نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی جامعه‌شناسی‌دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
همة هم و غمِ فوکو در کتاب تولد زیست سیاست پایان‌دادن به بسیاری از بدفهمی‌ها و سوءِتعبیرها از برخی از مفاهیم اندیشۀ سیاسی، برای مثال نئولیبرالیسم، است. آن‌چه فوکو در این کتاب پیش روی ما می‌نهد، بیش از آن‌که توصیف یا تفسیری از سیر تطور مکاتب سیاسی و فکری باشد، شرحی مبسوط از اصولِ کلیِ هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، و روش‌شناختی آن‌هاست. بنابراین، کتاب تولد زیست سیاست را باید در چهارچوب کلی نظریۀ فوکو در باب «گفتمان» ادراک کرد؛ نظریه‌ای که با ابتنای بر میراث فلسفیِ غنیِ گذشتگان مطرح می‌شود و اثری ژرف را در آیندگان باقی می‌گذارد؛ نظریه‌ای که از زاویۀ دیدی مبتنی بر «انتظام در پراکندگی» ارائه می‌شود و وحدت یک گفتمان را در ناهم‌پیوستگی و برهم‌کنش وجوه افتراق ابژه‌های آن جست‌وجو می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Reflection on Foucault’s Biopolitics

نویسنده [English]

  • Jahangir Jahangiri
منابع
بدیو، آلن (1390). «گفت‌وگو با nonfiction.fr دربارۀ می 68»، در دولوز، ژیل و دیگران، می 68 در فرانسه، ترجمۀ سمیرا رشیدپور و محمدمهدی اردبیلی، تهران: رخداد نو.
بنیامین، والتر (1389). عروسک و کوتوله: مقالاتی در باب فلسفۀ زبان و فلسفۀ تاریخ، ترجمۀ مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران: گام نو.
فوکو، میشل (1389). «نیچه، تبارشناسی، تاریخ»، در تئاتر فلسفه، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
فوکو، میشل (1390). تولد زیست سیاست: درس‌گفتارهای کلژدوفرانس، 1978- 1979، ترجمۀ رضا نجف‌زاده، تهران: نشر نی.
 
Armstrong, Philip (2009). Reticulations: Jean-Luc Nancy and the Networks of the Political, Minnesota: University of Minnesota Press.
Choat, Simon (2010). Marx Through Post-Structuralism: Lyotard, Derrida, Foucault, Deleuze, London and New York: Continuum.
Conway, Dan (2005). ‘Genealogy’, In Protevi, John (ed.), The Edinburgh Dictionary of Continental Philosophy, Edinburgh: Edinburgh University Press.
Downing, Lisa (2008). The Cambridge Introduction to Michel Foucault, Cambridge: Cambridge University Press.
Dreyfus, Hubert and Paul Rabinow (1983). Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago: The University of Chicago Press.
Foucault, Michel (1980). Power/ Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, Trans. Colin Gordon, Leo Marshall, John Mepham, and Kate Soper, New York: Pantheon Books.
Foucault, Michel (1997). Ethics: Subjectivity and Truth, Trans. Robert Hurley, New York: The New Press.
Foucault, Michel (2004). Naissance de la Biopolitique, Cours au Collègue de France, 1978-1979, Paris: Gallimard-Le Seuil.
Foucault, Michel (2010). The Archaeology of Knowledge, Trans. Alan Sheridan, New York: Vintage Books.
Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe (2001). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, London: Verso.
McWhorter, Ladelle (2005a). ‘Archaeology’, In Protevi, John (ed.), The Edinburgh Dictionary of Continental Philosophy, Edinburgh: Edinburgh University Press.
McWhorter, Ladelle (2005b). ‘Michel Foucault’, In Protevi, John (ed.), The Edinburgh Dictionary of Continental Philosophy, Edinburgh: Edinburgh University Press.
Sheridan, Alan (2005). Michel Foucault: The Will to Truth, London and New York: Routledge.
Torfing, Jacob (1999). New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Žižek, UK and USA: Blackwell.
Visker, Rudi (2000). ‘In Respectful Contempt: Heidegger, Appropriation, Facticity’, In Faulconer, James E. and Mark A. Wrathall (eds.), Appropriating Heidegger, Cambridge: Cambridge University Press.