نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

چکیده
با بروز  انقلاب رفتاری در دهه‌های 1950 و 1960 رشته روابط بین‌الملل (International Relations) به‌عنوان یکی از رشته‌های مهم علوم انسانی دچار یک شکاف درون‌رشته‌ای شد و به دو زیرشاخه مهم تجزیه و تحلیل سیاست خارجی (Foreign Policy Analysis) و سیاست بین‌الملل (International Politics) با هویت‌هایی متمایز تقسیم شد. در مرکز این تقسیم‌بندی دولت (State) قرار داشت که هر یک از این زیر شاخه‌ها سعی می‌کردند از منظر و سطحی متفاوت به آن بپردازند. در همین راستا بسیاری چه در قالب کتاب و یا مقاله در زمینه تجزیه و تحلیل سیاست خارجی دولت‌ها به‌طور کل و یا به‌طور موردی و خاص به‌رشته تحریر درآمده‌اند. یکی از این آثار کتاب الگوهای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران  نوشته سیدرضا موسوی‌نیا است که در این مقاله بررسی و نقد خواهد شود. لذا ابتدا در مقدمه به معرفی کلی اثر و شناسایی مولف پرداخته خواهد شد، سپس در مبحث دوم در دو محور جداگانه به بررسی امتیازات شکلی و محتوایی اثر و نهایتا در مبحث سوم با دیدی انتقادی به بررسی کاستی‌های شکلی و محتوایی کتاب مربوطه پرداخته خواهد شد، نتیجه نیز مبحث پایانی این پژوهش را به خود اختصاص خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study of Decision Making Patterns in Iran’s Foreign Policy

نویسنده [English]

  • Elham Rasooli Saniabadi

چکیده [English]

International Relations theory as the most important field  in human science  divided to Foreign Policy analysis ( FPA) and international politics (IP) in behavioral revolution  with different identities. Two subfield attend to study of state but from different perspectives. From that time to now many books and articles have written about foreign policy analysis. For example the book of decision making patterns in Iran’s foreign policy places in this context  and  the main aim of this paper is the validity check of this Persian book. So in the first section of this paper we introduce the book and then we will list the prominent points and defects of this book. Finally we end the paper with conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Foreign Policy
  • Iran
  • The Decision Making Theories
  • The Rational Cognitive Approach
سلیمی، حسین و سیدرضا موسوی نیا (1389) «کاربست الگوی تصمیم گیری شناختی- عقلایی در فهم سیاست خارجی ایران: مطالعه موردی واگذاری بحرین و باز پس گیری جزایر سه گانه در دوران پهلوی»، فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، ش 22، صص 133-169.
عطایی، فرهاد و الهام رسولی ثانی آبادی (1389) «بررسی نقش و جایگاه سیاست خارجی در نظریه های روابط بین الملل»، فصلنامه سیاست،
موسوی نیا، سیدرضا (1392) الگوهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران: بررسی مقایسه ای دوران پهلوی دوم (1342-1357) و جمهوری اسلامی (1358-1368). تهران: انتشارات دانشگاه مفید.
هادیان، ناصر( 1382) «سازه انگاری از روابط بین الملل تا سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، ش 4، صص45-70.
 
Kubalkova, Vendulka (2001), Foreign Policy in a Constructed International Politics in a constructed world, Armonk: M.E Sharpe.
Mintz, A (2004) “How Do Leaders Make decisions?”, Journal of Conflict Resolution, Vol 48, No 1.
Rosenau , James ( 1971) The Scientific Study of  Foreign Policy. New York: The Free Press.
Rosenau, James (1972) The Analyses of   International Politics. New York: The Free Press.
Shapiro, Michael (1973) “Cognitive Process and Foreign Policy Decision Making”, International Studies, Vol 17, No 2, Pp 147-170.
Waltz, K (1986) “Reflection on Theory of International Politics” in Neorealism and Its Critics. Columbia: Columbia University Press.
Waltz, Kenneth (1979), Theory of International Politics. New York: Random House.