نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه‌علوم انسانی‌جهاد دانشگاهی

چکیده

اسپریگنز در کتاب «فهم نظریه‌های سیاسی» بین علم سیاست و نظریه سیاسی تفکیک قایل می‌شود بحران‌ها و مشکلات در قلمرو سیاست آمریکایی صاحبنظران شبیه به او را به این امر سوق می‌دهد که عمل‌زدگی افراطی در سیاست امریکایی باعث‌شده تا سیاست از غایت اصلی خود که مدیریت امر و خیر عمومی است، دور افتد. این مساله، انگیزه‌ای برای نوشتن این مقاله شد. تا نشان دهیم که در کنار سهم بالای علم سیاست در تحلیل و شناخت سیاست عملی، سهم نظریه سیاسی نیز دیده و این مدعا تبیین شودکه نظریه سیاسی برای اسپریگنز اگرچه جایگزین علم سیاست نمی‌شود؛ به‌صورت زیربنایی مسئولیت‌های سیاست را در نسبت با غایات و آرمان‌های کلاسیک‌های اندیشه سیاسی غرب دوباره طراحی می‌کند .
روش این مقاله تبیینی و براساس الگوی نویسنده کتاب یعنی تمرکز بر منطق درونی در نظریه سیاسی و نیز تبیین مفهوم «نسبت» به‌عنوان مقوله واجد دو طرف مستقل و متضمن شاخص‌های درونی امر رابطه است .
نتیجه این که خصلت عمل‌زدگی سیاست گاه غایت اصلی آن را که پی‌گیری خیر عمومی است، از دسترس سیاست عملی خارج می‌کند. نظریه سیاسی می‌تواند با داشتن سویه‌های تشخیصی، انتقادی و کارکرد انضمامی سیاست را به فراموشی امر عمومی زینهار بدهد و متفکران را به چاره‌جویی پیوسته فرا بخواند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Importance of Political Theory in Relation to Political Science of Reviewing the Book Understanding Political Theories

نویسنده [English]

  • Sayyed Reza Shakeri

Assistant Professor of Humanities Research Institute of Academic Affairs

چکیده [English]

In his book “Understanding Political Theories”, Spragens distinguishes between political science and political theory. The crises and problems in the domain of American politics lead the similar scholars to think that the extreme activism in American politics has deviated politics from its ultimate end which is management and public good. This issue became a motivation to write this article to show that alongside the high contribution of political science to the analysis and understanding of practical politics, the contribution of political theory should also be seen and it should be explained that although political theory is not a substitute for political science for Spragens, it fundamentally redesigns policy responsibilities in relation to goals and ideals of classics of Western politic thoughts. This article has an explanatory method and is based on the author's pattern i.e. focusing on the internal logic in political theory as well as explaining the concept of 'relation' as a category having both independent sides and guarantying the internal indicators of the relationship. The result is that the policy activism sometimes removes the main goal which is pursuing the public good from practical policy. Political theory can, with its diagnostic, critical, and concrete functions warns policy about forgetting the public affairs and invite scholars to a continuous solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spragens
  • Political theory
  • Politics
  • Responsibility
  • Life and Human
اسپریگنز، توماس(1392) فهم نظریه‌های سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، آگاه، چاپ نهم.
اسکینر، کوئنتین (1391 ) بینش‌های علم سیاست، جلد اول .
اشتراوس، لئو (1373) فلسفه‌ی سیاسی چیست ؟، ترجمه: فرهنگ رجایی، تهران: علمی و فرهنگی.
تیلور ، چارلز و رجایی ، فرهنگ (1393) زندگی فضیلت‌مندانه در عصر سکولار ، تهران اگاه
فروند ، ژولین (1384) سیاست چیست ؟ ترجمه عبدالوهاب احمدی ، تهران اگاه
وبر ، ماکس (1390) دانشمند و سیاستمدار ، ترجمه : احمد نقیب زاده ، تهران : نشر علم
یونسی، مصطفی (1387 ) نسبت فلسفه سیاسی و فلسفه زبان افلاطون، تهران، رخداد نو.
 
Gaebler ,ralph f . (1992) constitutional authority in an age of moral indeterminacy Indiana law journal volume 68 issue 1  pp:133-148
Hoffman Thomas j . (2013)the metaphysics of modern existence a spragens analysis, indigenous polity journal vol , xxiv No 2 pp :1-4
Pollack shedam d (1984) whither liberalism polity journal vol xvii no 1 pp:192-200.