زبان و ادبیات فارسی
کدام روایت؟ تحلیل و نقد کتاب از اشارت‌های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی

مصطفی گرجی

دوره 13، شماره 28 ، آذر 1392، ، صفحه 27-62

چکیده
  چکیده یکی از پژوهش‌های جدی سال‌های اخیر در حوزة مثنوی‌پژوهی و مولوی‌شناسی از اشارت‌های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی اثر حمیدرضا توکلی است که انتشارات نیلوفر آن را چاپ و منتشر کرده است. این کتاب به دلایل گوناگون اقبال خواص و جامعة دانشگاهی را در پی داشته است و با توجه به کسب رتبة «کتاب سال»، «جایزة آل احمد» و «کتاب ...  بیشتر