دوره و شماره: دوره 18، شماره 7 - شماره پیاپی 59، مهر 1397، صفحه 1-324 
14. نقدی بر کتاب عرفان و فلسفه

صفحه 253-272

صبا فدوی؛ محی‌الدین قنبری