دوره و شماره: دوره 18، شماره 5 - شماره پیاپی 57، مرداد 1397، صفحه 1-393 
15. تعیین پدر در تلقیح مصنوعی باتوجه‌ به مبانی فقه و حقوق اسلامی

صفحه 301-322

عزت السادات موسوی درچه؛ سید حمید جزایری؛ هاشم نیازی