نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیارمؤسسةپژوهش‌وبرنامه‌ریزی‌آموزش عالی

چکیده

چکیده
علم در موج اول، با تنوعی اندک و سرعت تغییرات بسیار کند، مبتنی بر نظام استاد ـ شاگردی بود؛ دانش در محیطی باثبات و ارتباطات علمی بسیار محدود بود. در موج دوم، تخصص علمی رشد کرد و «خودکارشدن» ابزارها و روش‌های علمی را بسیار متحول کرد. موج دوم زمانی برای تولید انبوه دانش بود، مضرب‌های تغییرات در علم حدوداً ده ساله بود، و ارتباطات علمی از طریق رسانه‌های انبوه در سطح بین‌المللی رشد می‌یافت. در موج سوم، ساختار درختی علم به ساختار شبکه متحول شد، مفهوم تخصص علمی دگرگون شد، جهش بزرگ رایانه‌ای و انقلاب نرم‌افزاری به وقوع ‌پیوست، خلاقیت و فنّاوری اطلاعات جانشین مهارت‌های دو موج پیشین ‌شد، اقتصاد دانش ظهور یافت، تغییرات علمی به طرز بی‌سابقه‌ای سریع‌تر و پویاتر و پیچیده‌تر شد، ارتباط و تعامل بین‌الاذهانی در علم افزایش یافت، رسانه‌های انبوه با مصرف‌کنندگان منفعل به نظام چندرسانه‌ای با ویژگی تعاملی و کاربران فعال توسعه یافتند، تولید و انتقال دانش فرایندی جهانی شد، دانشگاه‌ها بنگاه‌های دانش تلقی شدند، و شبکه‌ای از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات به توسعة مزیت انباشتی در علم ‌انجامید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Higher Education and Universities Canges Critique of the book "Globalization Theory and Universities”

نویسنده [English]

  • Maghsood Ferasatkhah
منابع
انتظاری، یعقوب (1382). ظهور صنایع دانش، مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
برتون، گیل و میشل لامبرت (1387). جهانی‌شدن و دانشگاه‌ها؛ سپهر نو و کنش‌گران نوین، ترجمة حمید جاودانی، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
رجب‌زاده، احمد (1380). دانشگاه، دین و سیاست، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
شارع‌پور، محمود و محمد فاضلی (1383). بررسی ساختار و کارکرد انجمن‌های علمی دانشجویی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت عتف.
فراستخواه، مقصود (1383). «تدوین تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری بر اساس قانون جدید اهداف، وظایف و تشکیلات مصوب 18/5/83»، تهران: مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، گزارش منتشرنشده.
فراستخواه، مقصود و جعفر کیوانی (1383). «قطب‌های علمی، فلسفه، الگوها و کارکردها»، در مجموعه مقالات اولین همایش قطب‌های علمی، دانشگاه تهران.
قانعی راد (1383). تعاملات ارتباطات در جامعة علمی، بررسی موردی در رشتة علوم اجتماعی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات (اقتصاد، جامعه و فرهنگ) ظهور جامعة شبکه‌ای و ... ،3 جلد، احد علیقلیان و افشین خاکباز و علی پایا (سرویراستار)، طرح نو.
منصوری، رضا (1383). مدل‌های شبه اقتصادی علم و سیاست‌گذاری علمی در ایران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دانشکدة فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف.
مهدوی، محمدنقی (1383). «فنّاوری محور توسعة پایدار»، علم و آینده، ش 9.
یونسکو (1380). صنایع فرهنگی مانعی بر سر راه آیندة فرهنگ، مهرداد وحدتی، تهران: نگاه معاصر.
 
Becher, Tony and Paul R. Trowler (2001). Academic Tribes and Territories, the Society for Research into Higher Education, Second Edition, Bachingham: Open University.
Etzkowitz, Henry (2001). ‘The Second Academic Revolution and the Rise of Entrepreneurial Science’, IIEP, Technology and Science, No. 22 (2).
Etzkowitz, Henry (2003). ‘Research Groups as Quasi-firms’, The Invention of the Entrepreneurial Universities, Research Policy, No. 32.
Freeman, C. (1995). ‘The National System of Innovation’, Journal of Economics, Vol. 19.
Gerard, S. M. (2003). ‘The Paradoxial Victory of Deliberative Leadership’, Higher Education, No. 45, Netherland.
Gibbons, M. (1997). ‘Development of Science and Basic Research: The Implications of Mode 2 Science’, in H. Etzkowitz and L. Leydesdroff (eds.), Universities and the Global Knowledge Economy, London: Pinter.
Kashani, Saeed (2004). ‘Dynamics of Innovation and Governance of Economic Growth’, University of Tehran, Faculty of Economics, Iranian Economic Review 2004, No. 66.
OECD (2000). ‘Knowledge Management in the Learning Society’, OECD.
Price, Derek (1992). [New edi.] Big Science, Little Science, Cambridge: Harvard University Press.
Rossman, Parrker (2003). The Future of Higher Lifelong Education; A Holisitic View, Ny: Basic Book.
Serban, A. M (2002). Knowledge Management, Wiley Periodicals, Inc.
Stiglitz, Joseph (1999). ‘Scan Globally, Reinvent Locally: Knowledge Infrastructure and the Localization of Knowledge’, First Global Development Network Conference, Bonn, Germany.
Tasker, M. E. and D. E. Pakhman (1990). ‘Freedom, Funding and the Future of the Universities’, Studies in Higher Education, Vol. 15: 2