نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

«شرق‌شناسی»، «پست‌مدرنیسم»، و «جهانی‌شدن» موضوعات مهمی‌اند که هریک به‌تنهایی تأملات و مطالعات جدی عده‌ای از اندیشمندان معاصر را در حوزه‌های مختلف علوم انسانی به‌دنبال داشته‌اند. «برایان ترنر» از متفکرانی است که این مباحث را در کتابی با همین عنوان بررسی و تلاش کرده است که ارتباط آن‌ها را با یک‌دیگر روشن سازد. او در این سلسله مباحث نشان می‌دهد که جهانی‌شدن و پست‌مدرنیسم نه‌تنها مفهوم «جامعه» را بغرنج کرده و بنابراین مشروعیت اندیشه و انسجام خود «جامعه‌شناسی» را به‌چالش کشیده است، بلکه همة حوزه‌ها ازجمله شرق‌شناسی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. او هم‌چنین، با تأکید بر این‌که تهدید اصلی برای ایمان مذهبی در یک جامعة پست‌مدرن کالایی‌شدن زندگی روزمره است، روشن‌فکران را ترغیب می‌کند تا با نظر به تغییرات ایجادشده در ماهیت جهانی مصرف‌گرایی در آن دسته از روش‌های سنتی که بحث شرق‌شناسی در آن‌ها صورت‌بندی شده است بازاندیشی کنند. مقالة حاضر بر آن است که، با ارائة شرحی محتوایی از کتاب ترنر، تحلیلی نقادانه از آرای او ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Orientalism, Post Modernism and Globalism

نویسنده [English]

  • Shamsolmolok Mostafavi

Associate Professor of Philosophy, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

«
Orientalism, Post modernism, and Globalism are important topics each of which has led to the reflection and serious study of a number of contemporary thinkers on various fields of the humanities. Bryan Turner is one of the scholars who has explored these issues in a book with the same title and tried to clarify their relationship with one another. He argues in these series of subjects that not only globalization and post modernism have complicated the notion of "society" and thus challenged the legitimacy of thinking and the coherence of "sociology" itself, but they also affect all areas, including Orientalism. Emphasizing that the main threat to religious faith in a postmodern society is the commodification of everyday life, he urges intellectuals, in the light of the created shifts in the global nature of consumerism, to reflect on the traditional ways in which Orientalism has been discussed. The present article seeks to provide a critical analysis of his views by providing a content description of Turner's book. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turner
  • Orientalism
  • Post modernism
  • Globalization
  • Society
  • Sociology
  • Commodification
ترنر، برایان اس، شرق شناسی ، پست مدرنیسم و جهانی شدن ، محمد علی محمدی (1384)، نشر به آفرین
تاملنسیون ، جان (1381)، جهانی شدن و فرهنگ ، محسن حکیمی ، دفتر پژوهش های فرهنگی
رابرتسون، رونالد (1380) ، جهانی شدن ؛ تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی ، کمال پولادی ، نشر ثالث
کاستلز، مانوئل (1380)، عصر اطلاعات : ظهور جامعه شبکه ای ، احد علیقلیان ، افشین خاکباز، طرح نو
Albrow .M.(1996). The Global Age : state and society beyind modernity: Cambridge: Polity press
Bryans. Turner (2003) Orientalism,Globalism,Globalization ,Routledge
Thompson.J.B.(1995): The Media and Modernity. Cambridge polity press