جامعه شناسی
نمونه‌ای از ترجمة مقلوب در علوم اجتماعی نقد کتاب معرفت به‌مثابة فرهنگ: جامعه‌شناسی معرفت جدید

حسن محدّثی گیلوائی

دوره 13، شماره 29 ، اسفند 1392، ، صفحه 135-155

چکیده
  چکیده مقالة زیر نقد ترجمة فارسی کتابی دربارة جامعه‌شناسی معرفت است. نویسنده معتقد است که در ترجمة بسیاری از متون علوم اجتماعی از زبان‌های دیگر به فارسی، متن اصلی به ‌نحوی تحریف‌شده به زبان فارسی منتقل می‌شود و این فرایند بسیار مهم ـ یعنی انتقال معرفت ـ با سهل‌انگاری انجام می‌گیرد. نویسنده از دو نوع ترجمة نامطلوب سخن می‌گوید: ترجمة ...  بیشتر