نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

چکیده
این مقاله ضمن توجه به مبانی فکری و تحول دیدگاهی جان راز، کتاب قانون ملل را به بحث و بررسی می‌گذارد. جان رالز با تالیف کتاب نظریه عدالت جان تازه‌ای به مباحث فلسفی سیاسی بخشید. در دوره‌ای که اثبات‌گرایی و تخصص برخاسته از علوم دقیقه، سایر معارف را به عنوان «غیرعلم»‌ طرد و نفی می‌کرد، آرای جان رالز نه تنها نقطه عطفی در مباحث فلسفی، بلکه نیز تحولی در تفکر لیبرالیسم به حساب آمد. رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی، ضمن پایبندی به اصول کلی لیبرالیسم در تاکید و تمرکز بر آزادی فردی، آن را به حوزه سیاسی و ساختار بنیادین جامعه محدود کرد و در کتاب قانون ملل، همان نظریه را در سطح بین‌المللی تعمیم داد. گفتنی است که مقاله بیشتر بر معرفی کتاب رالز متمرکز است و نگاه انتقادی در اینجا مد نظر نیست؛ هرچند که نقدهای چند از سنت اندیشه لیبرال و نقدهایی نیز از خارج از محدوده لیبرالیسم بر این کتاب، نقل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Law of Peoples

نویسنده [English]

  • Morteza Bahrani

چکیده [English]

Abstract
This paper discusses the book “Law of Peoples”, written by John Rawls. Rawls had given a new soul to the political theory after the positivism attack. He smoothed the progress of the liberalism and stretched the political liberalism; while worried about the individual liberties, limited the liberalism to its political aspect. In his last attempt, he expanded his theory to the international level, by introducing some kinds of the different peoples, liberal, decent, out of low and aggressive, among them, and tried to approve the efficiency of liberal principles to those who seek a world with less war and conflict. However, at the last part, the paper will review some critiques on the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: John Rawls
  • a Theory of Justice
  • Law of Peoples
  • International Laws and Relations
منابع
قرآن کریم.
بحرانی، مرتضی، (1388)، «از اسم عدالت تا فعل عدالت؛ تبیینی از بی‌نظریه‌گی عدالت در فلسفه سیاسی مسلمانان»، در: علیخانی، علی‌اکبر و همکاران، درآمدی بر نظریه سیاسی عدالت در اسلام، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
توسلی، حسین، (1376)، «مبنای عدالت در نظریه جان راولز»، نشریه نقد و نظر، سال سوم، شماره دوم و سوم، بهار و تابستان.
حسینی بهشتی، سید علیرضا، (1386) «گستره شمول قانون ملل رولز»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دوم، شماره 2، تابستان.
حسینی بهشتی،‌سیدعلیرضا، (1392) درسگفتارهای «عدالت اجتماعی در جوامع چندفرهنگی؛ نقدی بر لیبرالیسم سیاسی و الگوی قانون ملل». (یکشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۲) در تارنمای:
http://www.ires.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=419:-l-r-l-r-l-r&catid=32&Itemid=47
رالز، جان، (1383) عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، تهران، ققنوس.
رالز، جان، (1387)، نظریه عدالت، سیدمحمدکمال سروریان و مرتضی بحرانی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
رالز، جان، (1389) قانون ملل، مرتضی بحرانی و محمد فرجیان، تهران،‌پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
رالز، جان، (1390)، قانون مردمان، جعفر محسنی، تهران، ققنوس.
رالز، جان، (1392)، لیبرالیسم سیاسی، موسی اکرمی، تهرانی، ثالث.
رورتی، ریچارد، (1382)، اولویت دموکراسی بر فلسفه، ترجمة خشایار دیهیمی، طرح نو.
سندل، مایکل، (1374)، «لیبرالیسم و منتقدان آن»،  ترجمه احمد تدین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
علی ابن ابیطالب، نهج البلاغه.
غرایاق زندی، داوود، (1382)، «آرمان جان راولز»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 19، بهار.
فولادوند، عزت‌الله، (1384)، «فیلسوف انصاف»، فصلنامه نگاه نو، شماره 55، بهار.
گری، جان، (1384)، لیبرالیسیم، ترجمه علیرضا بهشتی، تهران، نشر بقعه.
محمودی، سیدعلی، (1383)، «جان راولز و نوزایی فلسفه سیاسی»، اقتصاد و جامعه،سال اول، ش اول.
موفه، شانتال،(بی‌تا)، محدودیت‌های پلورالیسم جان رالز، علی تدین‌راد، سارا نجف‌پور، ترجمان
واعظی، احمد، (1383)، «نارسایی قرائت اخلاقی راولز از لیبرالیسم»، فصلنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره بیست‌وششم، تابستان، صص، 54 – 55.
واعظی، احمد، (1384)، جان راولز: از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی، قم، بوستان کتاب.
 
Alejandro, R., (1998) The Limits of Rawlsian Justice, Baltimore, The John Hopkins University Press.
Daniels, Norman, (ed.), (1989), Reading Rawls, Standford, Standford University press.
Kymlika, Will, (1992), Justice in Political Philosophy, Elgar.
MacIntire, A, (1998), A Short History of Ethics, London, Routledge.
Nagel, T., (1989), “Rawls on Justice” in: Reading Rawls (ed.) Norman Daniels, Stanford, Stanford University press.
Rawls, John, (1993), Political Liberalism, Colombia University Press.
Rawls, John, (1999), A Theory of Justice; Oxford University Press, 2th ed.
Sterba, James P., (1986), “Recent Work on Alternative Conceptions of Justice”, American Philosophical Quarterly, Vol. 23, No. 1 (Jan., 1986), pp. 1-22.