نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

هیئت‌علمی‌فلسفة‌دین،پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

چکیده
تفکیک بین دو مفهوم «نظام اخلاقی اسلام» و «اخلاق اسلامی» از جمله مسائل مهم و کارساز در حوزة تبیین و تحلیل مجموعة مباحث اخلاقی است و به این منظور هر کتابی که بخواهد به مبانی، مفاهیم، و مهم‌ترین رویکردهای مطرح در قلمرو اخلاق اسلامی توجه کند، به‌ناچار بایستی در این خصوص تعیین تکلیف کند؛ به‌ویژه در تدوین کتب آموزشی، مرز بین نگاه جزء‌نگر با نگاه کل‌نگر به نظام اخلاقی اسلام می‌تواند نوع تلقی و برداشت مخاطب را در نگاه به ‌آموزه‌های اخلاقی اسلام به‌منزلة اجزایی گسسته و غیر همسو یا مجموعه‌ای پیوسته، مکمل، و با اهداف کاربردی جامع مشخص کند.
بر این اساس، مقالة حاضر به بررسی و نقد اجمالی کتاب اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) از مجموعه دروس معارف اسلامی دانشگاه‌ها می‌پردازد. پس از مروری کلی بر سرفصل‌های کتاب و معرفی کلی اثر، ‌به تحلیل امتیازها و کاستی‌های ابعاد شکلی و صوری کتاب می‌پردازیم سپس، نقاط قوت و ضعف ابعاد محتوایی آن را برخواهیم شمرد. مقاله با ارائة تحلیل نهایی و پس از بیان چند پیشنهاد و نتیجه‌گیری به پایان می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Islamic morality or the moral system of Islam?

نویسنده [English]

  • Sayyed Hossein Hosseini
منابع
جمعی از نویسندگان (1388). فلسفة اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی، قم: دفتر نشر معارف.
حائری ‌شیرازی، محی‌الدین (1361). اخلاق در اسلام، تهران: مرکز فرهنگی علامه طباطبایی.
حسینی، سیدحسین (1392). مروری بر مبادی و مبانی تحلیل ریشه‌های انقلاب اسلامی، تهران: آوای نور.
حسینی، سیدحسین (1370). جزوة درسی تحلیل معارف اسلامی، (منتشرنشده).
داودی، محمد (1390). اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)، قم: دفتر نشر معارف.
دیلمی، احمد و مسعود آذربایجانی (1382). اخلاق اسلامی، قم: معارف.
دبیری، احمد (1392). فلسفة اخلاق با رویکرد تربیتی، قم: دفتر نشر معارف.
رهبر، محمدتقی و محمدحسین رحیمیان (1386). اخلاق و تربیت اسلامی، تهران: سمت.
سادات، محمدعلی (1370). اخلاق اسلامی، ‌تهران: سمت.
طاهری، حبیب‌الله (1366). اخلاق اسلامی، قم: جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
علیزاده، مهدی (1389). اخلاق اسلامی؛ مبانی و مفاهیم، قم: دفتر نشر معارف.
مهدوی ‌کنی، محمدرضا (1374). اخلاق عملی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.