نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛ دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی

چکیده

فلسفۀ اشراق به‌سان اندیشه‌ای نو و روشن‌گر در تاریخ فلسفۀ اسلامی رخ‌نمایی می‌کند. ورود به حوزة فلسفۀ اسلامی بدون فربه‌کردن وجود از این چشمه‌سار کامل نمی‌شود. کتاب حاضر، به‌مثابة روشن‌کنندة مبانی اساسی فلسفۀ اشراق، گامی در راه فهم توصیفی و تحلیلی حکمت اشراق است. نویسنده در این اثر تلاش کرده است با تأکید بر کتاب حکمة‌الاشراقِ سهروردی نظام فلسفی شیخ اشراق را ‌ارائه‌ و تحلیل کند. بدین ‌منظور، داوری‌های شیخ اشراق دربارة موضوعات فلسفه را، که درواقع نقدها و پاسخ‌های شیخ اشراق به دیدگاه مشائیان است، عرضه و ‌تحلیل کرده است. مقالة پیش‌ رو سعی دارد کتاب حاضر را به‌‌اجمال معرفی کند، به پیشینة آثاری از این دست اشاره کند، و در دو بخش صوری و محتوایی ابعاد شکلی و محتوایی اثر را تحلیل کند. از‌این‌رو، با هدف بررسی و نقد آن، نقاط قوت و ضعف آن را نشان می‌دهد و به طرح پیش‌نهادهایی برای اصلاح آن بسنده می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment and Critique of the Judgments, Epistemology and Light System in the Philosophy of Eshraq

نویسنده [English]

  • Zohreh Saeidi

Faculty Member of Research Institute of Culture, Art and Communication

چکیده [English]

Philosophy of Eshraq is represented as new and illustrative thought in the history of Islamic philosophy.  Studying Islamic philosophy is not completed without studying Philosophy of Eshraq. The book describes and analyzes wisdom of Eshraq as illuminating fundamental principles of the Eshraq Philosophy.  The current book describes and analyzes Philosophy of Eshraq  concentrating on “Hikmat  al – Eshraq” book. For this purpose, the author has offered judgments of Sheikh Eshraq about subjects of the philosophy that are considered as Sheikh Eshraq replies to Masha, and he has analyzed them.  In this article, we introduce the book and indicate backgrounds of such books and analyze its content and formal dimensions. In order to do provide the assessment and critique, we indicate negative and positive aspects and suggest some recommendations to improve the book in the subsequent editions.                               

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Philosophy
  • Philosophy of Eshraq
  • Suhrvardi
  • Mohammad Zabihi
  • Critique
اکبری، فتح‌علی. (1389) درآمدی بر فلسفه اشراق «درس‌نامه». تهران: پرسش.
بخشنده بالی، عباس (1391) آواز عقل سرخ: مروری بر اندیشه‌های شیخ اشراق. تهران: کانون اندیشه جوان.
ابراهیمی دینانی، غلام‌حسین (1364) شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی. تهران: حکمت.
امین رضوی، مهدی (1377) سهروردی و مکتب اشراق. م. کیوانی، تهران: نشر مرکز.
ذبیحی، محمد. (1392) داوری‌ها، شناخت‌شناسی و نظام نوری در فلسفه اشراق، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
رستگار، هادی و گوهری، مقدم (1386) آشنایی با حکمت مشاء و اشراق. قم: بوستان کتاب.
سهروردی، شیخ شهاب‌الدین یحیی (1384) حکمه‌الاشراق. م. سجادی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
معلمی، حسن (1392)، فلسفه اشراق. تهران: سمت.
نصر، سید حسین (1354) سه حکیم مسلمان. م. آرام، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
یثربی، یحیی (1390) حکمت اشراق سهروردی: گزارش حکمت اشراق با تطبیق و نقد همراه با متن حکمت اشراق. قم: بوستان کتاب.
یزدان‌پناه، یداله (1391) حکمت اشراق: گزارش شرح و سنجش دستگاه فلسفی شیخ شهاب‌الدین سهروردی. پژوهشکده حوزه و دانشگاه.