زبان و ادبیات عربی
تحلیل و نقد شبه‌جمله در مغنی علامه ‌ابن هشام انصاری

مریم دلاور

دوره 12، شماره 25 ، آبان 1391، ، صفحه 19-36

چکیده
  چکیده«شبه‌جمله» در نحو عربی بر ظرف و جارومجرور اطلاق می‌شود. ظرف و جارومجرور از مصداق‌های ترکیب‌اند و از دو اسم مانند «عندک» یا یک اسم و یک حرف مانند «فی ‌الدّار» پدید آمده‌اند؛ جزء حرفی و ظرفی آن‌ها شایستگی مسند یا مسندالیه شدن را ندارند؛ و نیز هیچ‌گونه ‌اسناد و نسبتی ندارند؛ تنها یک مشابهت صوری و ظاهری در شکل ...  بیشتر