اقتصاد
نقد عملکرد سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران: بررسی پدیدۀ شکست هماهنگی

سیداحسان خاندوزی

دوره 17، شماره 9 ، اسفند 1396، ، صفحه 75-95

چکیده
  اهداف مهمی از اقتصاد مقاومتی از جنس فرابخشی و مستلزم هم‌کاری بازیگران متعدد عرصۀ سیاست‌گذاری و نظام اجرایی (بروکراسی) است. شواهد ارائه‌شده در این مقاله نشان می‌دهد که یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران پدیدۀ شکست هماهنگی است که ذیل موضوع شکست دولت در اقتصاد بخش عمومی جای می‌گیرد. در این مقاله ضمن مروری بر چهارچوب تئوریک این ...  بیشتر