نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار بازنشستۀ دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

محتوای کتاب ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت شامل متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مکاتبات، و بیانات انجام‌گرفته در این خصوص، تاریخچۀ صنعت نفت، و اقدامات انجام‌شدۀ وزارت نفت به‌منظور تحقق اقتصاد مقاومتی است. ضمن این‌که تلاش شده است که اقتصاد مقاومتی درراستای اقتصاد اسلامی تعریف شود، گرچه این مطلب اثبات نمی‌‌شود. ساختار کتاب خبری و خطابه‌ای است و از منابع علمی به‌اندازۀ کافی استفاده نشده است؛ بنابراین هیچ‌گونه تحلیلی درخصوص ارتباط اقتصاد مقاومتی و بخش نفت مشاهده نمی‌‌شود. اثر یادشده به‌منظور کسب اطلاعات کلی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برخی برنامه‌های وزارت نفت در این حوزه قابل‌استفاده است و برخلاف نظر نویسندگان اثر، مرجع کاملی در این حیطۀ علمی به‌شمار‌ نمی‌آید. دراین‌باره، کوشش شده است که به‌اختصار محورهای مرتبط با بخش نفت خام و گاز طبیعی در حوزۀ اقتصاد مقاومتی تبیین شود و نقاط قوت و ضعف مشخص شود. تحلیل صورت‌گرفته شامل مواردی است که کتاب به آن‌ها اشاره نکرده است و می‌تواند به‌منزلۀ مقدمه‌ای برای پژوهش‌های آتی مورد‌استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique on Dimensions of Resistance Economy in Oil Industry

نویسندگان [English]

  • Farhad Tarahomi 1
  • Ali Asqar Esfandiary 2

1 PhD in Economics, Ferdowsi University of Mashhad

2 Emeritus Assistant Professor, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz.

چکیده [English]

The content of the book "Dimensions of the Resistance Economics in the Oil Industry" includes the text of the general policies of the resistance economy, the correspondences and statements made in this regard, the history of the oil industry, and the actions taken by the Ministry of Oil in the pursuit of a resistive economy. Meanwhile, an attempt has been made to define a resistance economy in line with Islamic economics although it cannot be proven. The structure of the book is news-based and disquisition-based and has not been used sufficiently from scientific sources. Therefore, there is no analysis of the relationship between the resistance economy and the oil sector. The above work is applicable to general information on resistance policies and some of the Ministry of Oil's programs in this area, and, despite the authors' views, it is not a complete reference in this field. In this regard, it has been attempted to briefly explain the axes related to the crude oil and natural gas sectors in line with the resistance economy and identify the strengths and weaknesses. The analysis included cases to which the book did not refer and could be used as an introduction to future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economics
  • Oil Sector
  • Islamic economics
  • Book Review
بانک مرکزی جمهوری اسلامی (1396)، «بانک اطلاعات سری زمانی»:  .
رضاقلی‌زاده، مهدیه و مجید آقایی (1396)، «سرمایۀ انسانی و بهره‌وری نیروی کار در استان‌های ایران»، مجلۀ اقتصادی، ش 1 و2.
رنجبر، همایون، مجید صامتی، و مهسا مالیان (1395)، «امکان جای‌گزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی (مطالعۀ موردی ایران)»، فصل‌نامۀ اقتصاد کاربردی، ش 19.
زرانژاد، منصور (1395)، «بررسی و نقد کتاب تحلیلی بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران (با رویکرد اقتصاد مقاومتی)»، پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ویژه‌نامۀ اقتصاد مقاومتی.
سیداخلاقی، محمد (1380)، «راه و رسم تعیین حروف و انتخاب قطع کتاب»، جهان کتاب، ش 4.
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی (1390)، «پرسش‌نامۀ نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی (کتب ملی)»:.
صباحی، احمد و سعید ملک‌الساداتی (1388)، «اثر کنترل فساد بر رشد اقتصادی»، فصل‌نامۀ پژوهش‌نامۀ بازرگانی، ش 53.
گرجی‌زاده، عطیه و حسین شریفی رنانی (1393)، «نقش اقتصاد دانش‌بنیان در کنترل تورم»، فصل‌نامۀ مدل‌سازی اقتصادی، ش 26.
مجمع تشخیص مصلحت نظام (1392)، «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری»، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام.
مرکز آمار ایران (1396)، «ارزش ریالی آمار بازرگانی خارجی ایران»:.
مرکز پژوهش‌های مجلس (1394)، «پایه‌های آماری بهنگام‌سازی جدول داده ـ ستانده برای سال 1390»، تهران: دفتر مطالعات اقتصادی.
ملک‌زاده، محمدشریف و مرتضی عابدینی (1394)، ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت، تهران: جنگل.
میرجلیلی، سیدحسین (1395)، «نقد و تحلیل متون خارجی منتشره درزمینۀ مقاومت اقتصادی»، در: همایش اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه اقتصاد، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی.
نصراله‌نیا، محمد، محمدابراهیم مداحی، و فرزانه رحمانی‌زاده (1393)، «بررسی عملکرد بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی»، فصل‌نامۀ دانش مالی و تحلیل اوراق بهادار، ش 23.
وب‌گاه تسنیم (1395)، «مصاحبه با حسین آفریده، رئیس پژوهشکدۀ نفت و گاز پتروشیمی دانشگاه امیرکبیر».
 .