیار دانشگاه کردستان

 

393      

قاسم انصاری رنانی

مدیریت

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

394      

میترا دانش پرور

مدیریت

استادیار دانشگاه بصیر

 

395      

عبدالله توکلی

مدیریت

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

396      

طاهره فیضی

مدیریت

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

397      

عباس عباسی

مدیریت

دانشیار دانشگاه شیراز

 

398      

نجف آقایی

مدیریت

دانشیار دانشگاه خوارزمی

 

399      

منوچهر نیکنام

مدیریت

دانشیار مؤسسه آموزش عالی غزالی

 

400      

مریم کهوند

هنر

استادیار دانشگاه هنر

 

401      

وحید چوپانکاره

هنر

استادیار دانشگاه تهران

 

402      

مهدی محمدی

هنر

استادیار دانشگاه سوره

 

403      

مرجان نعمتی مهر

هنر

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

 

404      

فتانه محمودی

هنر

دانشیار دانشگاه مازندران

 

405      

سید حسین میثمی

هنر

استادیار دانشگاه هنر تهران

 

406      

مهدی خانکه

هنر

استادیار دانشگاه آزاد دماوند

 

407      

هادی ربیعی

هنر

استادیار دانشگاه هنر

 

408      

مقداد جاوید صباغیان

هنر

استادیار دانشگاه دامغان

 

409      

هانیه نیکخواه

هنر

استادیار دانشگاه هنر تهران

 

410      

کیوان جورابچی

هنر

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

411      

محمد خدادادی مترجم‌زاده

هنر

دانشیار دانشگاه هنر

 

412      

علی اکبر تقوایی

هنر

استاد دانشگاه تربیت مدرس

 

413      

مریم کامیار

هنر

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

414      

سید عبدالمجید شریف زاده

هنر

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

 

415      

آزاده پشوتنی زاده

هنر

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

 

416      

مهدی حقیقت بین

هنر

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

417      

سید یحیی اسلامی

هنر

استادیار دانشگاه تهران

 

418      

علیرضا رزازی فر

هنر

استادیار دانشگاه دامغان

 

419      

میترا آزاد

هنر

استادیار دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی

 

420      

مهدی امرائی

هنر

استادیار دانشگاه سمنان

 

421      

جمال عربزاده

هنر

استادیار دانشگاه هنر

 

422      

زهره طباطبایی جبلی

هنر

استادیار دانشگاه هنر اصفهان

 

423      

غلامرضا هاشمی

هنر

استادیار دانشگاه هنر اصفهان

 

424      

مهران هوشیار

هنر

دانشیار دانشگاه سوره

 

425      

مصطفی رستمی

هنر

دانشیار دانشگاه مازندران

 

426      

شهاب الدین عادل

هنر

دانشیار دانشگاه هنر