زبان و ادبیات فارسی
تحلیل سروده‌هایی از خاقانی شروانی از رهگذر نقد جام عروس خاوری

محمدرضا ترکی

دوره 13، شماره 28 ، آذر 1392، ، صفحه 19-34

چکیده
  چکیده جام عروس خاوری تألیف معصومه معدن‌کن بعد از نگاهی به دنیای خاقانی (۱۳۷5 - ۱۳۷8)، بزم دیرینه‌عروس (1372)، و بساط قلندر (1384) چهارمین اثری است که در زمینۀ خاقانی‌شناسی منتشر می‌شود. این اثر در میان شروح و گزیده‌های درسی خاقانی از مزایا و برتری‌هایی بهره‌مند است؛ ازجملة مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به دقت‌نظر و تسلط مثال‌زدنی مؤلف بر ...  بیشتر