عطف به آیین‌نامۀ ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مصوبۀ معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای بررسی، داوری و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود.

ازاین‌رو برای هزینه بررسی و داوری هر مقاله مبلغ 2000000 ریال معادل دویست هزار تومان و برای هزینه نهایی جهت آماده‌سازی (ویراستاری، صفحه آرایی، ویرایش چکیده های انگلیسی) و انتشار الکترونیک پس از تایید مقالات، مبلغ 4000000 ریال معادل چهارصد هزار تومان دریافت می‌شود.