نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

2 دانشیارگروه فلسفه دانشگاه زنجان

چکیده

اگرچه دین و اخلاق در بسیاری از موارد به یک‌دیگر کمک می‌کنند، در برخی موارد نیز گزاره‌های دینی و اخلاقی ناسازگار با یک‌دیگر به‌نظر می‌رسند؛ ازهمین‌رو، بررسی ارتباط یا تقابل و تعارض احتمالی آن دو نیازمند پژوهش و تأملات فلسفی است. کتاب دین و اخلاق؛ بررسی گونههای وابستگی اخلاق به دین به این مهم پرداخته و مؤلف محترم آن به‌طور مبسوط و با مراجعه به منابع مختلف به طرح، تبیین، و بررسی این موضوع اقدام کرده است. در این پژوهش، با روش کتاب‌خانه‌ای و درعین‌حال تحلیلی، درصدد نقد و بررسی این اثریم. نویسندگان مقالة حاضر، پس از بیان ضرورت و اهمیت موضوع، کتاب دین و اخلاق را ازنظر صوری و محتوایی بررسی کرده‌اند. به این منظور، ابتدا ویژگی‌های مثبت اثر در هر دو جنبه آورده شده و سپس کاستی‌ها و نقاط ضعف آن طرح شده است. درنهایت، پیش‌نهادهایی برای غنای هرچه بیش‌تر اثر ارائه شده است. به‌نظر می‌رسد توجه به کاستی‌های احتمالی کتاب و برطرف‌کردن آن‌ها می‌تواند این اثر را منبعی درسی درکنار سایر منابع در مقاطع تکمیلی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Religion and Morality: An Investigation into Types of Morality's Dependence on Religion

نویسندگان [English]

  • Raham Sharaf 1
  • Sahar Kavandi 2

1 Assistant Professor in Philosophy, University of Zanjan

2 Associate Professor in Philosophy, University of Zanjan

چکیده [English]

Great importance of two fields of religion and morality necessitates the study of their relation. Religion and morality contribute to each other in many ways. However, in some cases, religious and moral propositions seem to be incompatible. Therefore, profound philosophical research is required to investigate possible relations and conflicts of these two fields. Religion and Morality: An Investigation into Types of Morality's Dependence on Religion has studied these issues and since this work is used as a textbook for students of philosophy of morality and philosophy of religion in master's level, it should be critically analyzed. The method we have applied in this article is library research as well as analytic.  First, the necessity of this research has been pointed out. Next, this book has been analyzed in terms of its form, and its advantages and disadvantages have been mentioned. Later, the book has been investigated in terms of its content mentioning its advantages and disadvantages in this respect as well. Finally, some suggestions have been provided for the improvement of this work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • Ethics
  • Philosophy of Ethics
  • Ethics Dependence on Religion
  • Religion Dependence on Ethics
اتکینسون، آر.اف، (1370)، قلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوی نیا، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب
پترسون، مایکل، (1393)، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران، انتشارات طرح نو
دانش، جواد (1392). دین و اخلاق؛ بررسی گونه های وابستگی اخلاق به دین، تهران:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
دیویس، برایان، (1390)، درآمدی بر فلسفه دین، ترجمه ملیحه صابری نجف آبادی، تهران انتشارات سمت
فرانکنا، ویلیام کی، (1383)، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، قم، انتشارات طه
فنایی، ابولقاسم، (1384)، دین در ترازوی اخلاق، تهران، انتشارات صراط
هلمز، رابرت ال، مبانی فلسفه اخلاق، ترجمه مسعود علیا، تهران، انتشارات ققنوس
هیک، جان، (1381)، فلسفه دین، ترجمه بهزاد سالکی، تهران، انتشارات بین المللی هدی
Bowie, Robert, (2004), Ethical Theories, UK, Nelson Thornes
Driver, Julia, (2007), Ethics in Fundamentals, UK, Blackwell Publishing
Gensler, Harry j, (2004), Ethics Contemporary Reading, UK, Routledge
Hinman, Lawrence, (2003), Ethics, US, Thomson Wadsworth