دوره و شماره: دوره 16، شماره 39، خرداد 1395، صفحه 1-206 
7. بررسی و نقد کتاب باید از جامعه دفاع کرد

صفحه 123-142

عبدالحسین کلانتری؛ رضا تسلیمی طهرانی


10. بررسی و نقد کتاب سازمان‌های بین‌المللی

صفحه 185-206

بهرام نوازنی؛ محبوبه شریفی؛ الهامه پایدار