نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
سیاست آوردگاهی به‌حساب می‌آید که در آن قطب‌های متعارض در برابر یکدیگر صف‌کشیده راه را برای آزادی، هژمونی و شکل‌گیری رژیم‌های حقیقت فراهم می سازند. اعتقاد به سیاست به عنوان آوردگاهی که تعارض های هویتی همدیگر را تعیین حدود می نمایند مورد توجه لاکلائو و موف به حساب می آید. این دو در صددهستند تا از دموکراسی های موجود دموکراسی زدایی کرده تا بتوان دموکراسی در فضای پسا دموکراتیک صورت بندی نمایند.بنابر این، بازگشت امر سیاسی نتیجه شالوده شکنی دموکراسی های موجود غربی است بدین گونه که مجموعه های از غیریت ها که دشمن تلقی می شوند به درون گفتمان دموکراتیک راه یافته، رقیب به حساب آیند. فرایند این نقل و انتقال از سیاست و گفتمان به امر سیاسی موضوع این نوشته است. شنتال موف در کتاب بازگشت امر سیاسی تلاش کرده است تا با نقد وضع موجود مردم سالاری‌های مدرن راه را برای ورود غیریت‌ها بر سر خوان مردم سالاری رادیکال و متکثر غربی هموار نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Abstract: the Return of the Political from the Perspective of Mouffe and Laclau

نویسنده [English]

  • Ali Reza Aghahuseyni

چکیده [English]

Politics must be regarded as an arena upon which the opponents stand against one another paving the way for liberation, hegemony and the formation of regimes of truth. The belief to politics as an arena on which identitary oppositions delimit each other becomes dominant in Laclau and Mouffe’s language. These two characters aim at de-democratising the present democracies in order to formulate democracy in the post-democratic time. Therefore, the return of politics resulted from de-construction of the current western democracies insofar as the enemies turn into adversaries. The process of transforming politics and discourse to the political is the subject of this essay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Politics
  • the political
  • Post-democracy
  • subject
  • Self-blockage of Identity
آقاحسینی، علیرضا و مهدی پور، آسیه ،(1393 )."موج سوم مدرنیته و دو روایت روشنفکری رضا داوری  اردکانی و عبدالکریم سروش بعد از انقلاب اسلامی"، مجله علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال یازدهم،شماره 36.
لاکلائو،ارنستو و موف،شنتال،(1393). هژمونی و استراتژی سوسیالیستی : به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال ترجمه محمد رضایی،تهران:نشر ثالث.
موف ، شنتال،(1392) . بازگشت امر سیاسی، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران: رخ داد  نو.
 
Glynos, J., (2002). the Grip of Ideology: A Lacanian Approach to the Theory of Ideology, Journal of Political Ideology, 6(21).
Howarth, D.,(2000). Discourse, Open University Press.
Howarth, D.,(2013), Postmodernism and after: Structure, Subjectivity and Power, Palgrave Macmillan.
Laclau, E, (1990). New Reflections on the Revolution of Our Time, London, Verso.
Laclau, E., (2007), on the Populist Reason, London: Verso.
Laclau, E.,(1996). E. Emancipation(s), Verso.
Mouffe, C.(2005a) . On the Political, Routledge Press.
Mouffe, C.,(2000), the Democratic Paradox, London: Verso.
Mouffe,C.,  (2005b),the End of Politics and Challenges of Right-Wing Populism in Populism and the Mirror of Democracy, ed. by Francisco Panizza, London: Verso.
Norval,A., (2007),Aversive Democracy, Cambridge University Press.
Stavrakakis, Y. (1999). Lacan and the Political, London, Routledge.
Stavrakakis, Y., (2007). the Lacanian Left, Psychoanalysis, Theory, Politics, Edinburgh University Press Ltd.
Zizek, S.,(1990). Beyond Discourse Analysis, ed by Laclau, E, New Reflections on the Revolution of Our Time, London, Verso.