نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ اقتصاد و استادیار دانشکدۀ اهل‌البیت، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

کتاب اقتصاد به روایت دیگر تألیف موسی غنی‌نژاد از معدود کتاب‌های تألیفی و خوش‌خوان به زبان فارسی است. این کتاب با نثری روان و محتوایی تأثیرگذار و با یک جهت‌گیری فکری خاص، که از عنوان آن نیز قابل‌درک است، نوشته شده است. کتاب اندیشۀ نوزده اقتصاددان را، چه مشهور چه کم‌تر‌شناخته‌شده، از توماس آکوئینی تا داگلاس نورث، کوز، و بوکانان بررسی می‌کند. نویسنده مطابق ذوق فکری خود با رویکرد اتریشی به خوانش اندیشۀ این اقتصاددانان و پررنگ‌کردن هم‌راهی‌ها و تعارض‌های فکری آن‌ها با این مکتب پرداخته است. کتاب بیش‌تر مناسب آشنایان با دانش اقتصاد و تاریخ اندیشه‌های اقتصادی است و نمی‌تواند کتابی درسی محسوب شود. درعین‌حال، هدف مؤلف ورود به عمق اندیشه‌های اقتصادی نبوده است و آشناکردن مخاطبان با رئوس اندیشۀ اقتصاددانان کم‌ترشناخته‌شده و نحوۀ قرارگرفتن آن‌ها در خیمۀ نظام لیبرالی مدنظر است. دربارۀ معرفی افکار اندیشمندان بنام اقتصادی هم‌چون آدام اسمیت، مارکس، و کینز نیز دچار سوءگیری ارزش‌داوری شده است و در عیارسنجی ارزش اندیشه‌های آنان در بستر زمان خود و پیشرفت دانش اقتصاد چندان موفق نیست. باوجوداین نقدها، کتاب به‌‌منزلۀ یک متن تأثیرگذار و روشن‌گر اندیشه‌های دستۀ بزرگی از اقتصاددانان مؤثر در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران مطرح است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review of the Book "Economics from Another View"

نویسندگان [English]

  • Vahid Moghadam 1
  • Hadi Amiri 2

1 Assistant Professor, Faculty of Ahl Al-Bayt, University of Isfahan

2 Assistant Professor, Department of Economics, University of Isfahan

چکیده [English]

The book "Economics from Another View" by Musa Ghaninezhad is one of the few books written in Farsi in the history of economic thought. This book is written with a mental impact and with a certain intellectual orientation, which is also understandable from its title. The book is dedicated to the thoughts of 19 economists from Thomas Aquino to Douglas North, Coase, and Buchanan. The writer, in accordance with his intellectual spirit, has followed the Austrian school approach, reading the thoughts of these economists and highlighting their contributions and conflicts with this school. The book is more suitable for acquaintances with the economics and the history of economic thought and cannot be regarded as a textbook. At the same time, the author's goal is not to enter into the depths of economic thought, rather than introducing thoughts of unheard economists and their placement in the liberal tent to the audiences. The writer, in introducing the thoughts of famous economists such as Adam Smith, Marx, and Keynes, has value-judgments and he is not successful at assessing the value of their ideas in context of their time and progress of economics. Despite these critiques, the book is an influential text illustrating the views of a large body of influential economists on Iran's economic policy-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Review
  • Musa Ghaninezhad
  • Austrian Economic School
  • History of Economic Thought
ایسینگ، اوتمار و دیگران (1374)، تاریخ عقاید و اندیشه‌های اقتصادی، ترجمۀ هادی صمدی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، مؤسسۀ تحقیقات اقتصادی.
باربر، ویلیام (1370)، سیر اندیشه‌های اقتصادی: بررسی تطبیقی مکتب‌های کلاسیک و نئوکلاسیک و مارکس و کینز، ترجمۀ حبیب‌الله تیموری، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
بلاگ، مارک (1375)، اقتصاددانان بزرگ (قبل از کینز)، ترجمۀ غلامعلی فرجادی، تهران: وثقی.
تفضلی، فریدون (1386)، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دورۀ معاصر)، تهران: نشر نی.
دادگر، یدالله (1389)، تاریخ تحولات اندیشۀ اقتصادی (آزمونی مجدد)، قم: دانشگاه مفید.
رابینز، لیونل (1384)، تاریخ اندیشۀ اقتصادی: سخن‌رانی‌های LSE، ترجمۀ غلامرضا آزاد (ارمکی)، تهران: نشر نی.
ژید، شارل و شارل ریست (1381)، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمۀ کریم سنجابی، تهران: دانشگاه تهران.
سمیوئلز، وارن جی. و استیون جی. مدما (1391)، تاریخ اندیشۀ اقتصادی از ارسطو تا جان استوارت میل: [پیش از میلاد تا سدۀ نوزدهم]، ترجمۀ محمدحسین وقار، تهران: نشر مرکز.
شومپیتر، یوزف آلویس (1375)، تاریخ تحلیل اقتصادی، ترجمۀ فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز.
غفاری، هادی و علی چنگی‌آشتیانی (1389)، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران: دانشگاه پیام‌نور.
غنی‌نژاد، موسی (1391)، اقتصاد به روایت دیگر، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
غنی‌نژاد، موسی و سیدعباس موسویان (1384)، بهره یا ربا؟ گفت‌وگو دربارۀ مفاهیم بهره و ربا، تهران: نگاه معاصر.
قدیری اصلی، باقر (1376)، سیر اندیشۀ اقتصادی، تهران: دانشگاه تهران.
مهدوی، ابوالقاسم و علی نصیری‌اقدم (1388)، «تطور برنامۀ پژوهشی یک اقتصاددان نهادگرا: داگلاس سیسیل نورث»، جستارهای اقتصادی، دورۀ 6، ش 12.
واگی، جیانی و پیتر گروئنوگن (1387)، تاریخ مختصر اندیشۀ اقتصادی از مرکانتیلیسم تا پول‌باوری، ترجمۀ غلامرضا آزاد (ارمکی)، تهران: نشر نی.
وین، هوارد آر. و برایان اسنودان (1394)، اقتصاد کلان جدید: منشأ، سیر تحول و وضعیت فعلی، ترجمۀ علی سوری و منصور خلیلی عراقی، تهران: سمت.
Landreth, Harry and David C. Colander (2002), History of Economic Thought, 4nd edition, Boston: Houghton Mifflin Company.
Martin, Adam (2015), “Austrian Methodology: A Review and Synthesis”, in: The Oxford Handbook of Austrian Economics, Peter J. Boettke, Christopher J. Coyne, Oxford University Press.
Roncaglia, Alessandro (2005), The Wealth of Ideas: A History of Economic Thought, Cambridge: Cambridge University Press.
Rothbard, Murray N. (1995), An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, Ludwig von Mises Institute.
Screpanti, Ernesto and Zamagni, Stefano (2005), An Outline of the History of Economic Thought, 2nd edition, Translat David Field and Lynn Kirby, Oxford: Oxford University Press.
Wood, Diana (2004), Medieval Economic Thought, Cambridge: Cambridge University Press.