نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

مقالة حاضر مروری نقادانه بر کتاب آشنایی با فلسفة علم است. اهمیت این کتاب از این جهت است که شاید اولین کتاب تألیفی در این زمینه باشد و نیز آن‌چه در مقدمة کتاب آمده است می‌تواند بر اهمیت بررسی آن بیفزاید: می‌توان از این کتاب درقالب کتاب درسی استفاده کرد و حتی این کتاب می‌تواند خودآموز نیز باشد. در این مرور، درابتدا، به مطالب کتاب ازنظر محتوایی توجه می‌کنیم: نحوة ورود و وزنی که به هریک از مباحث نظیر استقرا، روش‌شناسی‌ها، و واقع‌گرایی، ابهام یا روشنی آن‌ها داده شده است مدنظر است. پس‌از‌آن، نکاتی را مطرح می‌کنیم که برای کتاب درسی لازم است و این کتاب فاقد آن است‌؛ نظیر نیاز به مثال‌هایی از تاریخ علم، خلاصة هر فصل، سؤالاتی برای تأمل بیش‌تر، و برخی نکات شکلی دیگر. درنهایت، کتاب و اهداف آن را جمع‌بندی و ارزیابی کلی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of “An Overview of Philosophy of Science”

نویسنده [English]

  • Yassaman Hoshyar

Assistant Professor of Philosophy, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran iau

چکیده [English]

This article is a critical review of the book “An Overview of the Philosophy of Science”. The importance of this lies in the fact that it is the first Persian book in this field. What we confront in the introduction increases its importance which says “This book can be used as a textbook or even self-study book”. In this review, first, the approach of this book to topics such as induction, methodologies, and realism as well as the weights which are given to each of them and their clarity and ambiguity will be surveyed. Then, some further notes like what is necessary for a textbook and what this book lacks, and  summary of each chapter and questions for further thinking will be noticed. Finally, a conclusion and evaluation of the book and its purposes will be presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of Science
  • Induction
  • Methodology
  • Realism
  • Laws of Nature
چالمرز آ.، ( 1378)، چیستی علم، زیباکلام س.، تهران:سمت.
ریونزکرافت ا.، (1387) فلسفه ذهن، تهران:صراط.
شیخ رضایی ح.، کرباسی زاده ا. ا. ،(1391)، آشنایی با فلسفه ذهن، تهران: هرمس.
شیخ رضایی ح.، کرباسی زاده ا. ا. ،(1392)، آشنایی با فلسفه علم، تهران: هرمس.
شیخ رضایی ح.، کرباسی زاده ا. ا. ،(1392ب)، علم، جامعه و اخلاق، تهران:مینوی خرد.
گیلیس د.، (1381)، فلسفه علم در قرن بیستم، میانداری ح.،قم – تهران: طه- سمت.
لازی ج.،(1377)، درآمدی بر فلسفه علم، پایا ع.، تهران:سمت.
لیدیمن ج.،(1390)، فلسفه علم، کرمی ح.،تهران: حکمت.
Feyerabend P., 1975, Against Method, New left book.
Laudan L., 1978, Progress and Its Problems,London:Routledge& Kegan Paul.
Laudan L., 1981,“ A Confutation of Convergent Realism”, Philosophy of Science, 48,19- 49.
Van Fraassen B., 1980, Scientific Image,Oxford: Clarendon Press