نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

پوزیتیویسم منطقی نام مکتب تجربه‌باورِ رادیکالی بود که با الهام از اندیشه‌‌های کسانی مانند هیوم، راسل، ویتگنشتاین، و برخی دیگر در 1920 ابتدا در وین شکل گرفت و سپس با تألیف کتاب زبان، حقیقت [صدق]، و منطق ازسوی ایر به انگلستان وارد شد. داعیة اصلی این جنبش فلسفی از‌میدان‌به‌درکردن مابعدالطبیعه به‌مثابة قسمی شناخت است. سخن‌گویان و نمایندگان اصلی این طرز تفکر با قبول تقسیم‌‌بندی هیوم از گزاره‌‌ها به دو قسم تحلیلی و ترکیبی بر آن شدند نه‌تنها مابعدالطبیعه، بلکه الهیات و حتی اخلاق را نیز نمی‌توان درشمار فعالیت‌‌های ذهنی معرفت‌بخش به‌شمار آورد. نویسندة کتاب پوزیتیویسم منطقی کوشیده است تا، ازطریق ترجمة برخی مقالات کلاسیک که یا در معرفی این مکتب‌‌اند یا در نقد آموزه‌‌های اصلی آن مانند تز تحقیق‌‌پذیری، نشان دهد که این آموزه هم از برخی تناقضات درونی رنج می‌‌برد و هم قبول مدعیات اصلی آن نه‌فقط به نفی متافیزیک، بلکه به نفی اخلاق، دین، و حتی علم نیز خواهد انجامید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and Critique of the Book “Logical Philosophy”

نویسنده [English]

  • Mohammad shokry

Assistant Professor in Philosophy, Islamic Azad University Tehran North Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The logical positivism was the name of radical empiricism that was formed in Viena  by the inspiration of persons like Hume, Russell, Witgenstein and others in 1920 and then entered into England by Ayer via  his The language, True and Logic book.The main claim of this philosophical movement is to exclude metaphysics as a kind of knowledge. Spokesmen and agents of this school of thinking who accepted Hume’s division of propositions into Analytic and synthetical, believed that not only metaphysics but also theology and morals cannot be counted as scientific mental actions. Translating some articles, the writer of logical positivism has tried to represents and criticize its main doctrines like verifiability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logical Positivism
  • Empiricism
  • Verifiability
  • Metaphysics
  • Theology
  • Analytical Propositions
  • Synthetical Propositions
ایر ای.جی (1336) زبان،حقیقت و منطق، مترجم: منوچهر بزرگمهر، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
ایلخانی م (1382) تاریخ فلسفه قرون وسطی و رنسانس ، تهران، سمت.
خرمشاهی ب (1389)پوزیتیویسم منطقی، رهیافتی انتقادی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی .
کاپلستون ف.چ (1387) تاریخ فلسفه،جلد دوم مترجم:ابراهیم دادجو،تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
مگی ب (1374) مردان اندیشه ، مترجم: عزت­الله فولادوند، تهران، طرح نو.
هوسرل ا (1381) تأملات دکارتی، مترجم: عبدالکریم رشیدیان، تهران، نشر نی.
Kant. I (1998). Critique of  Pure Reason.translated  and  edited by Paul Guyer & Allen w. Wood.Cambridge  University Press.