براساس آیین‌نامۀ نشریات کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای چاپ و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود.

ازاین‌رو برای هزینه اولیه بررسی جهت داوری مقاله مبلغ 100 هزار تومان و برای هزینه نهایی جهت ویراستاری، صفحه آرایی، ویرایش چکیده های انگلیسی و انتشار الکترونیک پس از تایید مقالات، به ازای هر 6000 کلمه مبلغ 250 هزار تومان دریافت می‌شود. درصورتی‌که تعداد واژگان مقاله از 6000 کلمه بیشتر باشد، علامه بر مبالغ قبلی، به‌ازای هر 300 واژه افزون‌تر، مبلغ 10هزار تومان دریافت خواهد شد.