نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
چکیده
محور اصلی مقاله حاضر نقد و بررسی کتاب مفهوم امر سیاسی اثر کارل اشمیت است که توسط سهیل صفاری ترجمه و نشر نگاه معاصر آن را به زیور طبع اراسته است. در مقاله حاضر تلاش خواهد شد ضمن معرفی کتاب مفهوم امر سیاسی، نقد و ارزیابی شکلی و محتوایی آن در دستور کار قرار گیرد. این که مسئله یا به عبارتی، دغدغه و محور فکریِ او چیست؟ چه مسئله‌ای او را برانگیخته تا تعمق و تفکر ذهنیِ خود را به صورت یک نظریة سیاسی به رشتة تحریر درآورد؟ نویسنده چه هدفی را در این اثر دنبال می‌کند؟ توجه به زمینه­های کاتولیکی تربیت (و شیفتگی نسبت به قدرت کلیسای کاتولیک در عصر بیسمارک)، در کنار آموزش­های حقوقی (تحقق حقوق به عنوان رسالت دولت) و شکل­گیری تجارب تاریخی مختلفی که در میانة یأس (خشم ناشی از وضعیت آلمان تحقیر شدة بین دو جنگ) و امید (نیرومند ساختن رژیم وایمار و امکان بازسازی امر سیاسی)، حوزه­های اصلی نقادی و اندیشه­پردازی اشمیت را در رابطه با نسبت سیاست و اخلاق، لیبرالیسم و دموکراسی و شکل مدرن ساختار سیاسی در قالب دولت شکل داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Schmidt and the political: Reconstruction of the controversial portrait

نویسنده [English]

  • Aliashraf Nazari

چکیده [English]

Abstract
The main focus of the present article reviews the book by Carl Schmitt's concept of political will by translating and publishing in Persian by Sohail Safari. The paper will attempt to introduce the concept of the political, critique and evaluate the form and content of the agenda. What are the main problem and the intellectual concerns? What motivated him to reflect their mental problem as a political theory written out? What is the author's purpose in pursuing this work? Given the context of Catholic upbringing (and fascination of the power of the Catholic Church in Bismarck era), along with legal training (rights as the mission) and the formation of different historical experiences in the measurement of depression (anger from the humiliation of Germany adopted between the two wars) and hope (the Weimar regime and to strengthen the political reconstruction), the main areas of criticism and ideation Schmidt in relation to ethics and politics, liberalism and modern democracy and political structure is shaped in the form of government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: the political
  • Carl Schmitt
  • Ethics
  • Liberalism
  • Democracy
  • Government
منابع
اسپریگنز، توماس(1377). فهم نظریه‌های سیاسی. ترجمة فرهنگ رجایی. تهران: آگاه. اشتراوس، لئو، ملاحظاتی در باب مفهوم امر سیاسی، در: کارل اشمیت(1392). مفهوم امر سیاسی. ترجمة سهیل صفاری. تهران: نگاه معاصر.
اشمیت، کارل (1392). مفهوم امر سیاسی. ترجمة سهیل صفاری. تهران: نگاه معاصر.
اشمیت، کارل (1390). الاهیات سیاسی، ترجمة لیلا چمن­خواه، تهران: نشر نگاه معاصر.
آگامبن، جورجو و دیگران(1387). قانون و خشونت: گزیده مقالات جورجو آگامبن، کارل اشمیت، والتر بنیامین.  ترجمة مراد فرهادپور و دیگران. تهران: فرهنگ صبا.
تاجیک، محمدرضا (1392). خشونت و حذف سیاسی مرزهای تخاصم در سیاست، در:
جنکینز، ریچارد(1381).هویت اجتماعی. ترجمه تورج یاراحمدی. تهران: نشر شیرازه.
 سینگر، پیتر (1379)؛ هگل، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: طرح نو.
شواب، جرج مقدمه مترجم انگلیسی، در: کارل اشمیت(1390). الهیات سیاسی. مترجم لیلا چمن­خواه. تهران: نگاه معاصر.
طباطبایی، سیدجواد (1382). تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا: جدال قدیم و جدید، تهران، نشر نگاه معاصر.
عبداله‌­پور چناری، محمد (۱۳۹۲). نقد لئو اشتراوس بر الهیات سیاسی کارل اشمیت؛ اشتراوس علیه اشمیت، آخرین دسترسی: 29/11/1392:  در  http://elmoiman.ir/1392/10/.
کهون، لارنس (1381)؛ از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، عبدالکریم رشیدیان (ویراستار)، تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1378)؛ تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1380)؛ پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
لیلا، مارک (۱۳۸۹). چرا متفکران در جوامع بسته به فیلسوفان خاصی روی می‌آورند؟ ترجمه کاوه شجاعی، شماره ۸، دی، در:  
مایکل ای نوئل و جنیفر میتزن (1392). وضعیت استثنا، تاریخ آخرین دسترسی: 1/12/1392، در: http://www.rah-nama.ir/fa/content/707/
نظری، علی­اشرف(1390). مدرنیته و هویت سیاسی در ایران. تهران: نشر میزان.
یی‌هوا ژیانگ (1392). بازنگری دریافت آرنت از سیاست(بخش چهارم). ترجمه عباس شهرابی فراهانی. تاریخ آخرین دسترسی: 1/11/1392، در:  http://anthropology.ir/node/19153
 
Best, steven and Douglas kellner (1996); The Postmodern Turn. London: The Guilford Press.
Blumenburg, Hans and Robert M. Wallace (1983). The Legitimacy of the Modern Age (Studies in Contemporary German Social Thought). Cambridge: the M.I.T Press.
Bocok, Robert and Keneth Thompon (1992). Social and Cultural Form of Modernity. London: Polity Press.
Edward Gottfried, Paul (1990), Carl Schmitt: Politics and Theory, Westport, CT: Greenwood Press.
Fass, Diana(1995). Identification Papers. London. Routledge.
Foucault (1981), “Question of Method: An Interview” I and C.No 8
Habermas, Jurgen (1981). “Modernity Versus Postmodernity” Translated by Seyla Ben-Habib. New German Critique, 22, pp 3-14
Heller, Agnes (1989). “Modernity, Democracy”. Hein online. Cardozo Law Review, Voll 11
Kumar, Krishan (1995); From Post Industrial to Post – Modern Society. Oxford: Blackwell Publishers
Paul Thide, Leslie (2003). Thinking Politics. Edition. Chatham House of  Publishers
Peppin, R.B (1995); Modernism as a Philosophical Problem. Cambridge: Cambridge University Press
Ritzer, George and Barry Smart (ed.) (2001); Handbook of Social Theory. London: Sage.