نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

مایکل سندل، فیلسوف سیاسی مشهور معاصر، از نحلة «‌جامعه‌گرایان یا جماعت‌گرایان» و از منتقدان جان رالز، نظریه‌پرداز مشهور «عدالت» در جهان غرب محسوب می‌شود. سندل در کتاب فلسفة عمومی، که حاوی مقالاتی از نوشته‌های او درباب «اخلاق در سیاست» است، آموزه‌های فلسفی ـ سیاسی خود را با رویکردی آشکار و مصداقی تشریح کرده است. سندل، که شهرت اصلی او به‌دلیل قوت در بیان و سوق‌دادن مباحث انتزاعی فلسفة سیاسی به مسائل عینی اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی است، در این کتاب تلاش می‌کند تا مناسبات اخلاق و سیاست، به‌ویژه در جامعة آمریکا و باتوجه‌به مصادیق عینی و نمونه‌های ملموس و قابل‌فهم برای عموم مردم را موردمداقه و ارزیابی قرار دهد. در مطالعة انتقادی این رسالة سندل، ضمن بازشناسی فرازهای مهم فلسفة سیاسی او با آموزه‌هایش درباب مناسبات اخلاق و سیاست، دیدگاه وی در نقد نظریة عدالت رالز در لیبرالیسم را واکاوی خواهیم کرد. روش تحلیل در این پژوهش نیز توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Michael J. Sandal’s Philosophy of Political and Social Affairs

نویسنده [English]

  • Ahmad Reza Tabatabai

Associate Professor in Political Science, Imam Sadiq University

چکیده [English]

Michael J. Sandal (born March 1993) is an American Political philosopher and professor at Harward University. He is best known for the Harward Course Justice and for his critique of John Rawls’s “Theory of Justice”. Sandal in his book "Public Philosophy", which is about his ideas in "Morality in Politics" has explained his philosophical and Political thoughts with real and objective examples. In this book, he has tried to lead abstract philosophical discussions into concrete political and social affairs. The author has tried to explain the relationship between ethics and politics in American society with concrete examples. The author of the present article aims to clarify Saddle’s view in ethics and politics as well as his critical thoughts about Rawls’s Theory of Justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Philosophy
  • Sandal
  • Ethics
  • Politics
  • Liberalism
  • Rawls
  • Justice
احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا (1386)، در کتاب «روش‌شناسی در مطالعات سیاسی اسلام»، به کوشش علی‌اکبر علیخانی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
عنایت، حمید (1377)، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، تهران: انتشارات زمستان.
A viner, S and ShalitAvner (1992), Communitarianism and Individualism, Oxford: Oxford University Press.
Ballamy Richard (1999), Contemporary Political Idealogies, Edited by Roger Eatwell and Anthony wright, London and Newyork: Pinter Press.
Lamore, Charles (1990), Political Liberalism, Political Theory.
Lock, John (2005), Two Treatises of Government, Edited by Peter Laslett, Cambridge: Cambridge University Press.
Marx Karl(1999), Capital, Oxford:Oxford University Press.
Rawls, John (2005), Political Liberalism, New York: Columbia University press.
Rawls, John(1991), A Theory of Justice, Oxford: clarendon press.
Rosen, Allen, D, Kant s (1993), Theory of Justice, cornel university press, Ithaca and London.
Sandal, Michael J. (1998), Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge: Cambridge University Press.
Sandal, Michael J. (2005), Public Philosophy, Essays on Morality in Politics.
Walzer, Michael (1983), Philosophy and Democracy, Political Theory, Vol. 9, No.3.