نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

چکیده

در مقالة پیش ‌رو، چنان‌که از عنوانش پیداست، می‌خواهیم ترجمة فارسی جلد چهارم از دورة ده‌جلدی تاریخ فلسفة راتلج با عنوان رنسانس و عقل‌باوری سدة هفدهم را ‌معرفی، نقد، و بررسی کنیم. نگارش این اثر را جمعی از برجستگان و صاحب‌نظران طراز اول دانشگاه‌های دنیا دربارة دورة نوزایی و عقل‌گرایی برعهده دارند و سرویراستار این مجلد نیز اسپینوزاشناس معروف، پارکینسون، است. این اثر را انتشارات راتلج در ‌سال 1993 منتشر کرد و در سال 1392 نیز حسن مرتضوی آن را به ‌فارسی درآورد و انتشارات پویه‌نگار وظیفة نشر آن را عهده‌دار شد. نویسنده قصد دارد، در مقدمة مقاله، ‌نخست معرفی اجمالی از این دورة ده‌جلدی و ویژگی‌های آن به‌دست دهد و درادامه، مجلد چهارم از این مجموعه را معرفی کند و جایگاه این اثر را درمیان آثار مشابه در زبان فارسی ا نشان دهد. سرانجام، پیش از ورود به بخش اصلی مقاله، مترجم کتاب به‌اجمال معرفی ‌می‌شود. نقد و بررسی ترجمة فارسی این اثر، که بخش اصلی مقاله را به خود اختصاص می‌دهد، در دو بخش صوری و محتوایی تنظیم شده است که نخست از جنبة صوری و شکلی نقد و ارزیابی می‌شود و در بخش دوم، ترجمه ازمنظر محتوایی و تخصصی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique and Survey on Hasan Murtazawi’s Persian Translation of The Routledge History of Philosophy: Vol. 4

نویسنده [English]

  • Seyed Mustafa Shahraeini

Associate Professor in Philosophy, University of Tabriz

چکیده [English]

The present paper aims to introduce, criticize, and survey the Persian translation of  the 4th volume of The Routledge History of PhilosophyThe Renaissance and Seventeenth-century Rationalism, translated by Hasan Murtazawi. The ten volumes Routledge History of Philosophy provides a chronological survey of the history of Western philosophy, from its beginnings in the sixth century BC to the present time. It discusses all the major philosophical developments in-depth. The philosophy discussed in this volume covers a period of three hundred and fifty years, from the middle of the fourteenth century to the early years of the eighteenth century: The birth of modern philosophy. The chief topics are Renaissance philosophy and seventeenth-century rationalism—in particular Descartes, Spinoza and Leibniz. This volume has been published 1993 by Routledge and translated into Persian and published in 2014 in Iran. The author aims to introduce these ten volumes,  history in general, and the 4th one in particular to Persian readers. Then, the content and form of Persian translation has been reviewed and criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Routledge History of Philosophy
  • Persian translation
  • Renaissance
  • Rationalism
  • Writing Philosophy in Persian
  • Persian Philosophical Terminology
پارکینسون، ج. اچ. آر. (ویراستار)(1392)؛ تاریخ فلسفه راتلج: رنسانس و عقل‌باوری سده‌ی هفدهم، جلد چهارم؛ ترجمه‌ی حسن مرتضوی؛ انتشارات پویه‌نگار، چاپ نخست، تهران
  پارکینسن، جی. اچ. آر. (ویراستار) (1391)؛ تاریخ فلسفه راتلج: دوره‌ی نوزایی و عقل‌گرایی قرن هفدهم، ترجمه‌ی سیدمصطفی شهرآیینی، انتشارات حکمت با همکاری موسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه، چاپ نخست، تهران
دکارت، رنه (1384)، اعتراضات و پاسخ‌ها، ترجمة علی موسائی افضلی، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ نخست، تهران
مجیدی، فریبرز (1388)، فرهنگ تلفظ نام‌های خاص، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوم، تهران
کاتینگم، جان (1392)، دکارت، ترجمة سیدمصطفی شهرآیینی، نشر نی، چاپ نخست، تهران
Baxandall, Michael, (1988) Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy: A Primer in the Social History of Pictorial Style, Oxford University Press (first published 1972)
Parkinson, G.H.R. (1993), Rutledge History of Philosophy: The Renaissance and Seventeenth-century Rationalism, First published 1993 by Rutledge